دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
خانه » محصول » مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه

تخفیف!

مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه

 

خانه٬ مفهوم و پدیده نخستینی است که وجود بشر از دیروز تا امروز به صورت پیوسته و وابسته با آن همراه بوده است؛ چرا که هر جا زندگی انسان جریان داشته،‌ خانه نيز جزء جدایی‌ناپذیر آن بوده است و به این لحاظ معماری خانه نیز در تمدن‌های مختلف با حساسیت و جذابیت‌های مختلفی دنبال می‌شده؛ اين موضوع تا به آنجا اهميت داشته که ضرورت این حساسیت به صورت جنبه نمادینی تبديل شده و هر ملیتی سعی بر آن داشته که با نشانه و الگوهای فرهنگی مختص به خود، به نوعی توجه‌اش را به این موضوع نشان دهد. بر این اساس می‌توان گفت که معماری بیشتر از هر هنری با فرهنگ انسانی مرتبط است. بشر همواره نیازمند فضایی بوده است که او را در مقابل تاثیرات محیطی محافظت كند، این نیاز از ابتدای زندگی تا به امروز تغییرات چندانی نداشته و به بیان دیگر، فضای معماری خانه٬ مکان یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیت‌های مربوط به زندگی بشر صورت می‌پذیرد و با زندگی انسان رابطه‌ايی ناگسستنی دارد.

(پوردیهمی ، 1380)

شفافیت : مي‌گویند سیر معماری ایرانی سیر شفافیت است، چرا که معماری ایران، پیوسته این مفهوم را به بهترین وجه در بیشتر کاربری‌ها از جمله در کاربری مسکونی و مفهوم خانه نمود بخشیده است تا آنجا که سیر حصول این مفهوم در معماری هخامنش تا معماری قاجار ره پیموده و در نهایت در دوره صفویه و قاجار نهایت ظهور خویش را هویدا ساخته است. البته سبک طراحی خانه‌های دوره قاجار، از الگوی کهن خانه‌های ایرانی پیروی مي‌كند و کمابیش تاثیر فضاهایی مانند اندرونی و بیرونی در آنها مشهود است،‌ اما هر چه که به سوی معماری پهلوی اول نزدیک می‌شویم، جلوه برونگرایی در آن بيشتر مي‌شود؛ تا آنجا که در دوره محمدرضا این الگو کاملا از بین می‌رود و با ظهور سبک مدرنیسم در ایران، “شفافیت”، خود را در عرصه‌های دیگری همچون حیاط٬ مهتابی٬ آب٬ ارسي، ایوان و… نمایان می‌سازد.

حیاط :  فضایی تهی است که عرصه را برای به تصویر کشیدن خاطره‌ها و قوام گرفتن ارتباط بین فضای درون و برون فراهم می‌آورد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- تعريف مساله ————————————————————- 1

1-2- اهداف —————————————————————— 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق —————————————————- 2

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————————– 3

1-5- فرضيه‌ها/ پيش‌فرض‌ها —————————————————— 3

1-6- مواد و روش انجام تحقيق ————————————————— 3

1-7- پیشینه‌ی تحقیق ———————————————————- 4

فصل دوم : ادبيات نظري( مبانی و مفاهيم نظري تحقيق )

بخش اول  :  سکونت،  مسکن، خانه

2-1-1-  سكونت ————————————————————— 6

2-1-2- معاني واژه سكونت —————————————————— 8

2-1-3- مفهوم سكونت ———————————————————- 8

2-1-4- تاريخچه سكونت ——————————————————- 14

2-1-5-  فلسفه سكونت ——————————————————– 15

2-1-6- مسكن ————————————————————— 16

2-1-6-1-  مفهوم مسكن ——————————————————- 16

2-1-6-2- محيط مسكوني —————————————————– 23

2-6-1-3-  مسكن مطلوب —————————————————— 24

2-6-1-4-  عوامل كلي مؤثر بر مطلوبيت مسكن ————————————- 33

2-1-7-  خانه —————————————————————- 36

2-1-7- خانه —————————————————————- 36

2-1-7-1- مفهوم خانه ——————————————————–  36

2-1-7-2- سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز  ——————————42

2-1-8-  فرهنگ خانه: ريشه ها، کارکردها و الگوها ———————————– 46

2-1-9- تاثير فرايندها و تحولات فرهنگي معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن ————— 50

2-1-10- مدرنيته و تحول فرهنگ خانه  ——————————————-52

2-1-10-1- امروزي شدن خانه ————————————————– 53

2-1-10-2- عقلاني شدن خانه ————————————————– 53

2-1-11- جهان/محلي شدن خانه  ————————————————54

2-1-11-1- فردي شدن خانه ————————————————— 55

2-1-11-2-  دمکراتيک شدن خانه ———————————————– 55

2-1-11-3- رسانه اي شدن خانه ————————————————- 56

2-1-11-4-  بوروکراتيک شدن خانه ———————————————- 57

2-1-12- معماری همگام با زمان————————————————- 58

2-1-13- اصل در مفهوم خانه  —————————————————60

2-1-13-1- درونگرایی ——————————————————– 60

2-1-13-2- وحدث و کثرت —————————————————- 61

2-1-13-3- نظم و بی نظمی —————————————————- 61

2-1-13-4- گونه گونی و یکنواختی ———————————————- 62

2-1-13-5- مرکزیت  ——————————————————— 62

2-1-13-6- ابهام و ایهام ——————————————————- 62

2-1-13-7-تعادل ———————————————————— 62

2-1-13-8- تنوع ————————————————————- 63

2-1-13-9-هماهنگی با طبیعت ————————————————- 63

2-1-13-10-حفظ حریم و حرم اشخاص و خانواده (حرمت و محرمیت) —————— 64

2-1-13-11- چند کارکردی بودن فضاها و عناصر ———————————– 64

2-1-14- الگوی فضایی خانه‌های ایرانی  ——————————————–65

2-1-15- مراحل شکل گیری الگوی خانه ایرانی ————————————- 69

2-1-15-1- بررسی الگو ——————————————————- 70

2-1-16- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی (الگوی خانه) ——- 71

بخش دوم : معماری بومی و روستایی

2-2-1- مسکن روستایی ایران در گذشته——————————————- 76

2-2-2- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در ایران ———————- 78

2-2-3- رابطه بين ساختمان و فضاي باز در خانه ها ———————————- 87

2-2-3-1- فضاهاي يك سويه ————————————————— 87

2-2-3-2- فضاهاي دوسويه —————————————————– 89

2-2-4- انواع حياط از لحاظ كالبدي – كاركردي  ————————————90

2-2-5- معانی لغوي واژه پایداري ————————————————- 92

2-2-6- معماري پایدار چیست؟ ————————————————– 93

2-2-6-1- تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی————————–  94

2-2-6-2-  هماهنگی و سازگاري با طبیعت و محیط زیست درك محیط —————— 94

2-2-6-3- صرفه جویی در مصرف انرژي صرفه جویی و نگهداري انرژي ——————- 95

2-2-6-4- پاسخ درست به نیاز هاي عملکردي ————————————– 96

2-2-6-5- خوانایی و دور از ابهام ————————————————- 96

2-2-6-6- الگو برداري از معماري بومی اما به صورت امروزي ————————— 96

2-2-6-7- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصري و هم از لحاظ زیست محیطی——–  97

2-2-7- معماری بومی ایران—————————————————– 97

2-2-8- معماري پایدار یک ویژگی زمینه اي بومی ———————————– 99

2-2-9- رویکرد پایداري در اصول معماري بومی ایران ——————————– 101

2-2-10- فواید استفاده از کاربرد اصول معماري بومی ایرانی در راستاي رویکرد معماري پایدار  101

2-2-11- جایگاه رویکرد بوم گرایی در توسعه شهري پایدار ————————— 102

2-2-11-1- بوم محوري —————————————————— 103

2-2-11-2- انسان محوري —————————————————- 103

2-2-12- تعريف توسعه پايدار ————————————————– 104

2-2-13- معماري اقلیمی —————————————————– 104

2-2-14- نقش اقلیم در توسعه ي پایدار —————————————— 105

2-2-15- معماري بومي —————————————————— 107

2-2-16- ساختن وسكونت از ديدگاه هايدگر ————————————— 107

2-2-17- ویژگی هاي معماري بومی ——————————————— 108

2-2-18- نقش و جايگاه كنوني معماري مسكن ————————————- 108

2-2-19- تحليل محيط و طراحي ———————————————– 109

2-2-20- استفاده از انرژي تجديد پذير و صرف جويي در مصرف انرژي در معماري سنتي — 110

بخش سوم : شناخت بستر طرح 

2-3-1- اقليم هاي آب و هوايي ايران ——————————————— 112

2-3-2- اقليم معتدل ——————————————————— 112

2-3-3- اقلیم ایران ———————————————————–113

2-3-4- اقلیم استان گیلان —————————————————- 116

2-3-5- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان —————————————— 117

2-3-6- ويژگي‌هاي دمايي استان ———————————————— 119

2-3-7- ويژگي‌هاي رطوبتي استان ———————————————–121

2-3-8- بارندگي در استان —————————————————– 122

2-3-9- بادهاي محلي در استان ———————————————— 126

2-3-10-رطوبت هوا ——————————————————— 128

2-3-11- جایگاه شهرستان شفت در استان گیلان ———————————- 129

2-3-12- موقعیت جغرافیایی شهرستان  شفت ————————————- 130

2-3-13- جغرافیای شفت —————————————————– 130

2-3-14- شاخصهای اقلیمی شهرستان شفت ————————————– 132

2-3-15- تاریخ و قدمت شفت ————————————————– 133

2-3-16- اقلیم و آب وهوای شفت ———————————————– 134

2-3-17- نژاد و گویش مردم شهرستان شفت————————————–  134

 

 

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 173 می باشد.

از ویژگی های این رساله:

1-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید

2-بعد هر پارگراف منابع درج شده » در تمام صفحات

3-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

4-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : 29.000 تومان          ? تنها با پرداخت 9.000 هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :1.25  مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است