در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
خانه » محصول » مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

تخفیف!

مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

(دیدگاه 1 کاربر)

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

 

چکیده

در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در آراﻣﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. امنیت از ﻧﻈـﺮ لغوی ﺑـﻪ معنای راﺣـﺖ و آﺳﻮده و ﺑﯽ ﺑﯿﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﻪ دﻓﺎﻉ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن و اﻣﻮال ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻨﯿﺖ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ او دارد. اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰار آﻻت دﻓﺎﻋﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوي ﻧﻈـﺎﻣﯽ و   … ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎده ﻗﺸﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﮔـﻮي ﻧﯿـﺎز ﻫـﺎي    داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ( سیفایی ، ۱۳۸۴ )

اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺨﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ را در ﻣﺮدم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ حس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي و آﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻌﻤـﺎري و رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ( از ﻗﺒﯿﻞ: ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺮاﻑ و دﯾﺪ، اﻓﺰاﯾ ﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺼﺮي، ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻨﺎﺳـﺐ میان ﺗـﺮاﮐﻢ جمعیتی و ﻣﺠﻤﻮﻋـ ﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧ  ﯽ، اﯾﺠـﺎد  ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻉ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ….) ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ رساله ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ درﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ می پردازد. روش تحقیق توصیفی – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﺳﻨﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ( رضازاده ، ۱۳۸۴ )

فهرست :

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه —————————————————————————— ۲

۲-۱ بیان مساله —————————————————————————- ۲

۳-۱ روش تحقیق ————————————————————————– ۳

۴-۱ تعریف مفاهیم————————————————————————- ۳

۵-۱ اهمیت مسئله ————————————————————————– ۴

۶-۱ چهارچوب نظری تحقيق——————————————————————-۵

۱-۶-۱ احساس امنیت و جایگاه آن در نیازهای انسان —————————————–۵

۲-۶-۱ امنیت در فضای شهری —————————————————————–۵

۷-۱ ساختار رساله  ————————————————————————-۶

فصل دوم : مبانی نظری

۱-۲ مفهوم امنيت و ابعاد آن ——————————————————————- ۸

۲-۲ ابعاد امنیت  ————————————————————————–۱۱

۳-۲ ویژگی های امنیت ———————————————————————-۱۱

۴-۲ تحول امنيت ————————————————————————- ۱۱

۵-۲ امنیت اجتماعی واحساس امنیت ————————————————————-۱۲

۶-۲ ابعاد امنیت اجتماعی ——————————————————————– ۱۳

۱-۶-۲ بعد عینی امنیت اجتماعی ————————————————————— ۱۳

۲-۶-۲ بعد ذهنی امنیت اجتماعی ————————————————————– ۱۴

۷-۲ امنیت قابل قبول و احساس امنیت ———————————————————–۱۴

۸-۲ فضا  —————————————————————————— ۱۵

۹-۲ فضاهای معماری  ———————————————————————-۱۵

۱-۹-۲ فضاهای خارجی  ——————————————————————– ۱۶

۲-۲۵-۲ فضای داخلی  ——————————————————————— ۱۶

۳-۹-۲ فضاهای ساختاری ——————————————————————-  ۱۷

۴-۹-۲ طراحی داخلی  ———————————————————————-۱۷

۱۰-۲ فرم فضایی  ————————————————————————- ۱۸

۱۱-۲ ابعاد فضایی ————————————————————————- ۱۸

۱۲-۲ گذار فضایی  ———————————————————————— ۱۹

۱۳-۲ مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟  ——————————————————– ۱۹

۱۴-۲ پیشینه معماری و مسکن—————————————————————– ۲۰

۱۵-۲ تعاریف و مفاهیم مسکن —————————————————————- ۲۱

۱۶-۲ خصوصیات کالبدی——————————————————————-  ۲۳

۱۷-۲ ویژگیهای مسکن مطلوب—————————————————————- ۲۶

۱۸-۲ مسكن درايران  ———————————————————————-  ۲۶

۱۹-۲   مجتمع مسکونی  ——————————————————————– ۲۷

۲۰-۲ علت ایجاد مجتمع های مسکونی  ———————————————————-۲۸

۲۱-۲ انواع مجتمع های مسکونی ————————————————————— ۲۸

۲۲-۲ علل ایجاد مجتمع های پلکانی  ————————————————————۲۹

۲۳-۲ فرهنگ آپارتمان نشيني  —————————————————————– ۲۹

۲۴-۲ واحد همسایگی چیست —————————————————————–۳۰

۲۵-۲ حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی  —————————————————— ۳۱

۲۶-۲ حریم اجتماعی و خصوصی  ————————————————————– ۳۱

۲۶-۲ حریم اجتماعی و خصوصی  ————————————————————– ۳۱

۲۷-۲ هویت اجتماعی  ———————————————————————  ۳۳

۱-۲۷-۲ انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی  ————————————————- ۳۴

۲-۲۷-۲ هم صدایی و وحدت نظر و عقیده  ——————————————————- ۳۴

۲۸-۲ معرفي مجتمع مسكوني —————————————————————–۳۵

۲۹-۲ بررسي شاخص هاي اصلي مسكن اجتماعي —————————————————-۳۶

۳۰-۲ تيپولوژي سايت در مسكن اجتماعي  ——————————————————– ۳۶

۳۱-۲ بررسي ضوابط و استانداردهاي مسكن اجتماعي  ————————————————۳۸

۳۲-۲ ضريب پاركينگ———————————————————————- ۴۲

۳۳-۲ كنترل مشرفيت در واحدهاي مسكوني  ——————————————————- ۴۲

۳۴-۲ بررسی نيازها و رفتارهای سکونت ———————————————————- ۴۳

۳۵-۲ ریشه شناسی واژه ——————————————————————–  ۴۳

۳۶-۲ توسعه تاریخی ———————————————————————– ۴۴

۱-۳۶-۲ دهه ۱۹۶۰ ———————————————————————— ۴۴

۲-۳۶-۲  دهه ۱۹۷۰ ———————————————————————– ۴۷

۳-۳۶-۲ دهه ۱۹۸۰ ———————————————————————— ۴۸

۴-۳۶-۲ دهه ۱۹۹۰ ———————————————————————— ۴۹

۵-۳۶-۲  دهه ۲۰۰۰ ———————————————————————–  ۵۱

۳۷-۲ رویکردهای موضوع ——————————————————————- ۵۴

۱-۳۷-۲ نسل اول CPTED ——————————————————————-54

۱-۱-۳۷-۲ اصول طراحی نسل اول CPTED ——————————————————-55

۲-۱-۳۷-۲ روش های دستیابی به قلمروبندی——————————————————-۵۵

۲-۳۷-۲ راهکارهای افزایش نظارت طبیعی———————————————————۵۷

۲-۳۷-۲ اصول طراحی CPTED / پیشرفته ———————————————————۵۸

۳-۳۷-۲  نسل دوم CPTED   —————————————————————– ۶۰

۱-۳-۳۷-۲  اصول طراحی نسل دوم CPTED  —————————————————– ۶۱

۳۸-۲ مدل امنیت گستری برای پایداری محله ——————————————————۶۴

۱-۳۸-۲ اجرای مرحله به مرحله مدل safeGrowth  در آپارتمان های سن رومانووی ———————— ۶۶

۳۹-۲ پیاده سازی برنامه safeGrowth ———————————————————- 68

۴۰-۲ بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی ———————————————— ۷۱

۱-۴۰-۲ مجموعه مسکونی زیتون اصفهان——————————————————— ۷۱

۲-۴۰-۲ مجتمع مسکونی آذران —————————————————————- ۷۴

۳-۴۰-۲ مجتمع پرند———————————————————————–  ۷۷

۴-۴۰-۲ مجتمع مسکونی Housing Type PY  ————————————————— ۷۹

۵-۴۰-۲ مجتمع مسکونی KLINT ————————————————————  ۸۰

۶-۴۰-۲ مجتمع مسکونی BODEGRAAF SETRAA TWEG  ————————————-۸۱

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ معرفی استان‌ گلستان‌ ——————————————————————– ۸۵

۲-۳ اقلیم استان گلستان  ——————————————————————–  ۸۶

۳-۳ جغرافیای طبیعی استان گلستان  ————————————————————-۸۸

۱-۳-۳ محیط زیست طبیعی——————————————————————  ۸۸

۲-۳-۳ آب و هوای استان گلستان  ————————————————————-  ۸۸

۴-۳ معرفی شهرستان گنبد——————————————————————– ۸۸

۵-۳ تقسیمات کشوری ——————————————————————— ۸۹

۶-۳ پیشینه تاریخی ———————————————————————–  ۸۹

۷-۳ آب و هوا شهر گنبد کاووس  ————————————————————– ۹۰

۸-۳ منابع آب—————————————————————————  ۹۰

۹-۳ ویژگیهای جمعیتی شهرستان گنبد کاووس —————————————————– ۹۱

۱۰-۳ ظرفیت کشاورزی ——————————————————————— ۹۱

۱۱-۳ صنعت و معدن———————————————————————– ۹۲

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴ عوامل موثر بر طراحی سایت  ————————————————————-  ۹۴

۲-۴ تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت  ——————————————————–  ۹۴

۳-۴ قرارگیری نسبت به خورشید ————————————————————–  ۹۵

۴-۴ نسبت سطح طبقه ———————————————————————  ۹۵

۵-۴ زاویه مانع نور  ———————————————————————— ۹۶

۶-۴ تاثیر باد در طراحی سایت   ————————————————————— ۹۷

۷-۴ اثر ونتوری در باد ———————————————————————-۹۷

۸-۴ پدیده مونرو ————————————————————————-  ۹۷

۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی  —————————————————- ۹۸

۱۰-۴ ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی  ——————————————— ۹۹

۱۱-۴ ابعاد پذیرائی و نشیمن —————————————————————– ۱۰۰

۱۲-۴ فضای خواب ———————————————————————-  ۱۰۱

۱۳-۴ سرویس های بهداشتی —————————————————————–۱۰۱

۱۴-۴ پارکینگ  ————————————————————————–۱۰۲

۱۵-۴ مطالعات طراحی تجهیزات  ————————————————————- ۱۰۲

۱۶-۴ انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی   —————————————————– ۱۰۳

۱۷-۴ ایمنی در برابر حریق   ——————————————————————۱۰۴

۱۸-۴ مکانیزم حرکت دود در ساختمان ———————————————————-۱۰۴

۱۹-۴ انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ————————————————  ۱۰۴

۲۰-۴ عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم —————————————————– ۱۰۵

۲۱-۴ استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ——————————————————- ۱۰۵

۲۲-۴ عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی   —————————————————–  ۱۰۵

۲۳-۴ تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی ————————————————— ۱۰۶

۲۴-۴ ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی ———————————————— ۱۰۷

۲۵-۴ حياط   ————————————————————————— ۱۰۷

۲۶-۴ پله فرار و آسانسور  ——————————————————————- ۱۰۸

۲۷-۴ پخي  —————————————————————————- ۱۰۸

۲۸-۴ پيش آمدگي ساختماني در گذرها  ———————————————————  ۱۰۸

۲۹-۴ رعايت محدوديت ارتفاع ————————————————————— ۱۰۹

۳۰-۴ پارکينگ  ————————————————————————-  ۱۰۹

۳۱-۴ سازمان خانه  ———————————————————————- ۱۰۹

۳۲-۴ سازمان فضايي خانه های تاريخی  ———————————————————-۱۱۱

۳۳-۴ سازمان فضايي خانه های معاصر   ——————————————————— ۱۱۱

۳۴-۴ رابطه همسايگی ——————————————————————– ۱۱۱

۳۵-۴ حريم   ————————————————————————– ۱۱۲

۳۶-۴ مسکن و اقليم ———————————————————————-۱۱۲

۳۷-۳ عملکرد و تجهيزات خانه   ————————————————————–۱۱۲

۳۸-۴ تأمين کيفيت محيط مسکونی ————————————————————  ۱۱۳

۳۹-۴ تأسيسات  ————————————————————————  ۱۱۴

۴۰-۴ عملكرد و تجهيزات مسكن ————————————————————-۱۱۴

۱-۴۰-۴ عرصه مشترك ——————————————————————–۱۱۴

۲-۴۰-۴ عرصه والدين  ——————————————————————– ۱۱۵

۳-۴۰-۴ عرصه فرزندان ——————————————————————– ۱۱۶

۴-۴۰-۴ عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده ———————————————— ۱۱۶

۵-۴۰-۴ عرصه مهمان  ——————————————————————– ۱۱۷

۶-۴۰-۴  فضاهاي بهداشتي  —————————————————————– ۱۱۸

۷-۴۰-۴  نگهداري وسايل اضافي————————————————————–۱۱۹

۴۱-۴  شبكه دسترسي  ——————————————————————— ۱۱۹

۴۲-۴ ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني  —————————————————- ۱۲۰

۴۳-۴ ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي—————————————————- ۱۲۰

۴۴-۴ نور—————————————————————————–  ۱۲۲

 

 

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۱۰ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۹٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۶٫۵۰ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

1 دیدگاه برای مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

  1. nimatahavori

    نام نویسنده و سال انتشار رو لطفا بگین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

1 دیدگاه برای مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

  1. nimatahavori

    نام نویسنده و سال انتشار رو لطفا بگین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است