مطالعات مرکز توان بخشی معلولین ذهنی

مطالعات مرکز توان بخشی معلولین ذهنی

20,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 115
  قیمت کلی (تومان) 20،000

توضیحات محصول

مطالعات مرکز توان بخشی معلولین ذهنی

توضیحات مختصر ازپروژه:

نیاز به مراکزی که عرضه کالا را بصورتی منسجم وتعریف شده از لحاظ نوع و کیفیت در اختیار مردم قرار دهند ودر واقع یک نیاز عمومی و فراگیر جهت همه مردم اعم از زن ومرد، پیرو جوان وکودک با گرایش های مختلف شغلی، فکری، تحصیلی وفرهنگی می باشد. با توجه به تیپولوژی واحدهای تجاری شهرستان قوچان از لحاظ معماری ، نوع خدمات دهی، قدمت، تکنولوژی ساخت و . . .  در بافت قدیمی مورد مطالعه، کلیه ساکنین این بخش از کمبود فضاهای تجاری بازارهای محلی و روزانه همگام با پیشرفت و توسعه تکنولوژی های مختلف عصر ارتباطات و خرید، متناسب با نیازهای امروز اظهار ناراضی می نمایند.

فصل اول : پروپزال

۱- بخش اول.. ۱۰

۱- ۱عنوان تحقيق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری.. ۱۰

۲-۱ گستردگی مشکل.. ۱۰

۳-۱ میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟. ۱۰

۴-۱ در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم: ۱۱

۵-۱ نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟. ۱۱

۶-۱ بیان اهداف.. ۱۱

۷-۱ منابع و پیشینه طرح. ۱۲

۲- بخش دوم. ۱۳

۱-۲ مبانی نظری ساماندهی فضای سایت مورد نظر. ۱۳

۲-۲  مبانی نظری طراحی بازار محلی آرسکا از منظر جایگاه شهری.. ۱۳

۳-۲  مبانی نظری طراحی بازار محلی آرسکا از منظر جایگاه معماری.. ۱۳

فصل دوم:

۱- مطالعات پايه.. ۱۵

۱-۱ فضای شهری.. ۱۶

۱-۱-۱ تعریف فضای شهری.. ۱۶

۲-۱-۱ از دیدگاه دکتر محمد توسلی.. ۱۶

۳-۱-۱ از دیدگاه زوکر. ۱۶

۴-۱-۱ از دیدگاه یوچین راسکین.. ۱۶

۵-۱-۱  از دیدگاه راب کریر. ۱۷

۲-۱ ادارک فضای  شهری.. ۱۷

۱-۲-۱ ادراک فضایی.. ۱۷

۲-۲-۱ معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری.. ۱۷

۳-۲-۱  رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی.. ۱۸

۳-۱  فضای شهری وزندگی شهروندان.. ۱۸

۱-۳-۱ جايگاه فضای شهری وزندگی شهروندان.. ۱۸

۲-۳-۱ ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی.. ۱۹

۳-۳-۱ تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری.. ۱۹

۴-۱ فضای شهری و ساخت فضائی شهر. ۲۰

۱-۴-۱ تعریف ساخت فضائی شهر. ۲۰

۲-۴-۱ عناصر اصلی ساخت فضائی شهر. ۲۰

۵-۱ میدان.. ۲۰

۱-۵-۱معنی لغوی میدان.. ۲۰

۲-۵-۱ تعریف میدان.. ۲۱

۶-۱ خیابان.. ۲۱

۱-۶-۱ واژه شناسی خیابان.. ۲۱

۲-۶-۱ خیابان –  فضای شهری.. ۲۱

۷-۱ پیاده رو ،فضای عمومی شهری Pedestrian Way, Public Urban Space.. 22

۱-۷-۱ نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری.. ۲۲

۲-۷-۱ تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن.. ۲۲

۳-۷-۱ ویژگیهای پیاده راهها ۲۲

۴-۷-۱  سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا ۲۲

۵-۷-۱ جمعیت وفراگیری پیاده راهها ۲۳

۶-۷-۱ جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران.. ۲۳

۸-۱  شناخت بازار ایرانی… ۲۳

۱-۸-۱ تعریف بازار ۲۳

۲-۸-۱ ریشه کلمه بازار ۲۴

۳-۸-۱ پیشینه تاریخی بازار در ایران.. ۲۴

۱-۳-۸-۱  بازار از دوران کهن تا دوره ماد: ۲۴

۲-۳-۸-۱ بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی… ۲۵

۳-۳-۸-۱ دوره هخامنشیان.. ۲۵

۴-۳-۸-۱  دوره پارتیان.. ۲۵

۵-۳-۸-۱ دوره ساسانیان.. ۲۵

۶-۳-۸-۱ بازار در دوران اسلامی… ۲۶

۴-۸-۱ انواع بازار ۲۸

۱-۴-۸-۱ از نظر مقیاس عملکردی… ۲۸

۲-۴-۸-۱ از نظر زمان عملکرد. ۲۹

۳-۴-۸-۱ از نظر مکان جغرافیایی… ۳۰

۴-۴-۸-۱  از نظر ریخت شناسی… ۳۱

۵-۴-۸-۱   از نظر نوع عملکرد. ۳۲

۵-۸-۱  خصوصیات شهری بازار ۳۲

۱-۵-۸-۱ روند شکل گیری بازارهای شهری… ۳۲

۲-۵-۸-۱ کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری… ۳۳

۳-۵-۸-۱ موقعیت قرارگیری بازار. ۳۴

۴-۵-۸-۱ نحوه توسعه بازار اصلی در شهر. ۳۵

۶-۸-۱ عناصر تشکیل دهنده بازار ۳۵

۱-۶-۸-۱ فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا.. ۳۶

۲-۶-۸-۱ فضاهای مربوط به کالا های تولیدی… ۳۶

۳-۶-۸-۱ فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری… ۳۷

۴-۶-۸-۱ فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی… ۴۱

۵-۶-۸-۱ فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی… ۴۱

۶-۶-۸-۱ فضاهای ارتباطی… ۴۱

۷-۸-۱ برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها ۴۲

۸-۸-۱ ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی.. ۴۴

۱-۸-۸-۱  شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری… ۴۴

۲-۸-۸-۱ بازار به مثابه شهر سرپوشیده. ۴۴

۳-۸-۸-۱ ساختار ارگانیک….. ۴۵

۴-۸-۸-۱ منظره های سازماندهی شده. ۴۵

۵-۸-۸-۱ بام به مثابه عنصری مستقل… ۴۶

۶-۸-۸-۱ معماری بازار ۴۶

۹-۸-۱ عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهاي بازار ۴۸

۱-۹-۸-۱ خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار. ۴۸

۲-۹-۸-۱ جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی… ۴۸

۳-۹-۸-۱ همگرایی فعالیتهای سازگار. ۴۹

۴-۹-۸-۱ واگرایی فعالیتهای ناسازگار. ۴۹

۵-۹-۸-۱ امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل.. ۴۹

۶-۹-۸-۱ تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه تجمع آنان.. ۴۹

۱۰-۸-۱ نقش و کارکردهای سنتی بازار ۴۹

۱-۱۰-۸-۱ کارکرد تجاری… ۵۰

۲-۱۰-۸-۱ کارکرد اجتماعی… ۵۱

۳-۱۰-۸-۱ کارکرد سیاسی… ۵۳

۴-۱۰-۸-۱ کارکرد مذهبی- فرهنگی… ۵۳

۵-۱۰-۸-۱ کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی… ۵۴

۶-۱۰-۸-۱ کارکرد خدماتی… ۵۶

۱۱-۸-۱ سایر ویژگیهای بازار ۵۶

۱-۱۱-۸-۱ نحوه اداره بازار. ۵۶

۲-۱۱-۸-۱ نحوه برقراری نظم و امنیت بازار. ۵۷

۳-۱۱-۸-۱ بعضی از قوانین و مقررات بازارها ۵۷

۱۲-۸-۱ مسائل بازارهای امروز ۵۸

۱-۱۲-۸-۱ وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته. ۵۸

۲-۱۲-۸-۱ تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار. ۵۸

۳-۱۲-۸-۱ عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان.. ۵۹

۱۳-۸-۱سخن پایانی: ۶۱

۹-۱ شناخت فضاهاي تجاري معاصر. ۶۱

۱-۹-۱  مراکز تجاری در شکل جدید. ۶۱

۱-۱-۹-۱ بازارهای جدید.. ۶۲

۲-۱-۹-۱ منطقه بندی… ۶۳

۲-۹-۱ مرکز خرید. ۶۳

۱-۲-۹-۱ شکل گیری مراکز خرید.. ۶۳

۲-۲-۹-۱ پیشرفتها و تحولات مراکز خرید.. ۶۴

۳-۲-۹-۱  مشخصات اصلی یک مرکز خرید.. ۶۶

۴-۲-۹-۱ مراکز خرید در پایان هزاره دوم. ۶۷

۳-۹-۱ انواع فروشگاه ها ۶۸

۱-۳-۹-۱ سوپر مارکت…. ۶۹

۲-۳-۹-۱  مغازه های بین راه (convenience stotie) 69

۳-۳-۹-۱ فروشگاههای زنجیره ای… ۷۰

۴-۳-۹-۱  فروشگاههای چند قسمتی… ۷۰

۴-۹-۱ پاساژ ۷۱

۱-۴-۹-۱ پیشینه پاساژها ۷۱

۲-۴-۹-۱  تکامل پاساژها ۷۲

۳-۴-۹-۱ پاساژ در اروپا ۷۲

۴-۴-۹-۱ پاساژهای تهران.. ۷۲

فصل سوم مطالعات تطبيقي… ۷۴

۳-۱بازار تبریز. ۷۵

۱-۳-۱ بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان.. ۷۶

۲-۳-۱ الگوهای بازار: ۷۶

۱-۲-۳-۱ راسته : ۷۶

۲-۲-۳-۱ سرا : ۷۶

۳-۲-۳-۱ تیمچه: ۷۷

۴-۲-۳-۱ دالان: ۷۷

۵-۲-۳-۱ سبزه میدان : ۷۷

۶-۲-۳-۱ مجموعه ها : ۷۷

۷-۲-۳-۱ فضاهای خدماتی بازار: ۷۸

۸-۲-۳-۱ حسینیه : ۷۸

۹-۲-۳-۱ زورخانه : ۷۹

۳-۳-۱ آسیب های بازار: ۷۹

۴-۳-۱ آسیبهای شهری: ۷۹

۵-۳-۱ مسائل و مشکلات بازار: ۸۰

۳-۳ -۱  اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار: ۸۰

۳-۲ بررسی بازار اصفهان به عنوان یک نمونه موفق… ۸۱

۱-۳ -۲ نظام های شکل دهنده بازار ۸۱

۲-۳-۲ نظام مقدس… ۸۲

۳-۳-۲  نظم هوا ۸۲

۴-۳-۲ نظم خاک… ۸۲

۵-۳-۲  نظم آب.. ۸۲

۶-۳-۲ نظم گیاه ۸۲

۷-۳-۲نظم نور ۸۳

۳-۳ مرکز خرید فونف ، مونیخ  FUNF  HOFE  SHOPPING  CENTER , MUNHCH.. 83

فصل چهارم: مطالعات زمينه.. ۸۸

۴-۱ آشنايی  با شهرستان قوچان.. ۸۹

۱-۴-۱ سوابق تاریخی قوچان.. ۸۹

۲-۴-۱جمعیت و تقسیمات اداری کشوری قوچان.. ۸۹

۳-۴-۱قابلتها و استعدادهای کشاورزی و جغرافیایی قوچان.. ۹۰

۴-۴-۱ موقعیت جغرافیایی قوچان… ۹۱

۱-۴-۴-۱ کوه های معروف قوچان.. ۹۲

۲-۴-۴-۱ رودخانه های قوچان.. ۹۲

۳-۴-۴-۱ نقاط ییلاقی قوچان.. ۹۲

۴-۴-۴-۱ پوشش دره و دامنه ها ۹۳

۵-۴-۴-۱ خاک…. ۹۳

۶-۴-۴-۱ گیاهان روغنی قوچان.. ۹۳

۷-۴-۴-۱ صادرات قوچان.. ۹۳

۸-۴-۴-۱ دامپروری قوچان.. ۹۳

۵-۴-۱ صنایع دستی قوچان.. ۹۳

۶-۴-۱ قومیتها ۹۳

۷-۴-۱ آثار تاریخی.. ۹۴

۸-۴-۱ موسیقی قوچان.. ۹۵

۹-۴-۱ کشاورزی و محصولات زراعی.. ۹۵

۱۰-۴-۱ نقشه شهرستان قوچان.. ۹۶

۱۱-۴-۱ آنالیز سایت مورد نظر. ۹۸

فصل پنجم: برنامه فیزیکی… ۱۰۳

۵-۱ مبانی برنامه ریزی.. ۱۰۴

۱-۵-۱  تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف): ۱۰۴

۲-۵-۱  بررسی اقتصادی: ۱۰۴

۵-۲ طرح جامع فیزیکی… ۱۰۵

۱-۵-۲ برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی.. ۱۰۵

۱-۱-۵-۲ پیمون واحدهای  تجاری: ۱۰۵

۲-۱-۵-۲ انعطاف واحدهای تجاری: ۱۰۵

۲-۵-۲ برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی.. ۱۰۶

۱-۲-۵-۲  تنوع فضاهای ساختمان.. ۱۰۶

۵-۳ پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه. ۱۰۶

۱-۵-۳   مصالح سازه ای مناسب: ۱۰۶

۲-۵-۳   سیستم سازه ای مناسب: ۱۰۶

۳-۵-۳   سیستم سقف مناسب: ۱۰۷

منابع: ۱۰۸

فصل ششم ارائه مدارک… ۱٫۹

_______________

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل ۱۱۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۱٫۴۲ مگابایت

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات مرکز توان بخشی معلولین ذهنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *