اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خانه » فروشگاه اینترنتی معماری » پایانامه های معماری » اصول طراحي ایستگاه راه آهن

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

اصول طراحي ایستگاه راه آهن

اصول طراحي ایستگاه راه آهن

اصول طراحي ایستگاه راه آهن

اصول طراحي ایستگاه راه آهن

اصول طراحي ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه آهن مکانیست که تمام مردم شهر به طورمستقیم یا غیر مستقیم با آن سروکاردارند و از نتایج آن بهره می برند.

شهرهای  امروزی به دلیل گستردگی و تغییر مفهوم ورودی شهرها نمی توانند واجد ورودی های  کاملا تعریف شده ای مانند شهرهای قدیمی باشند. لذا عناصر دیگر شهری مانند ترمینالها و میادین شهری بایدوظیفه دروازه ها-در معرفی شهر-را به عهده بگیرند. یکی از این بناها ایستگاه راه آهن است که هم باید پاسخگوی عملکرد خودباشد و هم بتواند به عنوان نماد و سمبلی برای  شهر عمل کند .

ایستگاه راه آهن نقطه آغازی برای مسافران و تازه واردها به شهرتهران وعرضه مفاهیم در قالب کالبد می باشدوباعث حس تعلق شهروندان نیز هست.اولین خاطرات ورود واخرین خاطرات وداع در فضای ایستگاه صورت می گیرد ومسافران همواره این خاطره رابه ذهن خواهندسپرد.

گاهی یک ایستگاه شایسته سمبل مناسبی برای یک شهر می شوددرنتیجه نباید فقط جنبه عملکردی ایستگاه رادرنظرگرفت.

مسافران فضای ایستگاه را به عنوان خاطرهای از شهرتهران در ذهن می سپارند لذا کیفیت های ادراک و القای فضای ایستگاه از اهمیت خاصی برخوردار است.

امروزه دیگر ترمینال ها بناهایی نیستندکه صرفابرای جوابگویی به جابجایی مسافران طراحی شوند بلکه به عنوان فضاهای سمبلیک مطرح هستند.فضاهایی که سمبل قرن حاضر می باشند وازطرف دیگر خودرا به عنوان سردرهای ورودی شهرهای امروزی مطرح می کنند.فرم هایی نیز که برای آنها انتخاب می شود به گونه ایست که اولا بیاد ماندنی وسمبلیک باشدوثانیاخصوصیت حرکت در آنها به نوعی نمود پیدا کرده باشد.در کناراین عوامل عملکردساختمان ایستگاه از لحاظ سیرکولاسیون آسودگی مسافران وعملکردبهتر فضاها جنبه دیگر طراحی را تشکیل می دهند.

معماری ترکیبی است از دانش وهنر وبه همین دلیل است که معماری همیشه بین دو قطب تعقل و احساس در رفت وآمداست.

وظیفه معمار این است که به مدل ذهنی که بر اساس عملکرد(ایستگاه راه آهن)بوجودآمده فرم بدهد.

یک اثرمعماری فقط در صورتی ستودنی و بامحتواست که طرحی اندیشیده و پسندیده داشته باشد.البته طرح معماری هم تابع ملاحضات عملکردی است وهم با معیارهای هنری سنجیده می شود.

دومین نکته در رابطه با محتوا ساخت معماری (سازه)است.ممکن است تصور شود سازه فقط در عرصه عملکردی معماری قرار دارداما براستی چنین نیست وهمه این عوامل درزیبایی هنری معماری نقشی موثردارندو به معماری جاودانگی میبخشند.

در فصل سوم:  به بررسی وضع موجود و محیط پروژه می پردازیم.مباحثی نظیر توپوگرافی و نوع زمین و…

همچنین بررسی اقلیم و طراحی اقلیمی از دیگر قسمت های این مبحث می باشد.

در بخش دوم: این فصل به بررسی ضرورت وجود راه آهن تهران وتاریخچه راه درتهران پرداخته ایم.

درقسمت سوم این فصل به بررسی اجتماعی اقتصادی و سیاسی پروژه می پردازیم.بررسی آمارهای جمعیت مسافران و جابجایی باردرطراحی ظرفییت و مساحت فضاهای ایستگاه لازم هستند.

درقسمت چهارم: این فصل به بررسی زمین سایت و پتانسیلهای آن در مقیاس کوچکتر می پردازیم.

بررسی دلایل انتخاب زمین ایستگاه و معرفی آن از لحاظ توپوگرافی و رودخانه ها و خطوط آسمان و دید و منظر ها و جاده های ارتباطی و عوارض طبیعی یا مصنوعی در طراحی ساختمان و سایت ایستگاه و تاسسات فنی آن نقش مهم و بسزایی دارد.

درفصل چهارم به مطاله ایستگاه از دید فنی و معماری پرداخته شده است.در ابتدا اشارهای به تاریخچه راه آهن ایران وجهان شده ومقایسه ای بین آنها صورت گرفته است.دانلود استانداردها وضوابط معماری ایستگاه راه آهن

درقسمت دوم این فصل به بررسی ونقد ایستگاههای داخلی و خارجی پرداخته ایم.همچنین در ابتدای این قسمت تاریخچه معماری ایستگاههاو سازمان فضایی آنها تحلیل می شود.

درقسمتهای بعدی ظوابط وتعاریف فنی ایستگاههاواستانداردها وحوزه بندی و برنامه فیزیکی و سیرکولاسیون ایستگاه بررسی و تحلیل می شوند.

ایستگاه راه آهن ازیک طرف با انسان واز طرف دیگرباقطارکه مظهر ماشین است درارتباط است. لذاباید خود را با هردو هماهنگ سازدوبتواند به نیازهای هر دو به گونه ای پاسخگو باشد که ترکیبی زیبا را نیز فراهم آورد.لذا در دل ایستگاه نوعی دوگانگی و تضاد وجود دارد که باید به کمک قدرت خلاقانه طراح به وحدت برسد.

جدا کردن حوزه های حرکتی هر گروه از مراجعین  و تحلیل هر یک و قرار دادن فضاهای مرتبط با هر حوزه در کنار حوزه حرکتی آنها از اهداف دیگر طراحی می باشند تا از تداخل جریان های حرکتی و اختشاش در سیرکولاسیون جلوگیری شود.

فصل اول:مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل دوم: مبانی نظری(حرکت)…………………………………………………………………………………………………۵

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۶

(۱-۱)انسان،معماری،حرکت……………………………………………………………………………………………………۷

(۱-۲)پویایی فضا…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

(۱-۲-۱) عوامل سازنده فضای پویا…………………………………………………………………………………………….۱۱

(۱-۲-۱-۱)مسیر………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

(۱-۲-۱-۲) سرعت…………………………………………………………………………………………………………….۱۱

(۱-۲-۲)ریز فضاهای پویا………………………………………………………………………………………………………۱۲

(۱-۲-۲-۱)فضای اعمال فیزیکی……………………………………………………………………………………………..۱۲

(۱-۲-۲-۲)فضای ادارک مستقیم……………………………………………………………………………………………۱۲

(۱-۲-۲-۳)نور…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

(۱-۲-۲-۴) ابعاد………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

(۱-۲-۲-۵) فضای مجرد روابط هندسی…………………………………………………………………………………….۱۳

(۱-۳)بررسی علل نیازمعماری به حرکت ………………………………………………………………………………….۱۳

(۱-۴)حرکت در معماری………………………………………………………………………………………………………۱۵

(۱-۴-۱)حرکت در  درون(ناشی از فرم) ……………………………………………………………………………………۱۵

(۱-۴-۲)حرکت در پلان………………………………………………………………………………………………………..۱۶

(۱-۴-۳)حرکت در پلان آنامورفیک……………………………………………………………………………………………۱۶

سیرکولاسیون(Circulation) ………………………………………………………………………………………………….17

تغییر شکل(Deformation) …………………………………………………………………………………………………..17

(۱-۴-۴) حرکت در مفهوم(ناشی از معنا) …………………………………………………………………………………۱۸

(۱-۵) بررسی تعدادی از مفاهیم موثر درخلق حرکت…………………………………………………………………….۱۸

 (۱-۵-۱) تأویل (Interpretation) ……………………………………………………………………………………………18

 (۱-۵-۲) تنش(Tension) …………………………………………………………………………………………………….18

 (۱-۵-۳) انتظار…………………………………………………………………………………………………………………۱۹

(۱-۵-۴) شفافیت و تداوم……………………………………………………………………………………………………..۱۹

(۱-۵-۵) بحران………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

(۱-۶) حرکت و معماری حاضر………………………………………………………………………………………………..۲۰

(۱-۷)نتیحه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۲۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

فصل سوم: بررسی وضع موجود ومحیط پروژه:……………………………………………………………………………۲۴

(۳-۱). مطالات مکانی…………………………………………………………………………………………………………۲۵

(۳-۱-۱). ناهمواری‌ها………………………………………………………………………………………………………۲۵

 (۳-۲). پیشینه سایت……………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۳٫ دسترسی ها…………………………………………………………………………………………………………۳۲

فرودگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………۳۲

پایانه‌هایمسافربری……………………………………………………………………………………………………….۳۲

شبکه راه‌آهن…………………………………………………………………………………………………………………۳۲

بزرگراه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………۳۳

متروی تهران……………………………………………………………………………………………………………….۳۳

 (۳-۴). ویژگی­های جغرافیایی:…………………………………………………………………………………………….۳۴

طول و عرض جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..۳۴

ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………………………………………۳۴

 شیب زمین…………………………………………………………………………………………………………………۳۴

 (۳-۵). ویژگی­های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۳۵

نژاد……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

زبان………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

مذهب……………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

 (۳-۶٫) ویژگی­های اقلیی: ……………………………………………………………………………………………………۳۶

اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

فصل چهارم: مطالعات پروژه(ایستگاه راه آهن) ………………………………………………………………………..۴۴

۱-شنـاخت راه آهـن و سـابقه آن………………………………………………………………………………………….۴۵

(۱-۱)سابقه تاریخی راه آهن در ایران و جهان…………………………………………………………………………..۴۵

(۱-۱-۱)تاریخچه راه آهن………………………………………………………………………………………………….۴۵

(۱-۱-۲)راه آهن در امریکا…………………………………………………………………………………………………۴۸

(۱-۱-۳) راه آهن اروپا…………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۱-۴) تاریخچه احداث راه آهن در ایران………………………………………………………………………………۵۱

)۱-۲( مزایای راه آهن در مقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل……………………………………………………….۵۲

(۱-۴) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲- بــررسی و نـقد ایستــگاههای راه آهن نمـونه داخـلـی و خـارجـی…………………………………………………………۵۷

(۲-۱) معماری ایستگاههای راه آهن………………………………………………………………………………………………۵۸

 (۲-۱-۲)سازمان فضائی ایستگاههائی راه آهن…………………………………………………………………………………۵۹

(۲-۲)ایستگاه راه آهن تهران………………………………………………………………………………………………………..۶۰

(۲-۲-۱) معرفی ایستگاه…………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۲-۲-۲) نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………….۶۲

(۲-۳)ایستگاه راه آهن کرمان. …………………………………………………………………………………………………….۶۵

(۲-۳-۱) بررسی ایده طراحی……………………………………………………………………………………………………..۶۵

(۲-۳-۲) بررسی پلانها……………………………………………………………………………………………………………..۶۵

(.۲-۳-۳) بررسی نماها. …………………………………………………………………………………………………………..۶۶

(۲-۳-۴) بررسی فضاها……………………………………………………………………………………………………………۶۶

(۲-۳-۵) نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………..۶۹

(۲-۴) ایستگاه راه آهن شرق- لیبسون (پرتغال)………………………………………………………………………………۶۹

 (۲-۴-۱)معرفی طرح……………………………………………………………………………………………………………..۶۹

 (۲-۴-۲)نتیجه گیری طراحی…………………………………………………………………………………………………..۶۹

(۲-۵) ایستگاه راه آهن خط قرمز در لوس آنجلس…………………………………………………………………………..۷۰

(۲-۵-۱) معرفی طرح…………………………………………………………………………………………………………….۷۰

(۲-۵-۲) نتیجه گیری طراحی…………………………………………………………………………………………………..۷۰

(۶-۲) ایستگاه راه آهن لیون در فرانسه……………………………………………………………………………………..۷۲

(۲-۶-۱)معرفی طرح…………………………………………………………………………………………………………….۷۲

(۲-۶-۲) نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………۷۳

(۲-۷) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۷۳

منابع: …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۳- تعاریف وضوابط ایستگاه راه آهن……………………………………………………………………………………………۷۶

(۳-۱)تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

(۳-۱-۱) تعریف ایستگاه………………………………………………………………………………………………………..۷۶

(۳-۱-۲) انواع ایستگاه براساس موقیعت در شبکه راه آهن……………………………………………………………….۷۶

(۳-۲) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن……………………………………………………………………………………….۷۷

(۳-۲-۱) ایستگاه های مسافربری وفنی مسافری ………………………………………………………………………..۷۷

(۳-۲-۱-۱): انواع کروی ایستگاههای مسافربری…………………………………………………………………………..۷۷

(………….۳-۲-۱-۲)عملکرد ایستگاههای مسافربری و انواع آن…………………………………………………………..۷۸

(۳-۲-۲) طبقه بندی، آرایش و طول خطوط راه آهن در ایستگاهها………………………………………………………..۷۸

(۳-۳)ضوابط مربوط به فاصله و شیب وشعاع قوس خطوط و شعاع قوس خطوط راه آهن…………………………….۸۱

(۳-۴) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………۸۱

منابع: ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴- استانداردها و ضوابط معماری ایستگاه راه آهن………………………………………………………………………….۸۳

(۴-۱) دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن……………………………………………………………..۸۴

(۴-۲) بررسی و تحلیل فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن………………………………………………………..۸۷

(۴-۲-۱) فضاهای مورد نیاز برای تهیه بلیط……………………………………………………………………………………۸۷

(۴-۲-۲) فضاهای خدمات رفاهی……………………………………………………………………………………………….۸۹

(۴-۲-۳): سکوهای مسافر وباری……………………………………………………………………………………………….۹۱

(۴-۲-۳-۱) انواع سکوها و نحوه آرایش و قرار گیری آنها………………………………………………………………………۹۱

(۴-۳-۲-۲) طول سکوها…………………………………………………………………………………………………………..۹۱

(۴-۲-۳-۴) عرض سکوهاو پلکانهای سکوها……………………………………………………………………………………۹۲

(۴-۲-۴)مدیریت مرکزی ایستگاه راه آهن……………………………………………………………………………………….۹۳

(….۴-۲-۵) فضاهای انتظامی……………………………………………………………………………………………………..۹۴

(………۳-۲-۶) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن………………………………………………………………………………….۹۵

(۴-۲-۷) تأسیسات ایستگاه راه آهن………………………………………………………………………………………………۹۵

(۴-۲-۸) ورودی و خروجی های ساختمان ایستگاه راه آهن………………………………………………………………………۹۵

(۴-۲-۹) محوطه سازی سایت………………………………………………………………………………………………………۹۵

(۴-۲-۱۰) پارکینگها……………………………………………………………………………………………………………………۹۵

(۴-۴-) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

منابع: ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

حـوزه بـندی، بـرنامه فـیزیکی و دیـاگرام عمــلکردی………………………………………………………………………………..۹۹

(۵-۱) نکات طراحی ایستگاه راه آهن…………………………………………………………………………………………………۱۰۰

(۵-۲) حوزه بندی فضاهای ایستگاه……………………………………………………………………………………………………۱۰۰

(۵-۳) طراحی کولاسیون خارجی ایستگاه…………………………………………………………………………………………..۱۰۱

(۵-۳-۲) سیرکولاسیون داخلی ایستگاه…………………………………………………………………………………………….۱۰۱

(۵-۴) ارتباط فضاهای تشکیل دهنده حرکت وسائل ایستگاه نقلیه ایستگاه راه آهن…………………………………………..۱۰۲

(……….۵-۵) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

فصل پنجم: جمع بندی نتایج و تدوین اصول طراحی………………………………………………………………………………۱۰۶

۱: جمع بندی و تدوین اصول طراحی از فصل مطالعات پروژه…………………………………………………………………….۱۰۷

منابع و ماخذ

۱- بی نام، مطالعات عمومی ایستگاه راه آهن کرمان، تهران، مهندسین مشاور گنو، وزارت راه و ترابری (معاونت ساختمان وتوسعه شبکه راه آهن)، خرداد ۱۳۷۷٫

۲- در، کی، چینگ فرانسیس، معماری فرم فضا و نظم، ۱۹۷۹، ترجمه: زهره قراگزلو، تهران انتشارات دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۷۰٫

۳- لاری بقال،سید کیوان، پایان نامه ایستگاه راه آهن اهواز،راهنما:مهندس امیر سعید محمودی، تهران، دانشگاه هنرهای زیبا تهران، زمستان ۱۳۷۶٫

۴- یوآخیم،فیدلر،اصول مهندسی راه آهن(راه آهن دور،راه آهن سریع السیر وسبک شهری-تراموا)،۱۹۹۱، ترجمه:دکترحمید بهبهانی وفرهاد افتخار زاده، تهران چاپ مرکزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران، چاپ اول، اردیبهشت ۱۳۷۷٫

دانلود نمونه موردی داخلی و خارجی راه آهن

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۱۴۳ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۹.۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۵٫۰۸M

آخرین بروز رسانی -۱۳ تیر ۱۳۹۷

»لطفا در ابتدای پست الکترونیکی‌خود www را قرار ندهید،درغیر اینصورت ارسال فایل به مشکل برخواهد خورد

————————————————————————

baner--me

 

 

 

 

0

User Rating: 4.42 ( 23 votes )
امتیاز 4.44 ( 45 رای )

راهنما

 • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
 • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
 • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تاکنون 36 نظر ثبت شده است.

 1. عالی بود مممنون

 2. تشکر پروژه کاملی بود

 3. سلام،
  با تشکر از شما

 4. چطوری میشه فایل رو خریداری کرد ؟

 5. خیلی ممنون عااالی بود هم خود رساله و مخصوصا قیمت

 6. سلام.خسته نباشید.من ریزفضای ترمینال مسافربری میخوام.ممنون میشم از کمکتون

 7. slm.tashakor az shoma

 8. خیلی ممنون دستتون درد نکنه.میخواستم تشکر کنم واقعأ سایت خیلی خوبیه.

 9. با سلام
  من فایلتون رو خریداری کردم و بصورت فایل .partدانلود میشه که نمی تونم بازش کنم.لطفا منو راهنمایی کنید.

  • با سلام
   تشکر از خریدتون ..
   لینک مشکل نداره !!!جهت رفع این موضوع ی بار دیگه فایل رو به این ایمیل roghieh.****@yahoo.com فرستادم
   میتونید دانلود کنید..
   سوالی بود درخدمتم
   باتشکر

 10. باعرض سلام و خسته نباشید لطفآ مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن در اختیارم بگذارید .ممنون میشم از کمکتون.

 11. با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم درمورد طراحی ایستگاه راه اهن بهم کمک کنید و اگه بشه مطالعات طراحی راه آهن در اختیارم بگذارید. ممنون میشم.

 12. سلام
  با تشکر از شما
  مطالعات و استانداردهای طراحی ایستگاه قطار رو از کجا می تونم پیدا کنم؟

 13. با سلام و خسته نباشید از وبسایت زیباتون دیدن کردم
  یه کمک درسی داشتم

  دنبال “مطالعات خانه سالمندان” میگردم

  میخواستم ببینم شما پایان نامه یا مطالعات خانه سالمندادن دارین برام بفرستید
  ممنونتون میشم کمکم کنید

 14. salam man motaleateton ro kamel mikham mishe bedonam chetorii???? mamnon

 15. این پایان نامه رو چه طور میشه تهیه کرد؟

 16. سلام
  من نیاز به برنامه فیزیکی و ریزفضای ایستگاه قطار دارم.میتونید کمکم کنید؟

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است