خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

اطلاعیه سایت

$ جشواره پاییزه معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

برای خرید کردن از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید!!

تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام

0939-530-5451

  M_abdali@ 

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

طرح بناي فرهنگسراي موسيقي را علاوه بر سبك و سياق ظاهري معماري اش مي توان از منظر عرفاني و معنوي (در اينجا منظور به موسيقي است)كاويد.

همواره از قديم موسيقي را قلب و الهام از دنياي وحدت مي دانند و معماري را موسيقي جامد.معماران سنتي و معماران امروزي همواره در طراحي هاي خود از موسيقي بسيار استفاده مي كنند زيرا معماري و موسيقي هر دو از درون قلب انسان مي جوشند و يك حسي دروني است.

معماري و موسيقي دو عنصر الهي است و ريشه خود را از دنياي وحدت پيداكرده اند.چون هر دو از ۲روزنه سمع و بصر و از دو عنصر كلمه و عدد استفاده مي كنند .

در اين پروژه طراحي شده چون تركيبي از هنر معماري و موسيقي است و هر دو هنر را در بطن خود دارد و چون معماري بطن ساخت خود را در اين عالم يعني عالم كسرت پيدا كرده و نسبت به موسيقي اين جهاني تر و ناقص تر است و با قرار گرفتن موسيقي در كنار خود ، خود را كامل ميبيند يك هارموني كامل و دروني تر ايجاد مي شود.

در اين مجموعه عناصر مشترك بين دو هنر موسيقي و معماري جمع آوري و گنجانده شده كه بيشتر آن در عدد و كلمه است مثل اعداد ۷٫۸٫۹٫تناسبات و …. اشكال منحني كه جلوه گر آرامش دروني است استفاده شده. بخش اعظم استفاده مشترك اين دو هنر سير وسلوكي است كه در كار ها ايجادمي شود و يك نوع رنگ الهي را در كار ايجاد مي كند كه موجب مي شود اين طرح ها و كارها به سوي اصل و هويت خويش باز گردد و با نفي همه عبوديتها و شركهاي دنياي ملك به سمت تعالي و تكامل سير كند.

لذا هنرمند چه موسيقيدان و چه معمار اگر به نواي معنويت درون كه بر خواسته از روح الهي وي كه در مورد آن گفتيم و متابعت آن در جهت بيروني نايل آمد ضميري همچون آفتاب درخشان به اطراف و اكناف نور مي افشاند و موجب مي شود عناصر و روزنه ها را درك ودر مسير سير و سلوك خود حركت كند.

مولوي:            بحث عقلي اگر دُر و مرجان بود              آن دگر باشد كه بحث جان بود

بحث جان اندر مقامي ديگر است             باده ي جان را قوامي ديگر است.

فهرست مطالب

چكيده ………………………………………………………………………………………………..صفحه۱۰

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………..صفحه۱۱

فصل اول: معرفي استان و شهرستان محل پروژه

(۱-۱)استان محل اجراي پروژه: استان فارس ……………………………………………………..صفحه۱۳

طبيعت استان فارس …………………………………………………………………………………..صفحه۱۳

(۲-۱) شهرستان محل اجراي پروژه: تاريخنامه شيراز  …………………………………………… صفحه۱۴

(۱-۲-۱) جغرافياي شيراز   …………………………………………………………………………… صفحه۱۵

فصل دوم : ضرورت طرح  ………………………………………………………………………………  صفحه۱۸

فصل سوم : تعريف و تاريخچه موسيقي

(۱-۳) موسيقي ……………………………………………………………………………………………………………صفحه۲۱

(۲-۳) موسيقي اصيل ايراني ……………………………………………………………………………………………..صفحه۲۴

(۱-۲-۳) رديف  ………………………………………………………………………………………………………………صفحه۲۵

(۲-۲-۳) گوشه  …………………………………………………………………………………………………………….صفحه۲۵

(۱-۲-۲-۳) شور……………………………………………………………………………………………………………..صفحه۲۶

(۲-۲-۲-۳) بيات ترك ……………………………………………………………………………………………………….صفحه۲۶

(۳-۲-۲-۳) افشاري ………………………………………………………………………………………………………..صفحه۲۷

(۴-۲-۲-۳) دشتي ………………………………………………………………………………………………………….صفحه۲۷

(۵-۲-۲-۳) همايون …………………………………………………………………………………………………………..صفحه۲۸

(۶-۲-۲-۳) چهارگاه ………………………………………………………………………………………………………….صفحه۲۹

فهرست عناوين

(۷-۲-۲-۳) سه گاه ……………………………………………………………………………………………………………صفحه۳۰

(۸-۲-۲-۳) ماهور  …………………………………………………………………………………………………………….صفحه۳۰

(۸-۲-۲-۳) نوا      ……………………………………………………………………………………………………………..صفحه۳۱

(۹-۲-۲-۳) راست پنجگاه …………………………………………………………………………………………………….صفحه۳۲

(۳-۲-۳) آواز اصيل ايراني ……………………………………………………………………………………………………..صفحه۳۳

(۱-۳-۲-۳) رديف  ………………………………………………………………………………………………………………صفحه۳۴

(۲-۳-۲-۳) آوازخواني …………………………………………………………………………………………………………..صفحه۳۵

(۳-۳-۲-۳) تصنيف خواني ……………………………………………………………………………………………………….صفحه۳۶

(۳-۳) موسيقي كلاسيك ………………………………………………………………………………………………………صفحه۴۱

فصل چهارم : معرفي و تجزيه و تحليل سايت انتخابي

(۱-۴) مكان سايت ………………………………………………………………………………………………………………صفحه۴۵

(۱-۱-۴) دسترسي سايت ……………………………………………………………………………………………………….صفحه۴۶

(۲-۴) تحليل سايت سازي مجموعه ……………………………………………………………………………………………صفحه۴۷

فصل پنجم : مطالعات تطبيقي

(۱-۵) نمونه هاي داخلي ……………………………………………………………………………………………………………..صفحه۵۰

(۱-۱-۵) فرهنگسراي سرو …………………………………………………………………………………………………………….صفحه۵۰

(۲-۱-۵) فرهنگسراي شفق …………………………………………………………………………………………………………..صفحه۵۰

(۳-۱-۵) فرهنگسراي نياوران ……………………………………………………………………………………………………………صفحه۵۱

(۴-۱-۵) فرهنگسراي اشراق …………………………………………………………………………………………………………..صفحه۵۱

(۵-۱-۵) فرهنگسراي ابن سينا ……………………………………………………………………………………………………….صفحه۵۱

فهرست عناوين

(۶-۱-۵) فرهنگسراي ارسباران ………………………………………………………………………………………………….صفحه۵۱

(۲-۵) نمونه خارجي ……………………………………………………………………………………………………………….صفحه۵۲

(۱-۲-۵) تالار كنسرت آمستردام ………………………………………………………………………………………………….صفحه۵۲

(۲-۲-۵) سالن فيلارمونيك پاريس …………………………………………………………………………………………………صفحه۵۳

(۳-۲-۵) شهر فرهنگ گالسيا ……………………………………………………………………………………………………..صفحه۵۸

(۴-۲-۵) تالار جديد كنسرت لوكزامبورگ ………………………………………………………………………………………….صفحه۶۱

(۵-۲-۵) اوديتوريوم موسيقي پاركودلا …………………………………………………………………………………………….صفحه۶۷

(۶-۲-۵) سالن كنسرت سانتا سسپاپيا ………………………………………………………………………………………….صفحه۶۸

(۷-۲-۵) سالن سينويولا  ……………………………………………………………………………………………………………صفحه۶۸

(۸-۲-۵) تالار موسيقي تنزيف  ……………………………………………………………………………………………………..صفحه۶۹

(۹-۲-۵) تالار موسيقي هلند ……………………………………………………………………………………………………….صفحه۷۰

 برنامه ريزي فيزيكي فرهنگ سرای موسیقی

(۱-۶) سرانه فضاها ………………………………………………………………………………………………………………..صفحه۷۲

(۲-۶) سرانه فضايي بخش آموزشي ……………………………………………………………………………………………صفحه۷۲

(۱-۲-۶) سرانه فضايي بخش تئوري ……………………………………………………………………………………………..صفحه۷۲

(۲-۲-۶) سرانه فضايي بخش عملي  ……………………………………………………………………………………………صفحه۷۲

(۳-۲-۶) سرانه فضايي بخش كمك آموزشي …………………………………………………………………………………….صفحه۷۷

(۴-۲-۶) سرانه فضايي بخش اداري ……………………………………………………………………………………………..صفحه۷۹

فهرست عناوين

(۳-۶) سرانه فضايي بخش اجرائي ……………………………………………………………………………………………….صفحه۸۰

(۱-۳-۶) سالن كنسرت موسيقي كلاسيك ……………………………………………………………………………………….صفحه۸۰

(۲-۳-۶) سالن كنسرت موسيقي ايراني و رسيتال ………………………………………………………………………………صفحه۸۲

(۳-۳-۶) لابي ، انتظار و ورودي اصلي ………………………………………………………………………………………………صفحه۸۲

(۴-۶) سرانه فضايي وسطوح زير بنايي پروژه ………………………………………………………………………………………صفحه۸۳

فصل هفتم : مباني طراحي پروژه فرهنگسراي موسيقي خواجه شهر راز …………………………………………………صفحه۸۶

فصل هشتم : نقشه ها ……………………………………………………………………………………………………………….صفحه۹۴

فصل نهم پرسپكتيو   …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه۹۶

منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه ۹۹

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

 منابع و مأخذ

نويفرت
سايت معماري و شهرسازي، موسيقي اصيل ايراني ، نوشته :محمد حامد
وبلاگ سپيدار سبز
سايت آفتاب

سمینار زیبایی شناسی” موسیقی و معماری” با حضور تنی چند از هنرمندان و صاحب نظران عرصه موسیقی با سخنرانی “حسام الدین سراج “در دانشكده تربیت دبیر فنی شریعتی
گفته هاي دكتر حسام الدين سراج در ارتباط تلفني با استاد
گفته هاي استاد لسان . استاد موسيقي آموزشكده نكيسا
كتاب ۵۰ سال موسيقي اصيل ايران
مجله معماري وشهرسازي
فارس نامه ناصري
تاريخ ادبيات ايران، دكتر ذبيح الله صفا ، ج ۲

برای دانلود نقشه های این رساله از لینک زیر استفاده کنید

اینجا

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۱۰۳صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۵٫۰۸M

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید 

______________________

0

User Rating: 4.6 ( 13 votes )
امتیاز 4.65 ( 26 رای )
اشتراک گذاری مطلب
مدیریت سایت

درباره مدیریت سایت :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ، دانشجویی ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تاکنون 17 نظر ثبت شده است.

 1. سلام خسته نباشید من چجوری میتونم از این پایان نامه شما استفاده کنم؟؟

 2. سلام. ببخشید چرا لینک خرید فعال نیست

 3. سلام ببخشید من فایلو خریدمو اما لینک دانلودش ارور میدهو یعنی چه آخه؟ من الان باید چیکار کنم؟

 4. ممنون و سپاسگذارم مهندس

 5. سلام ببخشید نقشه های این رساله هم موجود هست؟؟؟

 6. سلام
  برای خرید مطالعات چ کار باید بکنم
  لینک درگاه پرداخت رو پیدا نکردم
  لطفا شماره کارت رو ایمیل کنین برام

 7. سلام
  لینک پرداخت فعال نیست په کار باید انجام بدیم برای گرفتن فایل

 8. سلام، من صرفا رساله ی فرهنگسرای موسیقی رو میخوام از چه لینکی میتونم دانلودش کنم؟
  اینجا فقط لینک نقشه هارا میتونم پیدا کنم

 9. سلام من برای وارد کردن مبلغ اشتباه کردم یکبار ۲ هزار تومن و دفعه ی بعد ۱۸ هزارتومن پرداخت کردم برای گرفتن مطالعات فرهنگسرای موسیقی
  پیگیری کنید ممنون میشم

معدله فوق را حل کنید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب برای سایت مـــعمـار انـلاین محفوظ است-کپی مطالب با درج لینک سایت مجاز می باشد

__$ جشواره پاییزه معمار آنلاینـ $__ با خرید 2 رساله معماری از سایت ما 1 رساله به دلخواه هدیه بگیرید.... فقط تا پایان پاییز فرصت باقیست _ برای دیدن کلیک کنید