کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردم

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردم

رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردم

12,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح
موجود(jpg)
5 تصاویر سه بعدی موجود(jpg)
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 130
 12 قیمت کلی (تومان) 12.000 تومان

توضیحات

رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردم

پرداختن به معماري به عنوان یک تدبیر، شاید این امکان را فراهم آورد که تا گستره فراگیر از چشم انداز مادي ، معنويو فکري را وسیعاَ درك کنیم.محیط پیرامون ما اعم از طبیعی یا مصنوعی ، مجموعه اي محکوم به زوال و نابودي است.راستی نسبت آدمی به آنچه می سازد و می آفریند .چگونه نسبتی است ؟ بستر انسان براي زیستن است که می آفریند وآباد می کند پس چه نسبتی است میان آدمی ، آفریده هایش … و مرگ.شاید حفظ میراث و تاریخ هر کشور بتواند مردم جامعه را با ریشه هاي فرهنگی خود آشنا کند. اما تا چه حد می توانفرسوده اي را از مرگ جست چرا پدر پیر است وپسر جوان و روزي پسر جاي پدر، شاید اولین قانون خلقت در جابه
جایی باشد از گذشته به امروز براي آینده ؛ گذشته اي که در حد هستی یک نطفه آغاز می گردد و آینده اي که در حدساخت دنیایی جدید رقم می خورد.به قول هایدگر تاریخ انسان، تاریخ فراموشی هستی است و روزمرگی ، او را از درنگدر معناي غایی آن غافل کرده است .در آفریدن و هست کردن است که این فراموشی و غفلت به آگاهی بدل می گردد:
آدمی می آفریند تا از مرگ برهد،- اما مرگ تنیده در تار وپود این آبادي است …آنکه می سازد تا از هراس مهیب نیستیوارهد خبر از حقانیت مرگ می دهد .- ایمان به مرگ است که ساختن و آفریدن را معنا می دهد . و معماري اشارتیاست به آفرینش، و از این روست که معناي زندگانی می دهد معمار، معماري جستن جاودانگی در خاك میراي زمیناست و معمار التهاب هماره خاك در اشتیاق زندگانی

مقدمه
فصل اول کلیات
-۰-۱ سخن آغازین ۱
-۱-۱ معناي واژه فرهنگ ۲
-۲-۱ تعاریف فرهنگ از دیدگاه جامعه شناسان ۲
-۱-۲-۱ ادوارد تایلور (مردم شناس انگلیسی ۲
-۲-۲-۱ دکتر علی شریعتی ۲
-۳-۲-۱ کانت ۳
-۴-۲-۱ گوته ۳
-۲-۱ مفهوم هنر ۴
-۳-۱ هنر و زیبایی ۶
-۴-۱ هنرهاي زیبا ۷
-۱-۴-۱ موسیقی ۸
-۲-۴-۱ مجسمه سازي ۹
-۳-۴-۱ نقاشی ۹
-۴-۴-۱ ادبیات ۱۰
-۵-۴-۱ معماري ۱۱
-۶-۴-۱ رقص ۱۲
-۷-۴-۱ سینما ۱۲
-۵-۱ تاریخ هنر ۱۳
فصل دوم معرفی، مطلالعه و بررسی نمونه هاي مشابهه و مصادیق
-۱-۲ نمونه داخلی ۱۷
-۱-۱-۲ فرهنگ سراي خاوران (جوان) ۱۷
-۱-۱-۱-۲ موقعیت شهري ۱۷
-۴-۱-۱-۲ سایت ۱۸
-۲-۱-۲ فرهنگ سراي نیاوران ۲۸
-۲-۲ نمونه خارجی ۳۳
-۱-۲-۲ مرکزفرهنگیوهنرهايتجسمیساینزبريدرانگلستان ۳۳
-۲-۲-۲ مرکز فرهنگی ژان ماري تجیبائو ۴۲
-۱-۲-۲-۲ دلیل ساخت مرکز فرهنگی ژان ماري تجیبائو ۴۴
فصل سوم مبانی نظري
-۰-۳ مبانی نظري طرح ۵۱
-۱-۳ حرکت در معماري را می توان به شکل سه خاصیت فضایی مشاهده نمود ۵۱
-۲-۱-۳ حرکت و مفهوم آن ۵۲
-۱-۳-۳ بررسی تعاریف حرکت ۵۴
-۱-۱-۳-۳ حرکت فکر (ذهن) ۵۴
-۲-۱-۳-۳ حرکت فیزیکی ۵۴
-۴-۱-۳ بررسی حرکت در معماري ۵۵
-۱-۴-۱-۳ حرکت نسبت به فرم ۵۵
-۲-۴-۱-۳ حرکت ذهن نسبت به معنا ۵۵
-۵-۱-۳ عوامل ایجاد حرکت ۵۷
-۱-۵-۱-۳ زمان فرزند حرکت است ۵۸
– ۶-۱-۳ بررسی تعدادي از مفاهیم معماري از دیدگاه حرکت ۵۹
-۱-۶-۱-۳ انتظار ۵۹
-۲-۶-۱-۳ بحران ۵۹
۱-حرکت فکر (ذهن) ۵۹ -۴- -۳-۶-۱-۳ اصل محور بندي فضایی در حرکت از کثرت به وحدت : ۳
-۲-۳ مبانی و مفاهیم معماري فولدینگ ۶۱
-۱-۲-۳ ریاضیات و فولدینگ ۶۲
-۲-۲-۳ یل دلوزو مفهوم فولد ۶۵
-۳-۲-۳ زیست شناسی و تکذیب تدریجی ۶۸
-۴-۲-۳ آراي نظریه پردازان معماري فولدینگ ۶۹
-۱-۴-۲-۳ پیتر آیزنمن ۶۹
-۵-۲-۳ نتیجه گیري ۷۱
فصل چهارم بررسی پیرامون طرح وتحلیل سایت
-۰-۴ ویژگیهاي جغرافیائی شهر تهران ۷۲
-۱-۴ موقعیت طبیعی شهر ۷۳
-۲-۴ موقعیت جغرافیایی استان ۷۳
-۳-۴ ویژگی هاي اقلیمی شهر تهران ۷۳
-۱-۳-۴ دما و رطوبت ۷۳
-۲-۳-۴ بارندگی ۷۴
-۳-۳-۴ وزش باد ۷۵
-۴-۳-۴ تابش ۷۶
-۵-۳-۴ جهت گیري ساختمان در رابطه با اقلیم ۷۶
-۱ -۵-۳-۴ جهت گیري ساختمان با توجه به تابش ۷۷
-۲ -۵-۳-۴ جهت گیري ساختمان با توجه به جهت وزش باد ۷۷
-۳ -۵-۳-۴ تحلیل جهت گیري ساختمان در رابطه با خورشید ۷۷
-۶-۳-۴ فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۷۹
-۷-۳-۴ توصیه هاي منتج از نمودارهاي بیوکلیماتیک ۸۰
۱-۷-۳-۴ توصیه هاي منتج از نمودارهاي بیوکلیماتیک ساختمانی شهر تهران ۸۰
-۴-۴ تهران از دیدگاه آمار جمعیتی ۸۱
-۵-۴ ویژگیهاي اقتصادي ۸۱
-۶-۴ معرفی اجمالی منطقه شش تهران ۸۲
-۷-۴ سایت پروژه ۸۳
-۸-۴ دسترسی هاي شهري ۸۵
-۹-۴ ویژگی هاي زمین مورد نظر ۹۰
-۱۰-۴ اقلیم ۹۰
-۱۱-۴ تحلیل سایت ۹۳
فصل پنجم برنامه فیزیکی، استاندارد ؛روابط و ضوابط
-۱-۵ برنامه فیزیکی ۹۶
-۲-۱-۵ بخش فرهنگی ۹۶
-۱-۲-۱-۵ سالن اجرا ۹۷
-۱-۱-۲-۱-۵ صحنه ۹۸
-۲-۱-۲-۱-۵ انبار موقت ۹۸
-۲-۱-۵ بخش آموزش ۱۰۹
-۳-۱-۵ بخش کمک آموزشی ۱۱۰
-۱-۳-۱-۵ کتابخانه ۱۱۱
-۴-۱-۵ اداري ۱۱۴
-۵-۱-۵ بخش خدمات ۱۱۷
-۱-۵-۱-۵ بخش رفاهی ۱۱۷
-۱-۱-۵-۱-۵ سلف ۱۱۷
-۲-۱-۵-۱-۵ سرویس ۱۱۸
-۳-۱-۵-۱-۵ ضوابط فضاهاي بهداشتی براي معلولین ۱۲۰
-۲-۵-۱-۵ بخش پشتیبانی ۱۲۲
-۱-۲-۵-۱-۵ پارکینگ ۱۲۲
فصل ششم روند کانسپت وارائه طرح
-۰-۶ روند طراحی ۱۲۴
فصل هفتم مسائل ونکات سازه وتاسیسات و محوطه
-۱-۷ تاسیسات ۱۲۸
-۱-۱-۷ تهویه مطبوع ۱۲۸
-۱-۱-۷ تاسیسات الکترونیکی ۱۲۸
-۱-۱-۱-۷ انتخاب نوع چراغ ۱۲۸
-۲-۱-۱-۷ سیستم توزیع و تامین انرژي ۱۲۹
-۱-۲-۱-۱-۷ تابلو هاي توزیع فرعی ۱۲۹
-۲-۲-۱-۱-۷ تابلوي توزیع اصلی ۱۲۹
-۲-۱-۷ تاسیسات مکانیکی ۱۲۹
-۲-۷ سازه ۱۳۰
-۱-۲-۷ سازه پیش تنیده ۱۳۰
فصل هشتم پیوست ها

مقطع: کارشناسی معماری

فرمت این فایل PDF و شامل۱۳۰ صفحه می باشد.

هزینه محصول :  ۱۲٫۰۰۰   ۲۰٫۰۰۰

حجم فایل :۴۷٫۵ مگابایت

 

 

 

_______________

X پایان نامه کارشناسی مجتمع هنرX پروپزال فرهنگسرای هنرX دانلود رایگان مطالعات مجتمع هنرX دانلود رایگان مطالعات مجتمع هنر و مردمX دانلود رساله مجتمع فرهنگی هنرX دانلود مطالعات مجتمع هنرX رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردمX مطالعات کامل مجتمع هنرX مطالعات مجتمع هنر و مردم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع فرهنگی هنر و مردم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است