حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » محصول » مطالعات طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

تخفیف!

مطالعات طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

مطالعات طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

 

در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪ  ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶ  ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود و ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

          ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺖ زﻳﺒـﺎﻳﻲ و ﻟـﺬت ﺑـﺮدن ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﻬﺮ  ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮي  ،   ﻫﺪف ﮔﺬاري  ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ در ﺟﻬﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺮآورده ﻛﺮده  ،ﺑﻲآﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑـﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .

          ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  « ﻣﺤﻴﻂ برای آسایش »  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺑﻮﺳـﺘﺎن   ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي وﻳﮋه اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ – اﺳﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن است . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘـﺎرك ﻫـﺎ ي ﺷـﻬﺮي و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻮد ، ﭘﺎرﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ شود .

فهرست مطالب

1-1 پیشگفتار —————————————————————————  1

2-1 مقدمه —————————————————————————— 2

3-1 بیان مسأله————————————————————————— 3

4-1 ضرورت تحقیق———————————————————————–  5

5-1 اهداف تحقیق ———————————————————————— 7

6-1 سوالات یا فرضیه تحقیق ————————————————————— 7

7-1 پیشینه تحقیق ———————————————————————-  8

8-1 تعاریف مرتبط با موضوع ————————————————————— 14

9-1 ساختار تحقیق ———————————————————————- 15

فصل دوم : مطالعات موضوع

مقدمه ——————————————————————————– 16

1-2 بخش اول : مبانی نظری ————————————————————–  16

1-1-2 مقیاس ————————————————————————– 16

2-1-2 فرایند توسعه ——————————————————————— 17

3-1-2 استقرار و موقعیت —————————————————————– 17

4-1-2  نظام حرکتی ——————————————————————— 18

5-1-2 نظام کالبدی ——————————————————————— 18

6-1-2 حجم , میزان و نقش فضای باز و توده ————————————————– 19

7-1-2 یکپارچگی طرح  —————————————————————— 19

8-1-2  استقلال فضایی——————————————————————-20

9-1-2 انعطاف پذیری و روانی ————————————————————– 20

10-1-2 عملکرد ———————————————————————–  20

11-1-2 ایمنی————————————————————————–21

12-1-2 تعريف ايمنی———————————————————————22

13-1-2 ضرورت و اهميت ايمنی ————————————————————22

14-1-2 انواع فضاهای سبز —————————————————————- 22

15-1-2 فضاهاي سبز عمومي————————————————————–  23

16-1-2 فضاهاي سبز نيمه عمومي———————————————————–23

17-1-2 آرامش وآسایش چیست؟———————————————————-  23

18-2-1 معناي آرامش و آسايش———————————————————–  24

19-2-1 فرق بين آرامش و آسايش———————————————————-  24

20-1-2 اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی ——————————————— 24

21-1-2 عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری —————————————–25

22-1-2 روابط اجتماعی——————————————————————-25

23-1-2 پایداری و پایداری اجتماعی———————————————————26

24-1-2  فضاي سبز در مذهب، تاريخ و ادبيات ايران———————————————26

25-1-2 تاريخچه بررسي پارکها و فضاي سبز در ايران —————————————— 30

26-1-2 تاريخچه پارک سازي در ايران ——————————————————- 30

27-1-2 فضای سبز خصوصی—————————————————————32

28-1-2 تعریف سرانه فضای سبز شهری——————————————————  33

29-1-2 تعریف پارک ——————————————————————– 33

30-1-2 انواع طبقه بندی پارک ———————————————————— 33

1-30-1-2 پارک های جنگلی————————————————————– 33

2-30-1-2 پارک های ملی—————————————————————- 34

3-30-1-2 پارک های عمومی————————————————————–34

2-2 بخش دوم : استاندارد های مربوط به طراحی پارک —————————————— 35

1-2-2 اصول وضوابط طراحی پارک های شهری ———————————————– 35

2-2-2 فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها) ———————————————-35

3-2-2 فضاهای سبز غیر فعال—————————————————————36

4-2-2 ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو —————————————– 36

5-2-2 ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو  —————————————– 37

6-2-2 ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو —————————————– 37

7-2-2 ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو————————————-  37

8-2-2  ضوابط اجرایی کمربند سبز ———————————————————  38

9-2-2 ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها——————————————————38

10-2-2  ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال———————-  38

1-10-2-2 نیمکت ها و صندلی ها  ———————————————————- 38

2-10- 2-2 موانع ———————————————————————– 39

3-10-2-2 سکوها، تیرکها، نرده ها ———————————————————- 39

4-10-2-2 کیوسکها ——————————————————————–  39

11-2- 2  تجهیزات شهری قابل ترکیب —————————————————— 39

1-11-2-2 تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری———————————————– 40

12-2- 2 بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسایل بازی —————————– 40

13-2-2 تعریف تاسیسات—————————————————————–  41

14-2-2 زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ——————————– 41

15-2-2 اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز ———————————————42

1-15-2-2 استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز در شهرها —————————————43

2-15-2-2 کفپوش ——————————————————————— 43

3-15-2-2 مبلمان———————————————————————–44

4-15-2-2 سایه دهی——————————————————————– 44

5-15-2-2 پارکینگ ——————————————————————— 45

6-15-2-2 جداول ———————————————————————- 45

7-15-2-2 پله————————————————————————–46

8-15-2-2  روشنایی ——————————————————————– 47

9-15-2-2 ضوابط مربوط به تفکیک زمین —————————————————- 47

16-2-2  انسانی کردن فضا —————————————————————  48

17-2- 2 تاثیر شرایط محیطی ————————————————————- 49

18-2-2 فضاهای طراحی برای کودکان  —————————————————— 49

3-2 بخش سوم : برنامه فیزیکی ————————————————————- 51

1-3- 2 تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی و اداری، وسایل بازی، زمینهای بازی و سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها——51

2-3-2 وسایل و زمینهای بازی  ————————————————————-52

3-3-2 تشکیلات اداری در پارکهای عمومی—————————————————-53

4-3-2  مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها————————————–54

1-4-3-2  دسترسیها———————————————————————54

2-4-3-2  دربهای ورودی و خروجی——————————————————–   55

3-4-3-2  پارکینگها ——————————————————————— 55

4-4-3-2 موزه ها ———————————————————————– 55

5-4-3-2 گلخانه ها و گرمخانه ها————————————————————56

6-4-3-2  آکواریم————————————————————————56

5-3-2 تشکیلات تزئیناتی —————————————————————-  56

1-5-3-2  آب نماها———————————————————————- 56

2-5-3-2 استخر و برکه های طبیعی——————————————————— 57

3-5-3-2  دریاچه ی مصنوعی————————————————————– 57

4-5-3-2  جنگلکاری  ——————————————————————– 58

5-5-3-2  گلکاری و چمن کاری————————————————————-58

6-3-2 تشکیلات رفاهی و تفریحی ———————————————————-  59

1-6-3-2 رستورانها ———————————————————————- 59

2-6-3-2  سالنهای سینما و تاتر————————————————————-59

3-6-3-2 جایگاه موزیک ——————————————————————59

4-6-3-2 دستشوئی و توالت  —————————————————————60

5-6-3-2  باغ وحش  ——————————————————————— 60

6-6-3-2 نیمکت————————————————————————  60

7-6-3-2 وسایل بازی کودکان————————————————————-   61

8-6-3-2 زمینهای ورزشی —————————————————————–61

9-6-3-2 زمینهای بازی کودکان———————————————————–   62

4-2 فصل چهارم : بررسی نمونه های تحقیق ————————————————— 63

1-4-2 بوستان شفق ـ تهران ————————————————————–  63

2-4-2 پارک واشینگتن   —————————————————————— 67

3-4-2 پارک گرین اکر——————————————————————–71

5-2 فصل پنجم : معرفی بستر طرح ———————————————————-73

1-5-2 مطالعات اقلیمی استان قم  ——————————————————— 73

2-5-2 وجه تسمیه استان قم ————————————————————– 74

3-5-2 موقعیت جغرافیایی  —————————————————————- 76

4-5-2 موقعیت تاریخی ——————————————————————- 76

5-5-2 ویژگی‌های اقلیمی استان قم ——————————————————— 76

6-5-2  اقلیم شهرستان ——————————————————————- 78

7-5-2 ویژگی‌های جمعیتی استان قم ——————————————————– 78

8-5-2 میزان بارندگی ——————————————————————– 79

9-5-2 وزش باد ———————————————————————— 80

10-5-2 وضعیت توپوگرافی استان قم——————————————————–  80

11-5-2 پوشش گیاهی استان قم ———————————————————– 80

12-5-2 زبان در استان قم —————————————————————–82

13-5-2 دین و مذهب در استان قم ———————————————————-82

14-5-2 ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان قم ———————————————- 83

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم : یافته های پژوهشی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل ششم : منابع

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 89  می باشد.

از ویژگی های این رساله:

1-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

2-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

3-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

4-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

5-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : 29.000 تومان          ? تنها با پرداخت 9.000 هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :415.5 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است