امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » محصول » دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون

دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون

15,000 تومان

توضیحات

دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون

دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون

دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون

کلیات

 

بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….

لزوم نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………………

هدفاصلي طرح………………………………………………………………………………………………………………………

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه

بخش اول : شناخت خون و انتقال آن

1-1-تعريف خون……………………………………………………………………………………………………………….

1-2-تركيبات خون……………………………………………………………………………………………………………..

1-2-1-. فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي مشتق از خون…………………………………………………………   

1-3-انتقال خون و سير پيدايش و تكامل آن

1-3-1-پيشينه تاريخي انتقال خون در جهان……………………………………………………………………….

1-3-2-كشف جريان خون………………………………………………………………………………………………….  

1-3-3-پيدايش سرنگ……………………………………………………………………………………………………..

1-3-4-شروع انتقال خون…………………………………………………………………………………………………

1-3-5-كشف ضد انعقاد = تولد بانكهاي خون……………………………………………………………………..

1-3-6-انتقال خون در ايران………………………………………………………………………………………………

1-3-7-سالنماي انتقال خون………………………………………………………………………………………………

بخش دوم : شناخت جايگاه خون در طب سنتي

2-1-تعريف سنت……………………………………………………………………………………………………………

2-2-طب سنتي ايراني………………………………………………………………………………………………………

2-3-اصولطب سنتي………………………………………………………………………………………………………….

2-4-عناصر چهارگانه……………………………………………………………………………………………………………

2-4-1-خاك…………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-2-آب……………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-3-هوا ………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-4-آتش………………………………………………………………………………………………………………………

2-5-خون در سنت و ادبيات………………………………………………………………………………………………..

2-6-حجامت…………………………………………………………………………………………………………………….

2-6-1-حجامت و تاريخچه آن…………………………………………………………………………………………….

2-6-2-انواع حجامت………………………………………………………………………………………………………….

2-6-3-جايگاه حجامت در دنياي اسلام……………………………………………………………………………….

2-6-4-جايگاه حجامت در دنياي امروز………………………………………………………………………………..

2-6-5-فعاليت‌هاي موسسه تحقيقات حجامت ايران……………………………………………………………..

2-6-6-مقايسه حجامت با اهداي خون………………………………………………………………………………..

2-7-فصد خون = اهداي خون…………………………………………………………………………………………..   

بخش سوم : معرفي بيماريهاي درگير با اهدا و انتقالخون

3-1-شناخت بيماريهاي پر خطر در  اهداي خون

3-1-1-دوره پنجره  و ضرورت آن ازديدگاه طراحي……………………………………………………………..

3-1-2-سانحه ايدز…………………………………………………………………………………………………………….

3-1-3-روشهاي تشخيص بيماري ايدز………………………………………………………………………………..  

3-1-4-راههاي انتقال ويروس…………………………………………………………………………………………….

3-1-5-بيماري ايدز در جهان……………………………………………………………………………………………..

3-1-6-بيماري ايدز در ايران………………………………………………………………………………………………

3-1-7-درمان و واكسن ايدز……………………………………………………………………………………………..

3-1-8-دعوتي براي پيشگيري…………………………………………………………………………………………..

3-2-شناخت بيماريهاي قابل درمان با اهدا و انتقال خون……………………………………………………..

3-2-1-تالاسمي………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1-1-معرفي بيماري و انواع آن………………………………………………………………………………………….

3-2-1-2-درمان تالاسمي و لزوم اهدا خون……………………………………………………………………………….

3-2-2-هموفيلي………………………………………………………………………………………………………………….   

3-2-2-1-معرفي بيماري و انواع آن………………………………………………………………………………………….

3-2-2-2-درمان هموفيلي و لزومِ اهداي‌خون …………………………………………………………………………….

بخش چهارم : روشهاي اهداي خون

4-1-اهداي خون كامل………………………………………………………………………………………………………

4-2-اهداي آفرزيس…………………………………………………………………………………………………………….

4-2-1-آفرزيس چيست؟………………………………………………………………………………………………………

4-2-2-اصول اهداي آفرزيس……………………………………………………………………………………………….

4-2-3-انواع آفرزيس…………………………………………………………………………………………………………..

4-1-1-مراحل آفرزيس……………………………………………………………………………………………………….

بخش پنجم :فضاهاي آزمايشگاهي و اهداي خون

5-1-انواع آزمايشگاه…………………………………………………………………………………………………………….

5-2-1-سيرکولاسيون بيمار

5-2-2-سيرکولاسيون نمونه………………………………………………………………………………………………….    

5-2-3-سير كولاسيون كادر………………………………………………………………………………………………….

5-2-4-روابط عملكردي………………………………………………………………………………………………………..

5-3-عملكردهاي اصلي ازمايشگا ه پزشكي  

5-3-1-معرفي رشته هاي اصلي آزمايشگاه پزشكي………………………………………………………………….

5-3-2-تقسيم بندي فضايي آزمايشگاه‌هاي پزشكي…………………………………………………………………

5-4-آزمايشگاه هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون……………………………………………………………

5-4-1-بررسي عملكردي ازمايشگاه هماتوژي وبانك خون………………………………………………………..

5-4-2-فضاهاي مورد نياز آزمايشگاه هماتولوژي و بانك خون…………………………………………………..

5-4-2-1-فضاهاي قسمت هماتولوژي(خون شناسي)…………………………………………………………………..

5-4-3-چهارچوب استاندارد ، براي روشهاي آزمايشگاهي………………………………………………..

5-4-2-2-فضاهاي قسمت بانك خون( انتقال خون)…………………………………………………………………..

فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)

بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر

3-1 موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………..

3-2 موقعیت نسبی …………………………………………………………………………………………………………………

3-3 -تاریخچه شهر اسلامشهر ……………………………………………………………………………………………….

3-4-اسلامشهر در تقسیمات کشوری ………………………………………………………………………………………

3-5  ویژگی های طبیعی

3-5-1- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر …………………………………………………………………………

3-5-2  اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………

3-5-3 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………

3-5-4 خاک شناسی………………………………………………………………………………………………………………

3-6 بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر……………………………………………………..

3-6-1 -جمعیت شهر اسلامشهر

3-6-2- ساختمان سنی و جنسی جمعیت ………………………………………………………………………………..

  3-6-3  بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………………

3-6-4  تراکم خانوار در واحد مسکونی ……………………………………………………………………………………..

3-6-5 سواد و آموزش …………………………………………………………………………………………………………..

3-6-6 مهاجرت ……………………………………………………………………………………………………………………

3-7 وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر

3-7-1 اشتغال ………………………………………………………………………………………………………………………

3-8 -ویژگی های کالبدی فیزیکی شهر اسلامشهر

3-8-1 -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر …………………………………………………………………………..

3-8-2 -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری……………………………..

فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی

بررسي و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند

موقعيت و معرفي پروژه………………………………………………………………………………………………………….

تاثير فرم  بر جذب مخاطب……………………………………………………………………………………………………..

موقعيت و معرفي پروژه…………………………………………………………………………………………………………….

عملكردهاي بنا…………………………………………………………………………………………………………………………

بخش پنجم :

معرفي و شناخت سازمان انتقال خون تبریز…………………………………………………………………………………

مطالعات وضع موجود………………………………………………………………………………………………………………..

بررسي عملكردي فضاها……………………………………………………………………………………………………………

بخش اول :

تاسيسات كنترل‌دما، تعويض هوا و تهويه مطبوع…………………………………………………………………………

لزوم توجه به تاسيسات بهداشتي بانك خون ………………………………………………………………………………

رطوبت نسبي هوا و تاثير ان ……………………………………………………………………………………………………..

تصفيه هوا……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)

بخش اول :

كيفيت مطلوب فضايي با توجه به اصول صحيح توليد

 • اهداف و مقررات……………………………………………………………………………………………..
 • غربالگري اهداكننده…………………………………………………………………………………………………….
  • مفهوم غربالگري اهدا کننده
  • اهداف غربالگري…………………………………………………….­………………………..
  • پيامدهاي غربالگري………………………………………………………………………….
  • عملكردهاي فضاهاي جمع آوري خون‏……………………………………………………………..
 • كيفيت فضاهاي توليد فرآورده ومواد مورد استفاده…………………………………………………………..
  • استانداردها و ملاحظات كلي فضا………………………………………………………
  • كيفيت فضايي بخشهاي ذخيره سازي، نگهداري خون…………………………
  • ‏ كيفيت فضايي بخش‌هاي آزمايشگاهي…………………………………………………………..
  • نظم فضايي در جهت كنترل الودگي……………………………………………………………….
  • ترابري و پاركينگ…………………………………………………………………………………………..
  • مواد و وسايل………………………………………………………………………………………………….
  • فضاي توزيع فرآورده ها………………………………………………………………………………
 • بخش دوم : …………………………………………………………………………………………………………..
 • معرفي فضاهاي مركز ملي اهدا و انتقال خون…………………………………………………………….
 • تقسيم بندي فضاهاي تشكيل دهنده…………………………………………………………………………

فضاهاي تشكيل دهنده فني……………………………………………………………………………………………………

الف )  فضاهاي عمومي……………………………………………………………………………………………….

 • فضاهاي اهداكنندگان خون كامل و افرزیش…………………………………………………
 • ازمايشگاه تشخيص طبي و خون شناسي……………………………………………………..

ب )  فضاهاي تشخيصي و توليد………………………………………………………………………………….

بخش فراورده‌ها………………………………………………………………………………………………….

 • كنترل كيفي……………………………………………………………………………………………..

فضاهاي تشكيل دهنده  غير فني

الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)

 • اداري كادر و پرسنل………………………………………………………………………………….

الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)

 • اداري توليد فراورده‌ها و كنترل كيفي………………………………………………………….

الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)

 • نظارت فني و مالي…………………………………………………………………………………….

الف )فضاهاي اداري (طبق چارت سازماني شوراي عالي انتقال خون)

 • روابط عمومي اهداكنندگان…………………………………………………………………………

ب ) فضاهاي اجتماعي

 • امفي تاتر…………………………………………………………………………………………………

ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي

 • كتابخانه………………………………………………………………………………………………….

ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي

 • بخش اموزش…………………………………………………………………………………………

ج ) فضاهاي اموزشي_پژوهشي

 • بخش پژوهش………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم:

مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی.

مباني طراحي و ايده پروژه

 • تدوين مباني طراحي پروژه………………………………………………………………………………….

1-2-تدوين ايده كلي طراحي……………………………………………………………………………………………

ایده و مبانی نظری طراح…………………………………………………………………………………………………….

عوامل موثر در طراحی………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم:

دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت

موقعیت سایت………………………………………………………………………………………………………………..

عکسهای سایت پلان……………………………………………………………………………………………………..

اتووود های اولیه…………………………………………………………………………………………………………….

فصل هفتم:

عکس های ماکت……………………………………………………………………………………………………………

نقشه طبقه همکف…………………………………………………………………………………………………………

نقشه طبقه اول………………………………………………………………………………………………………………

نقشه طبقه تیپ طبقات…………………………………………………………………………………………………..

مقطع(A-A)…………………………………………………………………………………………………………………..

مقطع(B-B)…………………………………………………………………………………………………………………..

مقطع(C-C)…………………………………………………………………………………………………………………..

نمای شمالی………………………………………………………………………………………………………………….

نمای جنوبی………………………………………………………………………………………………………………….

نمای شرقی………………………………………………………………………………………………………………….

نمای غربی…………………………………………………………………………………………………………………..

دانلود رساله کلینیک بیماری های خونی کودکان

فهرست منابع ومآخذ

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
۱ فهرست مطالب موجود
۲ چکیده + مقدمه موجود
۳ منابع (آخر فصل) موجود
۴ منابع (جدوال) موجود
۶ نقشه طرح ناموجود
۷ تصاویر سه بعدی بصورت عکس
۹ ایده طراحی موجود
۱۰ پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
۱۱ پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
۱۲ روند و متدلوژی طراحی موجود
۱۳ برنامه فيزيكي موجود
۱۴ سيركولاسيون طرح موجود
۱۵ مبانی نظری طرح موجود
۱۶ مطالعات اقلیمی(درخواست شما) موجود
۱۷ ارائه دلایل انتخاب موضوع موجود
۱۸ هدف از انتخاب پروژه موجود
۱۹ بررسی نمونه های داخلی و خارجی موجود
۲۰ تعداد صفحه هات(Word) 173
۲۱ قیمت کلی (تومان)  15.000

ایده و مبانی نظری طراح

در واقع ایده اصلی شکل گیری طرح مذبور با موضوع انتقال خون را در مفاهیم مختلفی می توان مورد بررسی وبرداشت قرارداد که یکی از نکات مورد توجه با توجه به موضوع ذیل می توان به مفهوم خون و جریان داشتن خون در رگ های یک انسان که باعث زندگی و حیات بشری خواهد شد تعریف کرد.

مفهوم انتقال خون و رگ :

خون بعنوان یک عنصر مایع که در رگ های انسان می باشد با جریان پیدا کردن  در رگ های انسان موجب به مفهوم ادامه پیدا کردن حیات بشری انسان تلقی می شود.

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 173 می باشد.

از ویژگی های این رساله:

1-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید

2-ایده طراحی یک مجموعه انتقال خون بطور کامل توضیح داده شده

3-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

4-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

هزینه محصول : 15.000 تومان

حجم فایل :16.27  مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله معماری مرکز انتقال خون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است