بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

تخفیف!

دانلود رساله مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فهرست تصاویر

فهرست نمودارها

فهرست جداول

فصل۱- مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۲-۱-  بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

          ۱-۲-۱-  میراث صنعتی معاصر ………………………………………………………………………………………………….. ۴

          ۲-۲-۱- مرکز رشد و فناوری و نقش محیط های آموزش  دهنده ……………………………………………. ۵

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش  …………………………………………………………………………………………………. ۶

۴-۱- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۵-۱- سوالات پژوهش و فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………… ۸

۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

          ۱-۶-۱- محدوده مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………… ۹

          ۲-۶-۱- موقعیت سایت ………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۷-۱- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۸-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی …………………………………………………………………………………۱۰

          ۱-۸-۱- مرکز رشد …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

          ۲-۸-۱- فناوری ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۹-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری …………………………………………………………………………………………………………  ۱۱

فصل۲ مبانی نظری

۱-۲ -مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲- تعريف مركز رشد …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۲- اختراع Invention ………………………………………………………………………………………………………………………15

۴-۲- نوآوری Innovation ………………………………………………………………………………………………………………… 15

۵-۲- کارآفرینی Entepreneurship ……………………………………………………………………………………………… 16

۶-۲- تحقیق، پژوهش research  …………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

          ۱-۶-۲- تحقیقات بنیادیbasic Research ………………………………………………………………………. 17

          ۲-۶-۲- تحقیقات توسعه ای Development research  ……………………………………………… ۱۷

۷-۲- مرحله نیمه صنعتی PILOT PLANT  ……………………………………………………………………………………… ۱۷

۸-۲- فناوریTECHNOLOGY ………………………………………………………………………………………………………….  ۱۸

۹-۲- توسعه ی فناوری Technology development ……………………………………………………………….. 18

          ۱-۹-۲ ایجاد فناوری  ……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

          ۲-۹-۲ انتقال فناوری Technology Transfer………………………………………………………………… 18

          ۳-۹-۲ اشاعه فناوری…………………………………………………………………………………………………………………۱۹

          ۴-۹-۲ جذب فناوری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

          ۵-۹-۲- بومی سازی فناوری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

          ۶-۹-۵- جذب و بومی سازی فناوری  ……………………………………………………………………………………..۱۹

۱۰-۲- تعاریف و اصطلاحات مراکز رشد فناوری …………………………………………………………………………………. ۱۹

          ۱-۱۰-۲ مراکز رشد علمی و دانشگاهی Academic and scientific Incubators  ……۱۹

          ۲-۱۰-۲- مراکز رشد تحقیق پایه ای incubators Basic Research ………………………… 20

          ۳-۱۰-۲- نقطه سربه سر Break-even point ………………………………………………………………  ۲۰

          ۴-۱۰-۲- مرکز رشد کسب و کار Business incubator  ……………………………………………….۲۱

          ۵-۱۰-۲- دارايي خالص كسب و كار Business Net Worth  ……………………………………… ۲۲

۱۱-۲- اهداف مراکز رشد ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱۲-۲- خدمات مراکز رشد …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱۳-۲- انواع مراکز رشد ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱۴-۲- مراكز رشد علمي و دانشگاهي  Academic and Scientific Incubators ………………… 24

۱۵-۲- مراكز رشد تحقيق پايه‌اي  Basic research incubators  ………………………………………….. ۲۴

۱۶-۲- محک زني  Benchmark  ………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱۷-۲- مدل عملياتي  Bricks and Mortar (BAM)  ………………………………………………………………. ۲۵

۱۸-۲- مركز رشد فيزيكي/سنتي/آجر و سيمان  ………………………………………………………………………………. ۲۵

۱۹-۲- دارايي خالص کسب و کار  Business Net Worth ………………………………………………………. 26

۲۰-۲- پارك كسب و كار  Business Park …………………………………………………………………………………. 26

۲۱-۲- مراكز رشد كلاسيك كار و كسب  Classical business incubators ………………………….26

۲۲-۲- خوشه‌سازي و شبكه‌سازي  Clustering and networking ……………………………………….. 27

          ۱-۲۲-۲ خوشه هاي اقتصادي Clusters  ……………………………………………………………………….. ۲۷

۲۳-۲- مراكز رشد همكار  Corporate Incubators ………………………………………………………………….27

۲۴-۲- مركز رشد كسب و كار گروهي پر مخاطره  Corporate Venture Incubator ……….. 28

۲۵-۲- مراكز رشد دات. كام  Dotcom Incubators……………………………………………………………………28

۲۶-۲- توسعه اقتصادي Economic development ……………………………………………………………….. 28

          ۱-۲۶-۲- مراكز رشد توسعه اقتصادي Economic development incubators …. 29

۲۷-۲- اگيوباتور/ تخم‌مرغي شكل  Eggubator …………………………………………………………………………….29

۲۸-۲- معبر (يا مركز رشد مجازي)  e-incubator/ portal ……………………………………………………. 31

۲۹-۲- كارآفرينان  Entrepreneur ……………………………………………………………………………………………. 31

          ۱-۲۹-۲- كارآفريني Entrepreneurship  …………………………………………………………………. ۳۳

۳۰-۲- دوره رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳۱-۲- مركز رشد  Incubator ………………………………………………………………………………………………………34

          ۱-۳۱-۱- امكانات مراكز رشد  Incubator Facilities ……………………………………………….. 35

          ۲-۳۱-۲- نسل‌هاي مركز رشد  Incubator Generations ……………………………………… 35

۳۲-۲- مدل عملياتي مركز رشد  Incubator operational model …………………………………… 35

۳۳-۲- فناوري اطلاعات  Information technology (IT) ………………………………………………….  ۳۵

۳۴-۲- نوآوري  Innovation………………………………………………………………………………………………………….36

          ۱-۳۴-۲- مركز نوآوري Innovation center …………………………………………………………….. 36

          ۲-۳۴-۲- نو آورانه Innovative  …………………………………………………………………………………… ۳۶

۳۵-۲- مركز رشد IT   IT Incubator ……………………………………………………………………………………….  ۳۶

۳۶-۲- مراكز رشد با هدف توسعه اقتصادي محلي Local economic development

  incubators………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

۳۷-۲- مراكز رشد مختلط (عمومي)  Mixed incubators …………………………………………………….. 37

          ۱-۳۷-۲- مراكز رشد شبكه‌اي شده  Networked incubators …………………………….. 37

          ۲-۳۷-۲- مراكز رشد كسب و كار غيرانتفاعي Non-Profit Business Incubator  ۳۸

          ۳-۳۷-۲- مركز رشد تجاري غير انتفاعي Not-for-Profit Business Incubator  ۳۸

۳۸-۲-دوره پيش رشد  Pre-incubation Period ………………………………………………………………….38

۳۹-۲- دوره رشد مقدماتي  Pre-Incubation Period ………………………………………………………… 39

۴۰-۲- پارك   Park ……………………………………………………………………………………………………………………. 39

          ۱-۴۱-۲- پارك تحقيقاتي  Research Park ………………………………………………………………40

           ۲-۴-۲- شهرك علمي تحقيقاتي  Science & Technology Park …………………….. 40

           ۳-۴۱-۲- پارك‌هاي علم (فناوري)   Science (Technology) parks  ………………. ۴۱

           ۴-۴۱-۲- پارك علم  Science Park ………………………………………………………………………… 41

۴۲-۲- مراكز رشد اجتماعي  Social incubators……………………………………………………………………42

۴۲-۲- فناوري / تكنولوژي  Technology …………………………………………………………………………………43

۴۳-۲- مراكز رشد كسب و كار فناورانه Technology Business Incubators (TBI) ……. 43

۴۴-۲- مراكز رشد فناوري  Technology Incubators (TI)  …………………………………………….. ۴۴

۴۵-۲- مراكز نوآوري فناوري  Technology Innovation Centre (TIC) ………………………. 44

۴۶-۲- مراكز رشد سنتي  Traditional Incubators  ………………………………………………………… ۴۴

۴۷-۲- مراكز رشد دانشگاهي  University Incubators ……………………………………………………… 45

          ۱-۴۷-۲- مراكز رشد وابسته به دانشگاه  University-related incubator ………. 45

۴۸-۲- مركز رشد مخاطره‌پذير Venture Incubator ………………………………………………………….. 46

          ۱-۴۸-۲- مركز رشد كسب و كار مخاطره‌پذير  Venture Incubator ………………….. 46

۴۹-۲- هدف از ایجاد پارک علم وفناوری ……………………………………………………………………………………..۴۶

          ۱-۴۹-۲- وظایف پارک علم و فناوری …………………………………………………………………………… ۴۷

          ۲-۴۹-۲- ویژگی های پارک علم و فناوری  ………………………………………………………………….. ۴۷

۵۰-۲- محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۵۱-۲- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۵۲-۲-  آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

۵۳-۲- تعریف مرمت ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

          ۱-۵۳-۲- انواع مرمت ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

          ۲-۵۳-۲- روشهای مختلف باززنده‌سازی  ………………………………………………………………………۵۰

۵۴-۲- بهینه سازی انرژی……………………………………………………………………………………………………………..۵۰

          ۱-۵۴-۲- تعاریف و مفاهیم بهره وری……………………………………………………………………………..۵۳

          ۲-۵۴-۲-  تعریف نظری بهره وری productivity  …………………………………………………. ۵۳

          ۳-۵۴-۲- عوامل ماثر در بهره وری………………………………………………………………………………… ۵۴

          ۴-۵۴-۲- عوامل ارتقاي بهره‌وري…………………………………………………………………………………… ۵۶

۵۵-۲- کارایـــــــی Efficiency……………………………………………………………………………………………… 57

۵۶-۲- اثربخشــــیEffectiveness ………………………………………………………………………………………. 57

          ۱-۵۶-۲- تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی ………………………………………………………………………..  ۵۷

          ۲-۵۶-۲- تفاوت بین کارایی و اثربخشی ……………………………………………………………………..  ۵۸

          ۳-۵۶-۲- شاخص های اثربخشی ………………………………………………………………………………..  ۵۹

۵۷-۲- دوره موثر بهینه سازی مصرف سوخت …………………………………………………………………………….۶۰

          ۱-۵۷-۲- بهینه سازی فرآیند سرمایش ………………………………………………………………………….۶۱

۵۸-۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی …………………………………………………………………………………………۶۱

          ۱-۵۸-۲- انرژی خورشیدی …………………………………………………………………………………………….۶۲

          ۲-۵۸-۲- کاربردهای انرژی خورشید ……………………………………………………………………………. ۶۳

          ۳-۵۸-۲- استفاده از انرژی حرارتی خورشید ………………………………………………………………….۶۳

۵۹-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

فصل سوم : مطالعات تطبیقی

فصل چهارم : روش تحقیق

فصل پنجم : ضوابط و استانداردها

۱-۵- مقدمه  

۲-۵-  تعاریف

          ۱-۲-۵- پارك علم و فنّاوري 

          ۲-۲-۵- سازمان موسس (متقاضي)

          ۳-۲-۵- واحدهاي فنّاوري

          ۴-۲-۵-شركت­هاي كوچك و متوسط فنّاوري

۳-۵- اهداف  

۴-۵- وظایف

۵-۵- ویژگی های پارک ها 

۶-۵- بخشهای مختلف پارک 

۷-۵- اصول و مبانی نظری معماری پارک

          ۱-۷-۵- مقیاس

          ۲-۷-۵- فرایند توسعه

          ۳-۷-۵- استقرار و موقعیت

          ۴-۷-۵- نظام حرکتی

          ۵-۷-۵- نظام کالبدی

۸-۵- فیزیونومی پارک ها

          ۱-۸-۵- حجم , میزان و نقش فضای باز و توده

          ۲-۸-۵- یکپارچگی طرح

          ۳-۸-۵- استقلال فضایی

          ۴-۸-۵- انعطاف پذیری و روانی

۹-۵- عملکرد

۱۰-۵- دیدگاه موجود در طراحی معماری بناهای پارک فناوری

۱۱-۵- نتیجه گیری

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۷۸ می باشد.

از ویژگی های این رساله:

مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : ۲۹٫۰۰۰ تومان          ? تنها با پرداخت ۹٫۰۰۰ هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :۵٫۴۱ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است