ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » محصول » مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

تخفیف!

مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)

 

چکیده

در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در آراﻣﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. امنیت از ﻧﻈـﺮ لغوی ﺑـﻪ معنای راﺣـﺖ و آﺳﻮده و ﺑﯽ ﺑﯿﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﻪ دﻓﺎﻉ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد، ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن و اﻣﻮال ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻨﯿﺖ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ او دارد. اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰار آﻻت دﻓﺎﻋﯽ، اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوي ﻧﻈـﺎﻣﯽ و   … ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎده ﻗﺸﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﮔـﻮي ﻧﯿـﺎز ﻫـﺎي    داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ( سیفایی ، 1384 )

اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺨﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ را در ﻣﺮدم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ حس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي و آﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻌﻤـﺎري و رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ( از ﻗﺒﯿﻞ: ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺮاﻑ و دﯾﺪ، اﻓﺰاﯾ ﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺼﺮي، ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻨﺎﺳـﺐ میان ﺗـﺮاﮐﻢ جمعیتی و ﻣﺠﻤﻮﻋـ ﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧ  ﯽ، اﯾﺠـﺎد  ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻉ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ….) ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ رساله ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ درﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ می پردازد. روش تحقیق توصیفی – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و اﺳﻨﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ( رضازاده ، 1384 )

فهرست :

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه —————————————————————————— 2

2-1 بیان مساله —————————————————————————- 2

3-1 روش تحقیق ————————————————————————– 3

4-1 تعریف مفاهیم————————————————————————- 3

5-1 اهمیت مسئله ————————————————————————– 4

6-1 چهارچوب نظری تحقيق——————————————————————-5

1-6-1 احساس امنیت و جایگاه آن در نیازهای انسان —————————————–5

2-6-1 امنیت در فضای شهری —————————————————————–5

7-1 ساختار رساله  ————————————————————————-6

فصل دوم : مبانی نظری

1-2 مفهوم امنيت و ابعاد آن ——————————————————————- 8

2-2 ابعاد امنیت  ————————————————————————–11

3-2 ویژگی های امنیت ———————————————————————-11

4-2 تحول امنيت ————————————————————————- 11

5-2 امنیت اجتماعی واحساس امنیت ————————————————————-12

6-2 ابعاد امنیت اجتماعی ——————————————————————– 13

1-6-2 بعد عینی امنیت اجتماعی ————————————————————— 13

2-6-2 بعد ذهنی امنیت اجتماعی ————————————————————– 14

7-2 امنیت قابل قبول و احساس امنیت ———————————————————–14

8-2 فضا  —————————————————————————— 15

9-2 فضاهای معماری  ———————————————————————-15

1-9-2 فضاهای خارجی  ——————————————————————– 16

2-25-2 فضای داخلی  ——————————————————————— 16

3-9-2 فضاهای ساختاری ——————————————————————-  17

4-9-2 طراحی داخلی  ———————————————————————-17

10-2 فرم فضایی  ————————————————————————- 18

11-2 ابعاد فضایی ————————————————————————- 18

12-2 گذار فضایی  ———————————————————————— 19

13-2 مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟  ——————————————————– 19

14-2 پیشینه معماری و مسکن—————————————————————– 20

15-2 تعاریف و مفاهیم مسکن —————————————————————- 21

16-2 خصوصیات کالبدی——————————————————————-  23

17-2 ویژگیهای مسکن مطلوب—————————————————————- 26

18-2 مسكن درايران  ———————————————————————-  26

19-2   مجتمع مسکونی  ——————————————————————– 27

20-2 علت ایجاد مجتمع های مسکونی  ———————————————————-28

21-2 انواع مجتمع های مسکونی ————————————————————— 28

22-2 علل ایجاد مجتمع های پلکانی  ————————————————————29

23-2 فرهنگ آپارتمان نشيني  —————————————————————– 29

24-2 واحد همسایگی چیست —————————————————————–30

25-2 حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی  —————————————————— 31

26-2 حریم اجتماعی و خصوصی  ————————————————————– 31

26-2 حریم اجتماعی و خصوصی  ————————————————————– 31

27-2 هویت اجتماعی  ———————————————————————  33

1-27-2 انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی  ————————————————- 34

2-27-2 هم صدایی و وحدت نظر و عقیده  ——————————————————- 34

28-2 معرفي مجتمع مسكوني —————————————————————–35

29-2 بررسي شاخص هاي اصلي مسكن اجتماعي —————————————————-36

30-2 تيپولوژي سايت در مسكن اجتماعي  ——————————————————– 36

31-2 بررسي ضوابط و استانداردهاي مسكن اجتماعي  ————————————————38

32-2 ضريب پاركينگ———————————————————————- 42

33-2 كنترل مشرفيت در واحدهاي مسكوني  ——————————————————- 42

34-2 بررسی نيازها و رفتارهای سکونت ———————————————————- 43

35-2 ریشه شناسی واژه ——————————————————————–  43

36-2 توسعه تاریخی ———————————————————————– 44

1-36-2 دهه 1960 ———————————————————————— 44

2-36-2  دهه 1970 ———————————————————————– 47

3-36-2 دهه 1980 ———————————————————————— 48

4-36-2 دهه 1990 ———————————————————————— 49

5-36-2  دهه 2000 ———————————————————————–  51

37-2 رویکردهای موضوع ——————————————————————- 54

1-37-2 نسل اول CPTED ——————————————————————-54

1-1-37-2 اصول طراحی نسل اول CPTED ——————————————————-55

2-1-37-2 روش های دستیابی به قلمروبندی——————————————————-55

2-37-2 راهکارهای افزایش نظارت طبیعی———————————————————57

2-37-2 اصول طراحی CPTED / پیشرفته ———————————————————58

3-37-2  نسل دوم CPTED   —————————————————————– 60

1-3-37-2  اصول طراحی نسل دوم CPTED  —————————————————– 61

38-2 مدل امنیت گستری برای پایداری محله ——————————————————64

1-38-2 اجرای مرحله به مرحله مدل safeGrowth  در آپارتمان های سن رومانووی ———————— 66

39-2 پیاده سازی برنامه safeGrowth ———————————————————- 68

40-2 بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی ———————————————— 71

1-40-2 مجموعه مسکونی زیتون اصفهان——————————————————— 71

2-40-2 مجتمع مسکونی آذران —————————————————————- 74

3-40-2 مجتمع پرند———————————————————————–  77

4-40-2 مجتمع مسکونی Housing Type PY  ————————————————— 79

5-40-2 مجتمع مسکونی KLINT ————————————————————  80

6-40-2 مجتمع مسکونی BODEGRAAF SETRAA TWEG  ————————————-81

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

1-3 معرفی استان‌ گلستان‌ ——————————————————————– 85

2-3 اقلیم استان گلستان  ——————————————————————–  86

3-3 جغرافیای طبیعی استان گلستان  ————————————————————-88

1-3-3 محیط زیست طبیعی——————————————————————  88

2-3-3 آب و هوای استان گلستان  ————————————————————-  88

4-3 معرفی شهرستان گنبد——————————————————————– 88

5-3 تقسیمات کشوری ——————————————————————— 89

6-3 پیشینه تاریخی ———————————————————————–  89

7-3 آب و هوا شهر گنبد کاووس  ————————————————————– 90

8-3 منابع آب—————————————————————————  90

9-3 ویژگیهای جمعیتی شهرستان گنبد کاووس —————————————————– 91

10-3 ظرفیت کشاورزی ——————————————————————— 91

11-3 صنعت و معدن———————————————————————– 92

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

1-4 عوامل موثر بر طراحی سایت  ————————————————————-  94

2-4 تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت  ——————————————————–  94

3-4 قرارگیری نسبت به خورشید ————————————————————–  95

4-4 نسبت سطح طبقه ———————————————————————  95

5-4 زاویه مانع نور  ———————————————————————— 96

6-4 تاثیر باد در طراحی سایت   ————————————————————— 97

7-4 اثر ونتوری در باد ———————————————————————-97

8-4 پدیده مونرو ————————————————————————-  97

9-4 تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی  —————————————————- 98

10-4 ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی  ——————————————— 99

11-4 ابعاد پذیرائی و نشیمن —————————————————————– 100

12-4 فضای خواب ———————————————————————-  101

13-4 سرویس های بهداشتی —————————————————————–101

14-4 پارکینگ  ————————————————————————–102

15-4 مطالعات طراحی تجهیزات  ————————————————————- 102

16-4 انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی   —————————————————– 103

17-4 ایمنی در برابر حریق   ——————————————————————104

18-4 مکانیزم حرکت دود در ساختمان ———————————————————-104

19-4 انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ————————————————  104

20-4 عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم —————————————————– 105

21-4 استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ——————————————————- 105

22-4 عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی   —————————————————–  105

23-4 تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی ————————————————— 106

24-4 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی ———————————————— 107

25-4 حياط   ————————————————————————— 107

26-4 پله فرار و آسانسور  ——————————————————————- 108

27-4 پخي  —————————————————————————- 108

28-4 پيش آمدگي ساختماني در گذرها  ———————————————————  108

29-4 رعايت محدوديت ارتفاع ————————————————————— 109

30-4 پارکينگ  ————————————————————————-  109

31-4 سازمان خانه  ———————————————————————- 109

32-4 سازمان فضايي خانه های تاريخی  ———————————————————-111

33-4 سازمان فضايي خانه های معاصر   ——————————————————— 111

34-4 رابطه همسايگی ——————————————————————– 111

35-4 حريم   ————————————————————————– 112

36-4 مسکن و اقليم ———————————————————————-112

37-3 عملکرد و تجهيزات خانه   ————————————————————–112

38-4 تأمين کيفيت محيط مسکونی ————————————————————  113

39-4 تأسيسات  ————————————————————————  114

40-4 عملكرد و تجهيزات مسكن ————————————————————-114

1-40-4 عرصه مشترك ——————————————————————–114

2-40-4 عرصه والدين  ——————————————————————– 115

3-40-4 عرصه فرزندان ——————————————————————– 116

4-40-4 عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده ———————————————— 116

5-40-4 عرصه مهمان  ——————————————————————– 117

6-40-4  فضاهاي بهداشتي  —————————————————————– 118

7-40-4  نگهداري وسايل اضافي————————————————————–119

41-4  شبكه دسترسي  ——————————————————————— 119

42-4 ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني  —————————————————- 120

43-4 ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي—————————————————- 120

44-4 نور—————————————————————————–  122

 

 

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۱۱۰ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : 29.000 تومان          ? تنها با پرداخت 9.000 هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :6.50 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (کالبدی-فضایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است