هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
خانه » آموزش نرم افزارهای معماری » آموزش رویت » طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

 

 

۱-ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.

  Click Home tab      Circulation panel  ذوم

دستور ترسیم پله در رویت

دستور ترسیم پله در رویت

-Click Modify  |  Create Stairs Sketch tab  Draw panel     Run. سوم

آموزش کامل دستور Stairs در رویت

آموزش کامل دستور Stairs در رویت

۴-ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

۵-ﻣﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺁﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ۹ ﭘﻠﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ۹ ﺗﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۶-ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﺮﻭﻱ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻭﻡ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

۸- ﺳﭙﺲ ﺭﻭﻱ (Finish Edit Mode) ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

)To modify a run of stairsﺟﻬﺖ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ- چطور یک پله رو در رویت ویرایش کنم

 

اول –ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

-Click Modify | Stairs tab   ⇒    Mode panel      Edit Sketch دوم 

اموزش ویرایش پله در رویت

اموزش ویرایش پله در رویت

سوم – ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﺳﺮﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﺎ ﭘﺎﮔﺮﺩ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻛﺮﺩﻳﻢ.

چهارم – ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺭﻭﻱ (Finish Edit Mode) ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

)Creating Stairs by Sketching Boundary and Riser Lines ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱBoundary ﻭ ﺧﻄﻮﻁ Riser در رویت

 

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺭﻣﭗ در رویت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩBoundary ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺮ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻳﻚ Riser ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭRun ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﺯ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ Riser ﻭ Boundary ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭBoundary ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﺯ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭRiser ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺮRiser ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ.

 

اول-ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.

  Click Home tab      Circulation panel  ذوم

-Click Modify  |  Create Stairs Sketch tab  Draw panel    Boundary. سوم

ﺳﺎﺧﺘ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱBoundary ﻭ ﺧﻄﻮﻁ Riser در رویت

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱBoundary ﻭ ﺧﻄﻮﻁ Riser در رویت

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ.

چهارم : ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ Riser ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

ساخت پله با دستور Riser

ساخت پله با دستور Riser

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻚ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

پنجم: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻱ (Finish Edit Mode) ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

مثل همیشه همواره منتظره دیدگاه های شما خوبان هستیم 

»منبع: وب سایت تخصصی معماری – معمار آنلاین

»منبع: تدریس های استاد آریانی

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

همانطورکه?ما عاشقانه شما را دوست داریم?،و برای جمع اوری اطلاعات از وقت خود میگذرانیم از کاربران عزیز توقع داریم که برای ما کامنت های از جنس های انتقاد پیشنهاد راهنمایی و..با ما در میان بگذارن

نظر شما در باره سایت ما چیست ؟
پیشنهاد شما برای آموزش بعدی چیست ؟
جای چه نکته ای در این مطلب خالی یافتید؟
از بین این نکات، کدامیک برایتان جالب تر بود؟

راهنما

  • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
  • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
  • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است