مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

15,000 تومان

baner--me

R مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده فارسی موجود
3 چکیده انگلیسی موجود
4 منابع موجود
5 نقشه طرح ناموجود
6 تصاویر سه بعدی ناموجود
7 تعداد صفحه هات(Word) 132
  قیمت کلی (تومان) 15.000

توضیحات

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی

 

چکیده :

در روند انجام این تحقیق، از” مطالعات کتابخانه ای” (استفاده از مجلات، کتب و نشریات گوناگون داخلی و خارجی) ،” مطالعات میدانی”و مصاحبات با اشخاص ذیصلاح در زمینه ورزش، تفریح، ورزش تفریحی، فضای سبز و پارکهاکمک گرفته شدو نهایتا این مسائل در شهر خواف و منطقه مورد مطالعه، بررسی شد.ونتایج زیر به دست آمد :

با وجود اینکه ورزش یکی از مهمترین تفریحات سالم محسوب می شود اما مطالعه وضع موجود امکانات ورزشی-تفریحی در شهر بیانگر این واقیت است که از محیط های آموزشی (دبستان-راهنمایی-دبیرستان) تا اماکن ورزشی عمومی، فاقد امکانات مناسب (از لحاظ کمی و کیفی) می باشیم،و نیز روندی که در ساخت و ساز محیط های ورزشی توسط بخش دولتی طی می شود نیاز به تغییر و تحول اساسی دارد.

بنابراین با توجه به این کمبود و همچنین پتانسیل بالای سایت مورد نظر (همجواری با کوه) می توان با طراحی مکانی مناسب ،علاوه بر گسترش فضای سبز و تفرجگاهها این نیاز شهر را نیز تا حدودی پاسخ داد.

 

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       

چکیده …………………………………………………… ۱

 

فصل اول مقدمه …………………………………………….  ۲

مقدمه …………………………………………………… ۲

۱-۱٫ طرح مسأله…………………………………………….. ۳

۲-۱٫ ضرورت مسأله ………………………………………….. ۳

۳-۱٫ روش تحقیق……………………………………………. ۴

۴-۱٫ اهداف تحقیق ………………………………………….. ۴

 

فصل دوم : مطالعات نظری …………………………………….  ۶

۱-۲٫ تربیت بدنی و ورزش …………………………………….. ۶

۲-۲٫ پیشینه تربیت بدنی در ایران …………………………….. ۷

الف)ایران قبل از اسلام ( ایران باستان ) ……………………… ۷

ب)ایران بعد از اسلا م ……………………………………… ۸

۳-۲٫ ورزش های بومی محلی ……………………………………. ۸

۴-۲٫ ورزش های سنتی استان خراسان …………………………….. ۹

۵-۲٫ لزوم بررسی ورزش از دیدگاه فرهنگی ……………………….. ۹

۶-۲٫ ورزش از دیدگاه اسلام ………………………………….. ۱۰

۷-۲٫ نقش ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی ………………… ۱۱

۸-۲٫ تأثیر پذیری ورزش از علم و تکنولوژی……………………… ۱۱

۹-۲٫ گروه بندی ورزش ها…………………………………….. ۱۲

۱-۹-۲٫ بر حسب محیط انجام ورزش………………………………. ۱۲

۲-۹-۲٫ بر حسب تعداد نفرات شرکت کننده………………………… ۱۲

۱۰-۲٫ انواع مکان های ورزشی ………………………………… ۱۳

۱-۱۰-۲٫ زورخانه…………………………………………… ۱۳

۲-۱۰-۲٫ زمین ورزش…………………………………………. ۱۳

۳-۱۰-۲٫ سالن ورزشی………………………………………… ۱۳

۴-۱۰-۲٫ باشگاه ورزشی………………………………………. ۱۳

۵-۱۰-۲٫ استادیوم ورزشی…………………………………….. ۱۳

۶-۱۰-۲٫ مجموعه ورزشی………………………………………. ۱۴

۷-۱۰-۲٫ پارک ورزشی-تفریحی………………………………….. ۱۴

۸-۱۰-۲٫ ورزشگاه…………………………………………… ۱۴

۱۱-۲٫ ورزش در گروه های مختلف سنی……………………………. ۱۴

۱۲-۲٫ نقش ورزش در ارضای نیازهای جوانان ……………………… ۱۵

۱۳-۲٫ تأثیرات مثبت ورزش از دیدگاه روانشناسی………………….. ۱۵

۱۴-۲٫ بررسی نقش ورزش در جامعه امروزی ایران…………………… ۱۶

۱۵-۲٫ مطالعه و بررسی رهنمودهای برنامه اول جمهوری اسلامی ایران…… ۱۶

الف) اهداف ………………………………………………. ۱۶

ب) استراتژیها…………………………………………….. ۱۷

۱۶-۲٫ بررسی وضعیت کنونی ورزش و تربیت بدنی در کشور…………….. ۱۷

۱۷-۲٫ چگونگی تخصیص زمین به ورزش در شهرهای ایران………………. ۱۸

۱-۱۷-۲٫ ورزش در محل کار……………………………………. ۱۸

۲-۱۷-۲٫ ورزش در مدارس……………………………………… ۱۹

۳-۱۷-۲٫ نفش مسجد در ورزش…………………………………… ۲۰

۴-۱۷-۲٫ ورزش در محلات………………………………………. ۲۰

۵-۱۷-۲٫ ورزش در اماکن عمومی………………………………… ۲۰

۱۸-۲٫ تفریح و فراغت……………………………………….. ۲۱

۱-۱۸-۲٫ تفریح…………………………………………….. ۲۱

۲-۱۸-۲٫ تفاوت تفریح با فراغت……………………………….. ۲۲

۳-۱۸-۲٫ فعالیت های تفریحی………………………………….. ۲۲

۴-۱۸-۲٫ سلامت تفریح………………………………………… ۲۲

۵-۱۸-۲٫ تعریف فراغت……………………………………….. ۲۴

۶-۱۸-۲٫ کارکردهای اوقات فراغت در دوران باستان ……………….. ۲۴

۷-۱۸-۲٫ کارکردهای اوقات فراغت در دوران معاصر…………………. ۲۵

۸-۱۸-۲٫ دیدگاه اسلام در مورد اوقات فراغت……………………… ۲۶

۹-۱۸-۲٫ عوامل مؤثر بر کیفیت گذران اوقات فراغت………………… ۲۶

۱۰-۱۸-۲٫ فراغت در گذر زمان………………………………….. ۲۷

۱۱-۱۸-۲٫ چگونگی گذران اوقات فراغت در عصر حاضر…………………. ۲۷

۱۲-۱۸-۲٫ اهداف همسان ورزش و گذران اوقات فراغت…………………. ۲۸

۱۳-۱۸-۲٫ ورزش تفریحی……………………………………….. ۲۸

۱۴-۱۸-۲٫ اهمیت ورزش تفریحی در زندگی امروز…………………….. ۲۹

۱۵-۱۸-۲٫ وجه تفریحی ورزش …………………………………… ۲۹

۱۶-۱۸-۲٫ عوامل مؤثر بر افزایش بعد تفریحی ورزش ………………… ۳۰

۱۷-۱۸-۲٫ انسان زدگی فزاینده طبیعت در چهار چوب فعالیت های ورزشی-تفریحی    ۳۱

۱۸-۱۸-۲٫ تفرج……………………………………………… ۳۱

۱۹-۲٫ پارک……………………………………………….. ۳۱

۱-۱۹-۲٫ فضای سبز………………………………………….. ۳۲

۲-۱۹-۲٫ پارک……………………………………………… ۳۲

۳-۱۹-۲٫ بررسی سرانه فضای سبز در کشورهای مختلف دنیا……………. ۳۳

 

فصل سوم : مطالعات پایه…………………………………….. ۳۷

۱-۳٫ سابقه تاریخی…………………………………………. ۳۷

۱-۱-۳٫ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری……………………… ۳۷

۲-۱-۳٫ سابقه تاریخی……………………………………….. ۳۹

۲-۳٫ مطالعات جمعیتی ………………………………………. ۴۲

۱-۲-۳٫ تحولات جمعیت و کالبدی شهر خواف………………………… ۴۲

۲-۲-۳٫ سرانه کاربری ورزشی………………………………….. ۴۴

۳-۳٫ مطالعات اقلیمی ………………………………………. ۴۶

۱-۳-۳٫ آب وهوای منطقه خواف…………………………………. ۴۶

۲-۳-۳٫ بادهای خواف………………………………………… ۴۶

۳-۳-۳٫ نامگذاری بادها …………………………………….. ۴۷

۱-۳-۳-۳٫ باد فراه…………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳-۳٫ باد نیشابور………………………………………. ۴۷

۳-۳-۳-۳٫ باد راست زمستانی………………………………….. ۴۷

۴-۳-۳-۳٫ باد راست تابستانی…………………………………. ۴۷

۵-۳-۳-۳٫ باد شیسشو………………………………………… ۴۸

۴-۳-۳٫ کوه های خواف……………………………………….. ۴۸

۵-۳-۳٫ رودهای خواف………………………………………… ۴۹

۶-۳-۳٫ ساعات آفتابی……………………………………….. ۵۰

۷-۳-۳٫ رطوبت نسبی…………………………………………. ۵۰

۸-۳-۳٫ بارندگی……………………………………………. ۵۲

۹-۳-۳٫ علائم بارندگی و حرکت ابرها……………………………. ۵۲

۴-۳٫ بررسی اهمیت اقلبم در ورزش……………………………… ۵۵

۱-۴-۳٫ فعالیت های ورزشی در هوای آزاد (رو باز )……………….. ۵۵

۲-۴-۳٫ فعالیت های ورزشی در ساختمان های ورزشی (سالن)…………… ۵۷

 

فصل چهارم : معرفی و تحلیل سایت……………………………… ۵۹

۱-۴٫ معرفی اجمالی و بیان موقعیت سایت در شهر خواف……………… ۵۹

۱-۱-۴٫ موقعیت طبیعی……………………………………….. ۵۹

۲-۱-۴٫ موقعیت فعلی………………………………………… ۵۹

۲-۴٫ دلایل انتخاب سایت……………………………………… ۶۰

۳-۴٫ دسترسی های سایت………………………………………. ۶۱

۴-۴٫ دید از درون به بیرون سایت……………………………… ۶۲

۵-۴٫ تعیین محدوده طراحی……………………………………. ۶۳

۶-۴٫ وضعیت طبیعی زمین (توپوگرافی)…………………………… ۶۴

 

فصل پنجم : بررسی نمونه های موجود در ایران و جهان……………… ۶۵

۱-۵٫ بررسی نمونه های موجود در جهان………………………….. ۶۵

۱-۱-۵٫ مجموعه ورزشی –تفریحی فلین……………………………. ۶۵

۲-۱-۵٫ نحوه طراحی و ساخت مجموعه…………………………….. ۶۵

۳-۱-۵٫ امکانات مجموعه……………………………………… ۶۶

۲-۵٫ بررسی نمونه های موجود در ایران…………………………. ۶۸

۱-۲-۵٫ مجموعه ورزشی – تفریحی کوهسنگی………………………… ۶۸

۲-۲-۵٫ نحوه طراحی و ساخت مجموعه…………………………….. ۶۹

۳-۲-۵٫ اهداف طراحی مجموعه………………………………….. ۷۰

 

فصل ششم : برنامه فیزیکی……………………………………. ۷۱

۱-۶٫ تدوین برنامه فیزیکی…………………………………… ۷۱

۲-۶٫ پیشنهادها……………………………………………. ۷۳

۳-۶٫ ورزش های متداول در جهان و ایران………………………… ۷۴

۴-۶٫ معیارهای گزینش فعالیت های ورزشی-تفریحی………………….. ۸۲

۱-۴-۶٫ میزان جذابیت و فرح بخشی……………………………… ۸۳

۲-۴-۶٫ نوگرایی……………………………………………. ۸۳

۳-۴-۶٫ امکانات و پتانسیل های ویژه سایت………………………. ۸۳

۴-۴-۶٫ معیارهای اقلیمی…………………………………….. ۸۳

۵-۶-۶٫ معیارهای اقتصادی و قابلیت اجرایی……………………… ۸۴

۶-۶-۶٫ سابقه تاریخی……………………………………….. ۸۴

۵-۶٫ ترکیب فضایی………………………………………….. ۸۵

فصل هفتم : معرفی استانداردهای ورزشی منتخب،مقررات و موازین فنی….. ۸۹

۱-۷٫ معرفی فعالیت های ورزشی-تفریحی منتخب…………………….. ۸۹

۱-۱-۷٫ کوهنوردی…………………………………………… ۸۹

۲-۱-۷٫ دوچرخه سواری……………………………………….. ۸۹

۳-۱-۷٫ اسکیت……………………………………………… ۹۰

۴-۱-۷٫ فوتبال…………………………………………….. ۹۲

۵-۱-۷٫ فوتبال گل کوچک……………………………………… ۹۴

۶-۱-۷٫ هندبال…………………………………………….. ۹۵

۷-۱-۷٫ مینی هندبال………………………………………… ۹۷

۸-۱-۷٫ بسکتبال……………………………………………. ۹۸

۹-۱-۷٫ والیبال……………………………………………. ۹۹

۱۰-۱-۷٫ بدمینتون………………………………………….. ۱۰۲

۱۱-۱-۷٫ تنیس……………………………………………… ۱۰۴

۱۲-۱-۷٫ تنیس روی میز………………………………………. ۱۰۷

۱۳-۱-۷٫ ورزش های آبی………………………………………. ۱۰۹

۲-۷٫ مطالعه وضع موجود موازین و مقررات فنی……………………. ۱۱۶

۱-۲-۷٫ موازین و مقررات شهری………………………………… ۱۱۶

۲-۲-۷٫ مقررات طراحی و ساخت…………………………………. ۱۱۶

۳-۲-۷٫ مقررات ومشخصات فنی انواع ورزش ها……………………… ۱۱۶

۳-۷٫ چند منظوره بودن سالن ها……………………………….. ۱۱۷

۴-۷٫ مقررات و معیارهای طراحی سالن ها………………………… ۱۱۸

۱-۴-۷٫ مشخصات فضایی و معماری سالن های ورزشی………………….. ۱۱۸

۲-۴-۷٫ ابعاد و اندازه های سالن های ورزشی چند منظوره…………… ۱۱۹

۵-۷٫ ملاحظات طراحی برای سازه سالن های ورزشی…………………… ۱۲۴

۱-۵-۷٫ معرفی سیستم های سازه ای مناسب سالن های ورزشی…………… ۱۲۴

۱-۱-۵-۷٫ سازه های بادی…………………………………….. ۱۲۴

۲-۱-۵-۷٫ سازه های قاب دار و سبک…………………………….. ۱۲۵

۳-۱-۵-۷٫ کارهای فلزی………………………………………. ۱۲۶

۲-۵-۷٫ مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه جهت سالن های ورزشی………. ۱۲۶

چکیده……………………………………………………. ۱۳۰

منابع……………………………………………………. ۱۳۱

پیوست (طراحی)……………………………………………. ۱۳۲

 

—————————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل ۱۳۲صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۵٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۹٫۱مگابایت

» کاربران عزیز دقت فرمایید از نوشتن www در ابتدای پست الکترونیکی خود جدا  خودداری نمایید./

» برای دیدن رساله های بیشتر کلیک کنید

baner--me

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *