پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خانه » تحلیل بناهای معماری » روند ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

روند ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت

روند ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت

روند ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت

چکیده:
طراحي و ساخت سازه هايي که مي توانند به عنوان سمبل مورد استفاده قرار گيرند از حساسيت خاصي برخودارهستند ؛ که سر در دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان اولين سر درب دانشگاهي پس از انقلاب و به مانند سر در دانشگاهتهران داراي چنين اهميتي مي باشد. به دليل پيچيدگي معماري سر در اصلي دانشگاه علم و صنعت ايران و به منظوراستفاده شده است . ( SCC) حصول سطحي صاف و بدون نقص ، ضمن تامين مقاومت و دوام کافي ، از بتن خود متراکمبتن خود متراکم بتني است که در ضمن رواني زياد ، هيچگونه جداشدگي در آن اتفاق نمي افتد . اين نوع بتن ميتواند در مقاطعي که تجمع آرماتور زياد بوده و استفاده از قالب هاي پيچيده و خاص مد نظر است ، مورد استفاده قرارگيرد.

 مقدمه:
طرح معماري سردر دانشگاه علم و صنعت، پس از فراخوان و برگزاري مسابقه، انتخاب گرديد. اينطرح توسط اساتيد دانشکده معماري اين دانشگاه ارائه شده بود که حدود دوسال به دليل نبود بودجه،پروژه متوقف بود تا اينکه از طرف شهرداري تهران بودجه اي براي اجراي پروژه اختصاص داده شد.
۲- طرح معماري:
مدل اوليه سردر با استفاده از قيچي و مقوا ساخته مي شود و پس از اصلاحات لازم، به نقشه هاياجرايي و مختصات رياضي تبديل مي شود. سردر دانشگاه علم و صنعت ايران عبارت است از دو پوستهگنبدي شکل(Dome) که هريک از اين پوسته ها داراي دو لبه هستند و هر لبه داراي استعاره خاصي است.است.

(شکل ۱) لبه خارجي تقريبا به شکل يک سهمي است که بيان کننده مفاهيم علمي (به عنوان نمادياز دانشگاه)و همچنين استعاره اي از معماري ايراني (طاق کسري) است

 لبه داخلي نماد مفاهيم اسلامي است (قوس ۵ و ۷ يا شاخ بزي) که تداعي کننده مسجد و فرهنگ اسلامي است.(1)

سردر جدید دانشگاه علم و صنعت

سردر جدید دانشگاه علم و صنعت

 در اطراف ورودي دانشگاه مواردي مانند کارت زني، انتظامات، اتاق انتظار و… وجود دارد کهطراحي فضايي براي آنها الزامي است. دو سازه فرعي که آن هم با بتن ساخته شده، تامين کننده اين فضااست. درها فلزي بوده و در هماهنگي با ديوار هاي سازه نگهباني ساخته شده و به هنگام باز شدن درها،در ديوارهاي اتاق هاي کنار گم مي شوند

1- قالب بندي 
با توجه به فرم خاص و پيچش سطوح، نياز به قالب بندي خاصي بود که در نهايت از الوار هاي10 که قابليت انعطاف داشتند ، استفاده شد. سهمي اصلي با cm 5-6 و طول cm چوبي نازک با عرضفلز اجراشد و حدود ۲۵ روز وقت صرف ريگلاژ و تنظيم زواياي اسکلت فلزي شد تا به ۹۶ % دقت رسيد. در نهايت دو شابلون به هم متصل شدند و قالب ها روي آن ها نصب شدند.{2}

2- ابعاد سازه 
براي پروژه هاي تک و خاص، تعیین ابعاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر فاکتور محدودیت هایی را ایجاب می کند تا در نهایت از میان تمام ابعاد قابل طرح ، به یک بازه می رسیم که اندازه ها بایددر این بازه قرار بگیرند. مثلا براي عرض داخلی سازه، فاکتوري مانند عبور دو اتوبوس از کنار یکدیگرکه احتمال وقوع آن در مکانی مانند دانشگاه زیاد است) محدود کننده است. در نهایت با ارضا شدناغلب فاکتور هاي محدود کننده، ابعاد نهایی به دست می آید. شکل 1

دانلود رایگان طرح سردر دانشگاه

۳- طراحي سازه
با توجه به اينکه سازه داراي فرم و شکل خاصي است ، تحليل و طراحي آن مشکلات واستفاده SAFE و SAP پيچيدگيهاي خاصي دارد. براي تحليل و طراحي اين سازه از نرم افزارهايارسال SAP ترسيم شده، به داخل محيط CAD شدهاست. ابتدا نقشه سه بعدي سازه در نرم افزارتحليل شد( شکل ۲) . با توجه به اينکه (Finite Elements) و در آنجا با روش اجزاي محدود (Import)سازه داراي شکل پوسته اي است، استفاده از روش اجزاي محدود الزامي ميباشد. ابعاد اجزاي کوچک بسته به ميزان ناهمواري و اعوجاج سطوح، متغيير هستند.{3}

راي طراحي سازه از روش حالات حدي نهايي استفاده شده و با روش تنش مجاز کنترل شده استچراکه از تشکيل ترک هاي کششي هم بايد جلوگيري به عمل آيد.

ایده طراحی سردر دانشگاه

ایده طراحی سردر دانشگاه

شکل ۲ : نمايي از سازه در برنامهSAPکه با استفاده از روش اجزاي محدود تحليل شده است

 – بارگذاري
نسبتا عميق است که به دليل ملاحظات معماري ضخامت نسبي (dome) سازه مورد نظر يک گنبدهستند. Over Design زيادي دارد لذا مشکل خاصي در طراحي ندارد و حتي برخي نقاطبارهاي عمده اي که به اين سازه وارد مي شود عبارت اند از :
– بار زلزله 
بر خلاف ساختمان هاي معمولي که با اتکا به ديافراگم صلب، بار در طبقات توزيع مي شود، اينسازه به دليل شکل نسبتا نامنظم آن بايد تحت تحليل دقيق زلزله قرار گيرد بدين ترتيب که با تقسيم سازهبه قسمت ها کوچک و تاثير نيروي زلزله بر تک تک اين اجزا، تنش هاي موجود در هر نقطه محاسبهمي شود.

– بار ثقلي 
وزن خود سازه که بر سازه اعمال مي شود.
– بار باد 
با توجه به اينکه وزن سازه در مقابل سطح آن قابل توجه است، بار زلزله در مقابل با باد بزرگمي شود و لذا بار باد را کم اهميت مي کند.
– بار برف 
به دليل شيب زياد سطوح ، انتظار نشست برف سنگيني بر روي سازه نمي رود و در نتيجه چندان بارمهمي نيست.
– بار اضافه (خارج از آيين نامه)
با توجه به نقش فرهنگي سردر و شکل گيري تجمع هايي در اطراف آن و احتمال صعود افرادي بربالاي آن، بار اضافه اي بر اين اساس محاسبه و بر سازه اثر داده شد.{3}

۴- طرح اختلاط بتن خود متراکم
بتن خود متراکم بتني است که رواني زيادي دارد ( اسلامپ بالاي20 ) و بدون هيچ گونه cmجداشدگي در قالب جا مي گيرد . در بتن هاي خود متراکم از فوق روان کننده هاي نسل جديد استفادهمي شود و در عين حال يکنواختي دانه بندي مصالح سنگي از اهميت زيادي برخودار است که براي اينمنظور از پودر سنگ نيز استفاده ميشود {4}
بتن هاي خود متراکم نياز به ويبره ندارند و حتي در مقاطعي که شبکه آرماتور پيچيده باشد بهراحتي جا مي گيرند و ضمن تامين مقاومت و دوام کافي ، سطحي صاف و هموار را ايجاد مي کند

با توجه به فشردگي آرماتوربندي سازه سردر دانشگاه و استفاده از بتن به عنوان نما Concrete Expose بهترين گزينه استفاده از بتن خود متراکم SCC بتن مورد نظر بايد شرايط زير را دارا باشد :

1-مقاومت فشاري ۲۸ روزه بر روي نمونه هاي استوانه اي استاندارد kg/cm280 باشد.

۲- رواني لازم را داشته باشد .
۳- در طرح اختلاط بتن از پودر سنگ و روان کننده استفاده شود .
تهيه طرح اختلاط بتن مربوطه به مهندسين مشاور کوبان کاو واگذار گرديد.
جهت دستيابي به اين مشخصات ۱۲ طرح اختلاط متفاوت در آزمايشگاه ساخته شد ؛ که از ميان آنها
۴ طرح، از لحاظ رواني و کيفيت، مطلوب تشخيص دادهشد که مشخصات آن در جدول ۱ آمده است .
در نهايت با توجه به نتايج مقاومت فشاري و همچنين کيفيت رواني مشاهده شده ، طرح اختلاطي به
[ شرح زير پيشنهاد شده است .[ ۶
سيمان : ۴۰۰ کيلوگرم
ماسه : ۱۲۵۰ کيلو گرم
شن 3.4 اينچ : ۵۳۰ کيلوگرم
آب : ۱۷۵ ليتر
روان کننده : 1.3  در صد وزني سيمان
پودر سنگ : ۲۰ در صد وزني سيمان

اسلامپ : حدودcm 23 به دست آمده است .

۵- نتيجه گيري
معماري در سازه هاي سمبليك از اهميت خاصي برخوردار است .براي دستيابي به طرح مورد نظرمعمار اغلب مشكلات اجرا مطرح است .به دليل معماري و تراكم آرماتورها در سردر دانشگاه علم و صنعت نمي توان از بتن هاي معمولي استفادهكرد زيرا رواني زياد مي تواند باعث جداشدگي در بتن شود و از كيفيت بتن بكاهد بنابراين بايد ازتكنولوژي هاي نو در ساخت بتن آن استفاده مي شد كه ضمن داشتن رواني كافي جداشدگي نيز نداشتهاستفاده شد. ( SCC ) باشدكه براي اين منظور از بتن هاي خود متراكمكار ساخت سردر دانشگاه علم وصنعت حدود سه سال به طول انجاميد كه با توجه به طرح معماري سازهو پيچدگي هاي خاص آن ، مي توان از آن به عنوان كاري سمبليك و در خور تحسين ياد كرد.

۶- منابع
۱] دکتر بصير ، استاد دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت ، معمار طرح ]
۲] مهندس افشار ، شرکت کوا ، پيمانکار طرح ]
۳] مهندس دانش ، دانشجوي دکتراي دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ، محاسب طرح ]
[4] “ The European Guidelines for Self-Compacting Concrete “
bibm,cembureau,EFCA,EFNARC,ERMCO , May 2005
۵] مشخصات و راهنماي بتن خودتراكم (خودتراز) ، ترجمه و تدوين دکتر محسن تدين ]
۶] دکتر فاميلي ، استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ، شرکت مشاورين کوبان کاو ]
۷] مهندس قهرماني ، دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ]

»  منبع: وب سایت تخصصی معماری – معمار آنلاینـ

امتیاز 4.70 ( 30 رای )

راهنما

  • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
  • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
  • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است