مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
خانه » آموزش نرم افزارهای معماری » آموزش رویت » آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

ﺩﺭRevit Architecture ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ((plan, 3D, and drafting ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺭﻛﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ (elevation and section) ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ (Sketching) ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﺍﺯ ﻧﻮﻉextruded roof ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ.

Setting the Work Plane (ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ):

-Click Home tab  Work Plane panel

set

Setting-the-Work-Plane-Revit-Architecture

Setting-the-Work-Plane-Revit-Architecture

-۲ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ Work Plane ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ:

ﭘﻨﺠﺮﻩ Work Plane

ﭘﻨﺠﺮﻩ Work Plane

Name : ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖlevels, grids ﻭ reference planes ﻛﻪ ﻳﻚ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩreference planes ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.)

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ: ﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ،Revit Architecture ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ.

Revit Architecture : Pick a plane: ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺴﺎﺯﺩ. ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﻳﻮﺍﺭ (wall faces)، ﺳﻄﻮﺡ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﻣﺪﮔﻲ (extrusion faces) ،levels, grids ﻭ reference planes ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺭﻭﻱOK ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺱ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮﺳﻴﻤﺎﺕ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

Pick a line and use the work plane it was sketched in:

Revit Architecture ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩGo to View ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﻤﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ .

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ

  • ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭ north-facing wall ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

-۳ ﻧﻤﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ Open View ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

)Making the Work Plane Visibleﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ):

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ.

Click Home tab  Work Plane panel

 

Making the Work Plane Visible

Making the Work Plane Visible

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

)Modifying Work Plane Grid Spacing -ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ):

 

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

۲-ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ، Work Plane ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ: ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻥ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

۳- ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﻱ Options Bar ﺩﺭ ﺟﻠﻮﻱ ﮔﺰﻳﻨﻪ Spacing ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ.

ضخامت ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ در دستور Work Plane

ضخامت ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ در دستور Work Plane

 

 

مثل همیشه همواره منتظره دیدگاه های شما خوبان هستیم 

»منبع: وب سایت تخصصی معماری – معمار آنلاین

»منبع: تدریس های استاد آریانی

همانطورکه?ما عاشقانه شما را دوست داریم?،و برای جمع اوری اطلاعات از وقت خود میگذرانیم از کاربران عزیز توقع داریم که برای ما کامنت های از جنس های انتقاد پیشنهاد راهنمایی و..با ما در میان بگذارن

نظر شما در باره سایت ما چیست ؟
پیشنهاد شما برای آموزش بعدی چیست ؟
جای چه نکته ای در این مطلب خالی یافتید؟
از بین این نکات، کدامیک برایتان جالب تر بود؟

 

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

راهنما

  • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
  • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
  • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است