آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » محصول » دانلود پایان نامه کودکان استثنایی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود پایان نامه کودکان استثنایی

دانلود پایان نامه کودکان استثنایی

7,000 تومان

توضیحات

دانلود پایان نامه کودکان استثنایی

سلام دانلود رساله کودکان استثنایی براتون آماده کردم

تقدير و تشکر: 3

شناخت کودکان استثنایی.. 3

تعريف كودك استثنايي.. 3

طبقه بندي كودكان و نوجوانان استثنايي.. 5

كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني.. 6

مقدمه و تاريخچه. 6

هوش : 7

علل عقب ماندگي.. 8

گروه بندي عقب ماندگي از نظر آموزشي ، تربيتي و درماني.. 12

الف ) ‌عقب مانده هاي درمان ناپذير : 13

ازدواج در ميان نوجوانان مبتلا به نارسائيهاي عاطفي و عقلي.. 14

فوايد چنين ازدواجهايي.. 15

زيانهاي چنين ازدواجهايي.. 16

اهداف پژو هش در خصوص کودکان استثنايي عبارتند از: 16

شناخت و روانشناسی کودکان استثنایی با تاکید بر عقب ماندگی ذهنی.. 17

كودك استثنايي كيست؟. 18

6ـ خستگي جسمي و رواني و اختلالات عاطفي.. 28

7ـ عوامل محيطي و فرهنگي.. 29

ارزشيابي و تشخيص كودكان استثنايي.. 29

ارزشيابي علل طبيعي.. 29

تشخيص و ارزيابي عقب ماندگان ذهني.. 30

هوش… 31

ارزيابي و سنجش هوش… 32

تعريف عقب ماندگي ذهني.. 33

طبقه بندي افراد عقب ماندة ذهني.. 34

2ـ گروه آموزش‌پذير: 35

3ـ گروه تربيت پذير. 35

ويژگي‌هاي رفتاري عقب ماندگان ذهني.. 36

نكاتي در مورد تربيت عقب‌ماندگان ذهني.. 37

کودک…. 39

سبب شناسي عقب ماندگي ذهني اتفاقات دوران بارداري و زايمان 39

تولد زودرس… 40

تولد نارس… 40

علل زايمانهاي طولاني.. 41

پرتو نگاري يا اثرات اشعه ايکس…. 42

تاکسو پلاسموسيس…. 43

فصل اول. 46

بخش اول. 46

اين دست كيست؟. 46

2-1- شناخت كلي كودکان استثنايي: 47

2-1-1- چگونگي شناخت رفتار كودکان استثنايي.. 48

2-2-2- مراحل تحول مفاهيم ذهني با توجه به رشد كودکان استثنايي: 48

2-1-2-1 دوره اول: دوره حسي- حركتي.. 48

2-1-2-2 دوره دوم: دوره فعاليت هاي حسي.. 49

2-1-2-3- دوره سوم: دوره فعاليت هاي رسمي: 49

روحيات كودکان استثنايي در سنين مختلف…. 50

2-1-4- شناخت سرگرمي هاي كودکان استثنايي.. 51

2-2- ويژگي ها و خصوصيات كودکان استثنايي.. 52

2-2-1- ويژگي هاي ذهني- شناختي كودکان استثنايي.. 52

2-2-2مواردي از ديگر خصايص كودکان استثنايي.. 53

2-2-2-1- كنجكاوي.. 54

2-2-2-2 بازي.. 54

2-2-2-2-1- اهميت بازي.. 54

2-2-2-2-2- بازي راهي براي آموزش زندگي.. 55

4-5-2- بازي: نياز روحي براي زندگي.. 55

2-2-2-2-3- بازي آغاز شكل گيري شخصيت و اصلاح ساختاري.. 56

2-2-2-2-4- تأكيد بر بازي و آزادي.. 57

3-2-2-3- تخيل.. 57

2-2-2-4- تقليد و تلقين پذيري: 58

2-2-2-5- همانندسازي.. 61

تربيت بدني کودکان ويژه 61

ورزش و تربيت بدني.. 63

اهميت تربيت بدني براي كودكان استثنايي.. 64

برنامه ی تطبیقی برای کودکان استثنایی : 66

کلاس های آموزشی ویژه : 67

برنامه ی وِیژه ی کودکانی که ضعف حرکتی دارند : 68

تربیت بدنی ابزاری بری آموزش و پرورش کودکان ناسازگار: 68

تربيت بدني و تشخيص و درمان اختلالات كودكان استثنايي.. 69

1 – رفتار درماني: 70

2 – روان درماني: 72

عوامل موثر در سازگاري: 73

نتيجه‌گيري و جمع بندي و نكات مهم.. 75

چند نكته‌ي مهم: 75

آثار تخريبي خود شيفتگي.. 76

” بيماري تاي ساکس “. 78

«خودشيفتگي» و «خودکامي» 79

کودکان نابينا آموزش يا پرورش؟. 84

* تاريخچه. 86

* پرونده ژنتيکي.. 87

* بررسي آماري.. 87

* علائم بيماري.. 88

* تشخيص…. 89

* درمان. 89

* كرتينيسم.. 89

* مکانيزم ايجاد بيماري.. 90

*  علائم بيماري.. 90

*  شيوع. 90

*] کنترل بيماري.. 91

*دلايل ابتلاء. 92

* درمان. 92

*جلوگيري.. 93

شانگان آرسکوگ-اسکات (Aarskog-Scott syndrome) 93

سيتومگالوويروس… 94

* معرفي ويروس… 94

* انتقال بيماري.. 95

* علائم بيماري.. 96

* تشخيص…. 97

* درمان. 97

نگاهي به سندرم داون. 98

کودکان با آسيب ديدگي گفتاري وتکلمي.. 102

تعريف تکلم ،زبان و اندامهاي تکلمي.. 103

تقسيم بندي اندامهاي گفتاري.. 103

تعريف اختلال تکلم.. 104

تعريف اختلال زبان. 104

انواع لکنت زبان. 105

علل اختلالات ارتباطي.. 106

مراحل شناسايي و تشخيص…. 106

برآورددرصدشيوع. 107

پيشگيري از عقب ماندگي ذهني.. 107

تکنيکهاي روان درماني.. 108

تکنيکهاي کلامي روان درماني.. 109

پالايش…. 109

مسايل و مزاياي خاص گروه درماني.. 110

اهداف برنامه ويژه 111

صفات معلم تربيت‌بدني ويژه 113

پیشگیری.. 117

پیشگیری ثانویه. 117

پیشگیری ثالث… 117

آزمايش هاي ساده براي سنجش هوش کودکان. 118

آزمايش اول. 118

آزمايش دوم. 118

آزمايش سوم. 118

آزمايش چهارم. 119

آزمايش پنجم.. 119

درک کردن شرايط عاطفي اطرافيان توسط کودکان. 120

ايجاد انگيزه در ساعات تربيت‌بدني.. 120

2-2-3- ويژگي هاي كلي هيجاني و احساس كودکان استثنايي.. 122

2-3- آموزش و تربيت كودکان استثنايي به عنوان فردي در بستر جامعه: 122

2-3-1- تاريخچه آموزشي در دوران كودکان استثناييي: 122

2-3-2- آموزش و تربيت كودکان استثنايي در آموزشگاه: 123

شکل دهي به شخصيت کودکان. 154

ج) رفتارهاي مسخره‏آميز. 160

علل نارواني ارتباط اجتماعي از بعد آموزشي.. 160

راه چاره چيست؟. 161

موانع ارتباط اجتماعي ناشنوايان با جامعه و اثرهاي آن. 162

الف) رفتارهاي ترحم آميز. 164

ب) رفتارهاي اکراه‏آميز. 165

بخش دوم: 165

3-1- تعريف فضا: 165

3-1-1–ديدگاه تحليلي: 166

3-1-2- تعريف فضاهاي ادراكي.. 167

3-2- ادراك…. 168

3-2-1-عوامل ادراك…. 168

3-2-1-1-محيط و اهميت آن: 168

3-3- ابزار ادراك…. 174

3-3-1- حواس كودکان استثنايي.. 174

3-3-2- محركهاي حسي.. 174

3-3-3- تقسيم بندي حواس… 174

3-3-3-1- حس لامسه. 175

3-3-3-2- حواس بينايي و شنوايي.. 176

3-3-3-3- حس بويايي.. 177

بخش سوم. 178

كودکان استثنايي و معماري.. 178

4-1-1-كودکان استثنايي، معماري و حصار فضا 179

4-1-2- احساس فضايي و دريافت ذهني كودکان استثنايي از معماري فضا 179

4-1-3- رابطه كودکان استثنايي با فضاهاي ساخته شده 181

4-1-3-1- تحليل كودکان استثنايي از فضا 182

4-1-3-1- احساس آرامش و استقلال كودکان استثنايي در محيط.. 182

4-1-3-3- پويايي و سيال بودن فضاها از ديدگاه كودکان استثنايي.. 183

4-1-3-4- طراحي فضا در قالب رفتارها و تنشهاي رواني كودکان استثنايي.. 183

فصل دوم: 183

بخش اول. 184

4-2- خصوصيات ويژه فضاهاي طراحي شده براي كودکان استثنايي.. 184

4-8-1- فضاهاي بازي كودکان استثنايي.. 184

وسايل.. 184

الف) فضا براي گروه هاي مختلف وسائل بازي.. 186

ب- فضاي باز. 186

ج- مكانهاي استراحتي.. 186

د- انبار. 186

4-2-1-2- چند پيشنهاد براي طراجي فضاهاي بازي.. 187

مصالح بومي قابل دسترس… 189

4-2-2- تعريف اجزاي موجود در فضاهاي كودکان استثنايي: 189

4-2-2-1- كف: 189

4-2-2-2- جداره ها: 190

4-2-2-3- جنس: 190

4-2-2-4- تناسبات: 190

4-2-2-5- تزئينات: 190

4-2-2-6- بازشوها: 191

4-2-2-7- ارتباط بصري.. 191

4-2-2-8- ارتباط حركتي.. 191

بخش دوم: 194

نمونه هاي موردي: 194

1-1- بررسي تاريخچه كانون در ايران:(1) 194

1-1-2-فعاليت هاي کانون کودکان استثنايي.. 194

1-2-معرفي نمونه هاي داخلي.. 195

1-2-1 تعريف کلي.. 195

مجتمع آموزشي و توانبخشي کودکان آهسته‌گام. 202

1-2-2- معرفي مرکز آفرينشهاي هنري كودکان استثنايي ونوجوانان (واقع در تهران) 205

1-2-2- معرفي مرکز آفرينشهاي هنري كودکان استثنايي ونوجوانان (واقع در تهران) 205

1-2-2-1-مشخصات کلي طراحي اي مرکز. 205

1-2-2-2- بررسي و معرفي بيشتر مركز آفرينشهاي هنري.. 206

1-2-2-3-تحليل مرکز آفرينشهاي هنري كودکان استثنايي و نوجوانان. 207

1-2-3-معرفي کانون کودکان استثنايي فرهنگي و تربيتي شهيد فهميده:(2) 208

1-2-3-1-مشخصات کلي اين  مرکز: 208

1-2-3-2- بررسي ومعرفي بيشتر اين مركز: 209

1-2-3-3-تحليل کانون کودکان استثنايي فرهنگي و تربيتي شهيد فهميده: 211

1-3- معرفي نمونه هاي خارجي: 211

1-3-1-معرفي مهد کودک هاتوكو (Houtoku kindergarten) (3) 212

مشخصات کلي طراحي اين مرکز: 212

1-3-1-2- بررسي ومعرفي بيشتر اين مركز: 214

1-3-1-3-تحليل مهد کودک هاتوكو: 217

1-3-2- معرفي مهد کودک آروويل (Auroville kindergarten) 217

1-3-2-1مشخصات کلي طراحي اين مرکز : 218

1-3-2-2- بررسي و معرفي بيشتر اين مركز: 219

1-3-2-3-توضيحات و پيشنهاد تعدادي از معماران : 220

نتيجه گيري : 221

بخش سوم. 222

5-2- تناسبات كودکان استثنايي در عملكردهاي متفاوت: 222

5-3- بررسي ابعاد و اندازه فضاها و تجهيزات مورد نياز: 223

5-3-1-آموزش تئوري.. 223

فضاهاي مورد نياز كلاسهاي تئوري شامل: 224

5-3-2- آموزش عملي.. 224

5-3-3- فضاهاي بازي.. 226

5-3-4- خوابگاه براي كودکان استثنايي پيش دبستاني.. 227

5-3-5 سرويس بهداشتي: 227

5-3-6- غذاخوري.. 228

5-3-7- آشپزخانه. 228

5-3-9- انبار. 229

5-3-10- كتابخانه. 231

5-3-11- سالن اجتماعات: 233

5-3-12-نمايشگاه 234

5-3-13- ورزشگاه 234

فضاهاي مورد نياز. 235

5-3-14-بخش اداري.. 235

5-4- بررسي نيازمنديهاي معلولين(جسمي- حركتي) در ساختمانهاي آموزشي.. 236

5-4-1- ابعاد اندازه هاي كودکان استثنايي معلول (جسمي- حركتي) 237

مقايسه قد كودکان استثنايي معلول و سالم.. 238

5-4-2- ضوابط طراحي قسمتهاي مختلف ساختمانهاي آموزشي قابل استفاده براي معلولين جسمي- حركتي   239

ورودي.. 239

ضوابط ورودي.. 239

محوطه. 240

راهرو. 243

محوطه. 247

راهرو. 250

محوطه. 254

راهرو. 256

محوطه. 260

راهرو. 263

—————————————

توضیحات فایل : فرمت این فایل در قالب Word ،دارای 263 صفحه  میباشد.

از ویژگی های این رساله معماری:

بصورت اختصاصی توسط وب سایت  معمارآنلاین  عرضه شده

 گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

 منابغ درون متنی ذکر شده »در اخر صفحات

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : 1.000 تومان

حجم فایل :*** مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش در خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پایان نامه کودکان استثنایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پایان نامه کودکان استثنایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است