هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » محصول » دانلود رساله طراحی بازار

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله طراحی بازار

دانلود رساله طراحی بازار

14,000 تومان

برای  از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

  • 1_25_Copy of butgrns

baner--me

توضیحات

دانلود رساله طراحی بازار

با توجه به شکل ظاهری، نحوه طراحی ونوع خدمات دهی واحدهای تجاری شهر مورد مطالعه ، دیده می شود که تک تک واحدهای پراکنده تجاری در شهرستان قوچان با اندک تغییری از فرم مسکونی به فرم تجاری تبدیل شده اند و بدون طراحی خاص فضای تجاری نتوانسته اند ، پاسخگوی نیازهای مخاطبین امروز خود باشند.

با توجه به مکان قرار گیری پروژه مورد نظر ( سایت) فقدان مجموعه هایی با عملکرد های مختلف نظیر مجتمعهای تجاری وبازارهای محلی و بازارهای روزانه نظیر جمعه بازار که موجب تعریف هر چه بهتر جنبه کارکردی سايت می گردد، به شدت احساس می شود. لذا طراحی بازار های محلی و خطی در سایت ضمن پاسخگوی به نیاز مردم منطقه، سبب ارتقاء کارکرد محدوده نیز می گردد .

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : پروپزال

1- بخش اول.. 10

1- 1عنوان تحقيق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری.. 10

2-1 گستردگی مشکل.. 10

3-1 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟ 10

4-1 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم: 11

5-1 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟ 11

6-1 بیان اهداف.. 11

7-1 منابع و پیشینه طرح. 12

2- بخش دوم. 13

1-2 مبانی نظری ساماندهی فضای سایت مورد نظر. 13

2-2  مبانی نظری طراحی بازار محلی آرسکا از منظر جایگاه شهری.. 13

3-2  مبانی نظری طراحی بازار محلی آرسکا از منظر جایگاه معماری.. 13

فصل دوم:

1- مطالعات پايه.. 15

1-1 فضای شهری.. 16

1-1-1 تعریف فضای شهری.. 16

2-1-1 از دیدگاه دکتر محمد توسلی.. 16

3-1-1 از دیدگاه زوکر. 16

4-1-1 از دیدگاه یوچین راسکین.. 16

 

5-1-1  از دیدگاه راب کریر. 17

2-1 ادارک فضای  شهری.. 17

1-2-1 ادراک فضایی.. 17

2-2-1 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری.. 17

3-2-1  رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی.. 18

3-1  فضای شهری وزندگی شهروندان.. 18

1-3-1 جايگاه فضای شهری وزندگی شهروندان.. 18

2-3-1 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی.. 19

3-3-1 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری.. 19

4-1 فضای شهری و ساخت فضائی شهر. 20

1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر. 20

2-4-1 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر. 20

5-1 میدان.. 20

1-5-1معنی لغوی میدان.. 20

2-5-1 تعریف میدان.. 21

6-1 خیابان.. 21

1-6-1 واژه شناسی خیابان.. 21

2-6-1 خیابان –  فضای شهری.. 21

7-1 پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space.. 22

1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری.. 22

2-7-1 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن.. 22

3-7-1 ویژگیهای پیاده راهها 22

4-7-1  سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا 22

5-7-1 جمعیت وفراگیری پیاده راهها 23

6-7-1 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران.. 23

8-1  شناخت بازار ایرانی… 23

1-8-1 تعریف بازار 23

2-8-1 ریشه کلمه بازار 24

3-8-1 پیشینه تاریخی بازار در ایران.. 24

1-3-8-1  بازار از دوران کهن تا دوره ماد: 24

2-3-8-1 بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی… 25

3-3-8-1 دوره هخامنشیان.. 25

4-3-8-1  دوره پارتیان.. 25

5-3-8-1 دوره ساسانیان.. 25

6-3-8-1 بازار در دوران اسلامی… 26

4-8-1 انواع بازار 28

1-4-8-1 از نظر مقیاس عملکردی… 28

2-4-8-1 از نظر زمان عملکرد. 29

3-4-8-1 از نظر مکان جغرافیایی… 30

4-4-8-1  از نظر ریخت شناسی… 31

5-4-8-1   از نظر نوع عملکرد. 32

5-8-1  خصوصیات شهری بازار 32

1-5-8-1 روند شکل گیری بازارهای شهری… 32

2-5-8-1 کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری… 33

3-5-8-1 موقعیت قرارگیری بازار. 34

4-5-8-1 نحوه توسعه بازار اصلی در شهر. 35

6-8-1 عناصر تشکیل دهنده بازار 35

1-6-8-1 فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا.. 36

دانلود پاورپوینت بازار

2-6-8-1 فضاهای مربوط به کالا های تولیدی… 36

3-6-8-1 فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری… 37

4-6-8-1 فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی… 41

5-6-8-1 فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی… 41

6-6-8-1 فضاهای ارتباطی… 41

7-8-1 برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 42

8-8-1 ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی.. 44

1-8-8-1  شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری… 44

2-8-8-1 بازار به مثابه شهر سرپوشیده. 44

3-8-8-1 ساختار ارگانیک…. 45

4-8-8-1 منظره های سازماندهی شده. 45

5-8-8-1 بام به مثابه عنصری مستقل… 46

6-8-8-1 معماری بازار 46

9-8-1 عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهاي بازار 48

1-9-8-1 خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار. 48

2-9-8-1 جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی… 48

3-9-8-1 همگرایی فعالیتهای سازگار. 49

4-9-8-1 واگرایی فعالیتهای ناسازگار 49

5-9-8-1 امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل.. 49

6-9-8-1 تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه تجمع آنان.. 49

10-8-1 نقش و کارکردهای سنتی بازار 49

1-10-8-1 کارکرد تجاری… 50

2-10-8-1 کارکرد اجتماعی… 51

3-10-8-1 کارکرد سیاسی… 53

4-10-8-1 کارکرد مذهبی- فرهنگی… 53

5-10-8-1 کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی… 54

6-10-8-1 کارکرد خدماتی… 56

11-8-1 سایر ویژگیهای بازار 56

1-11-8-1 نحوه اداره بازار. 56

2-11-8-1 نحوه برقراری نظم و امنیت بازار. 57

3-11-8-1 بعضی از قوانین و مقررات بازارها 57

12-8-1 مسائل بازارهای امروز 58

1-12-8-1 وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته. 58

2-12-8-1 تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار. 58

3-12-8-1 عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان.. 59

13-8-1سخن پایانی: 61

9-1 شناخت فضاهاي تجاري معاصر. 61

1-9-1  مراکز تجاری در شکل جدید. 61

1-1-9-1 بازارهای جدید.. 62

2-1-9-1 منطقه بندی… 63

2-9-1 مرکز خرید. 63

1-2-9-1 شکل گیری مراکز خرید.. 63

2-2-9-1 پیشرفتها و تحولات مراکز خرید.. 64

3-2-9-1  مشخصات اصلی یک مرکز خرید.. 66

4-2-9-1 مراکز خرید در پایان هزاره دوم. 67

3-9-1 انواع فروشگاه ها 68

1-3-9-1 سوپر مارکت…. 69

2-3-9-1  مغازه های بین راه (convenience stotie) 69

3-3-9-1 فروشگاههای زنجیره ای… 70

4-3-9-1  فروشگاههای چند قسمتی… 70

دانلود رساله طراحی بازار

4-9-1 پاساژ 71

1-4-9-1 پیشینه پاساژها 71

2-4-9-1  تکامل پاساژها 72

3-4-9-1 پاساژ در اروپا 72

4-4-9-1 پاساژهای تهران.. 72

فصل سوم مطالعات تطبيقي… 74

3-1بازار تبریز. 75

1-3-1 بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان.. 76

2-3-1 الگوهای بازار: 76

1-2-3-1 راسته : 76

2-2-3-1 سرا : 76

3-2-3-1 تیمچه: 77

4-2-3-1 دالان: 77

5-2-3-1 سبزه میدان : 77

6-2-3-1 مجموعه ها : 77

7-2-3-1 فضاهای خدماتی بازار: 78

8-2-3-1 حسینیه : 78

9-2-3-1 زورخانه : 79

3-3-1 آسیب های بازار: 79

4-3-1 آسیبهای شهری: 79

5-3-1 مسائل و مشکلات بازار: 80

3-3 -1  اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار: 80

3-2 بررسی بازار اصفهان به عنوان یک نمونه موفق… 81

1-3 -2 نظام های شکل دهنده بازار 81

2-3-2 نظام مقدس… 82

3-3-2  نظم هوا 82

4-3-2 نظم خاک… 82

5-3-2  نظم آب.. 82

6-3-2 نظم گیاه 82

7-3-2نظم نور 83

3-3 مرکز خرید فونف ، مونیخ  FUNF  HOFE  SHOPPING  CENTER , MUNHCH.. 83

فصل چهارم: مطالعات زمينه.. 88

4-1 آشنايی  با شهرستان قوچان.. 89

1-4-1 سوابق تاریخی قوچان.. 89

2-4-1جمعیت و تقسیمات اداری کشوری قوچان.. 89

دانلود رساله طراحی بازار

3-4-1قابلتها و استعدادهای کشاورزی و جغرافیایی قوچان.. 90

4-4-1 موقعیت جغرافیایی قوچان… 91

1-4-4-1 کوه های معروف قوچان.. 92

2-4-4-1 رودخانه های قوچان.. 92

3-4-4-1 نقاط ییلاقی قوچان.. 92

4-4-4-1 پوشش دره و دامنه ها 93

5-4-4-1 خاک…. 93

6-4-4-1 گیاهان روغنی قوچان.. 93

7-4-4-1 صادرات قوچان.. 93

8-4-4-1 دامپروری قوچان.. 93

5-4-1 صنایع دستی قوچان.. 93

6-4-1 قومیتها 93

7-4-1 آثار تاریخی.. 94

8-4-1 موسیقی قوچان.. 95

9-4-1 کشاورزی و محصولات زراعی.. 95

10-4-1 نقشه شهرستان قوچان.. 96

11-4-1 آنالیز سایت مورد نظر. 98

فصل پنجم: برنامه فیزیکی… 103

5-1 مبانی برنامه ریزی.. 104

1-5-1  تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف): 104

2-5-1  بررسی اقتصادی: 104

5-2 طرح جامع فیزیکی… 105

1-5-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی.. 105

1-1-5-2 پیمون واحدهای  تجاری: 105

2-1-5-2 انعطاف واحدهای تجاری: 105

2-5-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی.. 106

1-2-5-2  تنوع فضاهای ساختمان.. 106

5-3 پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه. 106

1-5-3   مصالح سازه ای مناسب: 106

2-5-3   سیستم سازه ای مناسب: 106

3-5-3   سیستم سقف مناسب: 107

منابع: 108

فصل ششم ارائه مدارک… 1.9

—————————————————

دانلود رساله طراحی بازار

توضیحات فایل :

فرمت این فایل  Word و داری 112 صفحه می باشد.

هزینه محصول :.14.000تومان

حجم فایل :07.78 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

  • 1_25_Copy of butgrnsپروژه اختصاصی از وب سایت معمار آنلاین

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد !!

 

 

دانلود رساله طراحی بازار.خرید رساله طراحی مرکز خرید.اصول طراحي رساله طراحی بازار.خرید رساله طراحی مرکز خرید.خرید مطالعات رساله طراحی بازار.رساله طراحی بازار.پایانامه رساله طراحی بازار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله طراحی بازار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله طراحی بازار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است