گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
خانه » محصول » دانلود رساله مرکز آموزش ناشنوایان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود رساله مرکز آموزش ناشنوایان

دانلود رساله مرکز آموزش ناشنوایان

12,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله مرکز آموزش ناشنوایان

دانلود رساله مرکز آموزش ناشنوایان

دانلود رساله مرکز آموزش ناشنوایان

فهرست مصالب

فصل اول : مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی

۱-۱-محدوده جفرافیایی و موقعیت استان خوزستان و شهرستان اهواز………………………………………… ۲

۱-۱-۱-موقعیت استان خوزستان…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱-۲-موقعیت شهرستان اهواز……………………………………………………………………………………………۳

۱-۱-۳-مطالعات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲-موقعیت طبیعی………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۱-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۲-۲-سیل……………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۳-آبهای زیرزمینی……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۴-جنس خاک…………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۲-۵-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………۱۱

جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۳-مطالعات اقلیمی………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۳-۱-زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتاب…………………………………………………………………………..۱۱

۱-۳-۲-دما……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۳-۳-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۳-۴-باد…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۳-۵-جهت باد غالب…………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۳-۶-بارندگی……………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۳-۷-بارش های جوی………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۳-۸-درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۳-۹-روزهای یخبندان………………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۳-۱۰-فشار هوا…………………………………………………………………………………………………….۱۹

۱-۳-۱۱-میزان وضوح دید…………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۴-اقلیم و انسان……………………………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۴-۱-تعادل حرارتی بین انسان و محیط…………………………………………………………………………۲۰

۱-۴-۲-تأثیر دمای هوا بر انسان………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۴-۳-تأثیر رطوبت هوا بر انسان…………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۴-۴-منطقه آسایش……………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۵-اقلیم و ساختمان…………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۵-۱-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم…………………………………………………………………..۲۲

۱-۵-۲-بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان………………………………………………..۲۳

۱-۵-۳-کاهش تأثیر غبار بر ساختمان………………………………………………………………………………۲۴

۱-۵-۴-تابش آفتاب و تأثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف…………………………………………………۲۵

۱-۵-۵-تأثیر رنگ در مقدار انرژی خورشیدی جذب شده…………………………………………………….۲۶

۱-۵-۶-تابش آفتاب بر پنجره………………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۵-۷-تأثیر سایه بان………………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۵-۸-تأثیر باد بر ساختمان…………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۵-۹-تأثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت و سرعت باد………………………………………………….۳۱

۱-۵-۱۰-تأثیر دما……………………………………………………………………………………………………….۳۲

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۳۳

فصل دوم : مطالعات تاریخی ، اجتماعی ، فرهنگی

۲-۱-مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………………………………۳۵

تاریخچه نام اهواز…………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱-۱-تاریخچه شهر پیش از اسلام………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱-۲-تاریخچه شهر در درون اسلام……………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱-۳-وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۲-موقعیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۲-۱-زبان و گویش……………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۲-۲-دین و مذهب……………………………………………………………………………………………………۴۵

جمع بندی و تنیجه گیری…………………………………………………………………………………………………۴۶

فصل سوم : مطالعات اقتصادی ، جمعیتی

۳-۱-اقتصاد و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۲-استان خوزستان……………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۳-موقعیت شهر اهواز و جمعیت…………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۳-۱-امکانات شهری…………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۳-۲-آثار تاریخی اهواز………………………………………………………………………………………………..۶۹

فصل چهارم : مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

۴-۱-مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۱-۱-موقعیت مراکزعلمی-آموزشی در شهر…………………………………………………………………..۷۵

۴-۱-۲-شبکه های ارتباط درون شهری…………………………………………………………………………….۷۶

۴-۱-۳-کاربری های عمده شهری مرتبط با مراکزعلمی-آموزشی اهواز……………………………………..۷۷

۴-۱-۴-فضای سبز در شهر…………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۲-فرم کلی شهر اهواز………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۲-۱-گسترش شهر اهواز…………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲-۲-ویژگی های معماری بومی منطقه…………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۳-عناصر تشکیل دهنده معماری سنتی ساختمان ها……………………………………………………..۸۰

۴-۳-شناخت رود کارون………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۴-شبکه ارتباط درون شهری……………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۵-پتانسیل های توسعه در شهر…………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۶-بررسی ویژگیهای مثبت و نقاط قوت شهر اهواز…………………………………………………………۹۷

۴-۷-بررسی ویژگی های منفی و نقاط ضعف شهر اهواز………………………………………………………۹۷

۴-۸-بررسی فرصت های مناسب در شهر اهواز…………………………………………………………………..۹۷

۴-۹-بررسی نقاط تهدید در شهر اهواز………………………………………………………………………………۹۸

فصل پنجم : تاریخچه موضوع طرح

۵-۱-تاریخچه شکل گیری آموزش و پرورش استثنایی در ایران…………………………………………….۱۰۰

۵-۱-۲-تاریخچه آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران…………………………………………………۱۰۲

۵-۱-۳-تاریخچه زندگی ناشنوایان………………………………………………………………………………….۱۰۴

۵-۲-آمار ناشنوایان……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

فصل ششم : برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

۶-۱-مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۶-۱-۱-آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا…………………………………………………….۱۰۸

۶-۱-۲-تعریف ناشنوایی………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۶-۱-۳-علل و انواع ناشنوایی………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۶-۱-۴-آسیب های شنوایی…………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۶-۱-۵-نشانه های اختلال شنوایی…………………………………………………………………………………۱۱۱

۶-۱-۶-ویژگی ها و اختلالات افراد مبتلا به نقص شنوایی…………………………………………………..۱۱۱

۶-۱-۶-۱-میزان نقص شنوایی……………………………………………………………………………………..۱۱۱

۶-۱-۶-۲-ویژگی های زبانی……………………………………………………………………………………….۱۱۳

۶-۱-۶-۳-پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………….۱۱۴

۶-۱-۶-۴-ویژگی های اجتماعی و روانی……………………………………………………………………….۱۱۵

۶-۱-۷-روش های آموزش ناشنوایان……………………………………………………………………………..۱۱۶

۶-۱-۸-روشهای ارتباطی ناشنوایان……………………………………………………………………………….۱۲۳

۶-۲-شرح خدمات و شناخت ابعاد واستانداردها……………………………………………………………..۱۳۱

فصل هفتم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

۷-۱-بررسی نمونه های داخلی……………………………………………………………………………………..۱۴۱

۷-۲-بررسی نمونه های خارجی……………………………………………………………………………………۱۴۱

فصل هشتم : معماری و سازه

۸-۱-سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی…………………………………………………………………۱۴۳

۸-۱-۱-سازه سنتی(سازه های با مصالح بنایی)……………………………………………………………………۱۴۳

۸-۱-۲-سازه بتنی……………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۸-۱-۳-سازه فلزی……………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۸-۲-تأسیسات………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

فصل نهم : تقرب به طرح

۹-۱-ایده طرح…………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

۹-۲-روند طرح………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۹-۳-تحلیل و معرفی فضاهای طرح مورد نظر…………………………………………………………………۱۵۶

فصل دهم : طرح

۱۰-۱-سایت پلان

۱۰-۲-پلان های طبقات

۱۰-۳-پلان های مبلمان

۱۰-۴-نماهای چهارگانه

۱۰-۵-برش ها

۱۰-۶-حجم های سه بعدی

۱۰-۷-نقشه های سازه

۱۰-۸-پلان های تأسیسات

منابع

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word دارای ۱۵۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۲٫۰۰۰ تومان

حجم فایل :۳٫۱۹  مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

______________

برچسب ها

دانلود مطالعات مرکز آموزش ناشنوایان-مطالعات مرکز آموزش ناشنوایان-خرید مطالعات مرکز آموزش ناشنوایان-پایان نامه مرکز آموزش ناشنوایان -اصول طراحي مجتمع آموزش ناشنوایان -پایان نامه مرکز آموزش ناشنوایان-پروپوزال معماری مجتمع آموزش ناشنوایان-رساله کامل مرکز آموزش ناشنوایان-رساله معماری مجتمع آموزش ناشنوایان-رساله مرکز آموزش ناشنوایان

اشتراک گذاری
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است