خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
خانه » آموزش نرم افزارهای معماری » آموزش رویت » آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

 

۱-ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.

  Click Home tab      Circulation panel  ذوم

دستور ترسیم پله در رویت

دستور ترسیم پله در رویت

Click Modify |  Create Stairs Sketch tab   Draw panel  ⇒  Center-ends Aec :سوم

طراحی ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت

طراحی ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت

چهارم : ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

اموزش پله گرد در رویت

اموزش پله گرد در رویت

پنجم : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

 

مراحل طراحی پله گرد در رویت

مراحل طراحی پله گرد در رویت

ششم: ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

نحوه طراحی پله ی گرد

نحوه طراحی پله ی گرد

به فلش قرمز رنگ دقت کنید

 

پله گرد در رویت

پله گرد در رویت

ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺭﻭﻱ ﭘﻠﻪ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

مرحله هفتم: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻱ (Finish Edit Mode) ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

)Stair Type Propertiesﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺒﻚ ﭘﻠﻪ):

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ.

Stair Type Propertiesﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺒﻚ ﭘﻠﻪ

Stair Type Propertiesﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﺒﻚ ﭘﻠﻪ

Construction :

 • Calculation Rules: ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﻭﻱ Edit، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
 • Extend Below Base : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
 • ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻔﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
  Monolithic Stairs : ﺑﺎ ﺗﻴﻜﺪﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ، ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • Landing Overlap : ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ Monolithic Stairs ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﻓﻘﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻳﻌﻨﻲUnderside of Winderﮔﺰﻳﻨﻪ stepped ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ.
 • Underside of Winder:  ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ Monolithic Stairs ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺩﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

)smoothﻫﻤﻮﺍﺭ ﻳﺎ ﺻﺎﻑ)- )steppedﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ). ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﭘﻠﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Graphics :

 • Break Symbol in Plan: ﺑﺎ ﺗﻴﻜﺪﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﭘﻼﻥ ﺧﻂ ﺑﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ.
 • Text Size: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺘﻦ UP-DN symbol (ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ) ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﭘﻼﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 • Text Font: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ UP-DN symbol ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ. :Materials and Finishes
 • Tread Material: ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
  Riser Material: ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ.
 • Stringer Material: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﺁﻭﻳﺰ ﺩﻭ ﺳﻤﺖ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪMonolithic Stairs ﺗﻴﻜﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻭﻳﺰﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
  Monolithic Material: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪMonolithic Stairs ﺗﻴﻜﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

Treads:

 • Minimum Tread Depth: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻛﻒ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﺮ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻟﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
 • Tread Thickness: ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
 • Nosing Length: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﮔﻲ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﻫﺮ ﺗﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 • Nosing Profile: ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
  Apply Nosing Profile: ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶNosing Profile ﺩﺭ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﺎﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

Risers:

Maximum Riser Height: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
Begin with Riser: ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻴﻜﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻥ ﭘﻠﻪ ﻳﻚ )Riserﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ) ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻳﻚ ﺍﺧﻄﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﭘﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ (actual number of risers) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻛﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻟﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ Base Offset ﻳﺎ Top Offset ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ.

End with Riser: ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻴﻜﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﻠﻪ، ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
Riser Type:  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ. )straightﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)- slanted (ﻛﺞ ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺏ)- None (ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ)
Riser Thickness:  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
Riser to Tread Connection:  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﭘﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
Stringers :

Trim Stringers at Top:  ﺩﺭ ﺍﻱ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

Right Stringer : ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺳﺒﻚ ﺁﻭﻳﺰ ﭘﻠﻪ، ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

Left Stringer:  ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺁﻭﻳﺰ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

Middle Stringers:  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻭﻳﺰ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻪ، ﺑﻴﻦ ﺁﻭﻳﺰ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ.

Stringer Height:  ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻭﻳﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

Open Stringer Offset:  ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺍﻭﻳﺰ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻤﺖ

ﭼﭗ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ (open) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺁﻭﻳﺰ ﺑﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﻥ ﻳﻜﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺁﻭﻳﺰ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﺁﻭﻳﺰ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

Stringer Carriage Height: ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﻳﺎ ﺿﻠﻊ ﺁﻭﻳﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺩﻩ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻭ ﺁﻭﻳﺰ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

Landing Carriage Height : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻭﻳﺰ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﮔﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Stair Instance Properties (ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ):

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ

 

 Constraints:

 •  Base Level: ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 •  Base Offset: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ، ﭘﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
 •  Top Level: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
   Top Offset: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ Top Level ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 •  Multistory Top Level :ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

 Graphics:

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﭘﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﭘﻼﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﻣﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Dimensions:

 •  Width: ﻋﺮﺽ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
 • Desired Number of Risers: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 •  Actual Number of Risers: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ (read-only) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  Actual Riser Height: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ (read-only) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  Actual Tread Depth: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

 

مثل همیشه همواره منتظره دیدگاه های شما خوبان هستیم 

»منبع: وب سایت تخصصی معماری – معمار آنلاین

»منبع: تدریس های استاد آریانی

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

همانطورکه?ما عاشقانه شما را دوست داریم?،و برای جمع اوری اطلاعات از وقت خود میگذرانیم از کاربران عزیز توقع داریم که برای ما کامنت های از جنس های انتقاد پیشنهاد راهنمایی و..با ما در میان بگذارن

نظر شما در باره سایت ما چیست ؟
پیشنهاد شما برای آموزش بعدی چیست ؟
جای چه نکته ای در این مطلب خالی یافتید؟
از بین این نکات، کدامیک برایتان جالب تر بود؟

 

راهنما

 • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
 • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
 • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است