اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

آموزش رویت

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture

آموزش کامل دستور Work Planes در رویت-Revit Architecture ﺩﺭRevit Architecture ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ((plan, 3D, and drafting ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺭﻛﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ (elevation and section) ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ (Sketching) ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﺍﺯ ﻧﻮﻉextruded roof ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ...

ادامه مطلب

آموزش ساختن ﻣﺘﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ در رویت-آموزش صحیح نوشتن

آموزش ساختن ﻣﺘﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ در رویت-آموزش صحیح نوشتن

آموزش ساختن ﻣﺘﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ در رویت-آموزش صحیح نوشتن   Model Text (ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ): Model Text ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺴﻘﺮ ﺍﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴـﺪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺭﻭﻱ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. Adding Model Text (ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺘﻦ): work plane -1 ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴـﺪ، ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻛﻨﻴـﺪ. (ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻨﻈﻴـﻢ Work Plane ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.) Click Home tab  ⇒    Model panel  ⇒ M...

ادامه مطلب

آموزش کامل ترسیم رمپ در رویت- Draw a ramp

آموزش کامل ترسیم رمپ در رویت- Draw a ramp

آموزش کامل ترسیم رمپ در رویت- Draw a ramp Ramps ﺭﻣﭗ : ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺭﻣﭗ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻣﭗ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻼﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. آموزش طراحی رمپ در رویت Adding a Rampﺍ ﻓﺰﻭﺩﻥ ﻳﻚ ﺭﻣﭗ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺭﻣﭗ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ (Run) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺑﺰﺍﺭ (Run) ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻣﭗ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. مرحله اول- ﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ...

ادامه مطلب

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت

آموزش ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت-تنظیمات پله در رویت   ۱-ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.  ⇒ Click Home tab   ⇒    Circulation panel  ذوم دستور ترسیم پله در رویت Click Modify |  Create Stairs Sketch tab  ⇒  Draw panel  ⇒  Center-ends Aec :سوم طراحی ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ در رویت چهارم : ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻠﻪ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. اموزش پله گر...

ادامه مطلب

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser

طراحی ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﮔﺮﺩ در رویت-Boundary ﻭ Riser     ۱-ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ.  ⇒ Click Home tab   ⇒    Circulation panel  ذوم دستور ترسیم پله در رویت -Click Modify  |  Create Stairs Sketch tab ⇒  Draw panel  ⇒    Run. سوم آموزش کامل دستور Stairs در رویت ۴-ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻠﻪ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ۵-ﻣﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﺍ...

ادامه مطلب

چطور در رویت پله ترسیم کنیم-آموزش دستور Stairs در رویت

چطور در رویت پله ترسیم کنیم-آموزش دستور Stairs در رویت

چطور در رویت پله ترسیم کنیم-آموزش دستور Stairs در رویت ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﺗﺮﺳﻴﻢ run ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ،ﻳﻮ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻝ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ boundary lines ﻭ riser lines ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ...

ادامه مطلب

بررسی ویژگی های نسخه ۲۰۲۰ نرم افزار Revit

بررسی ویژگی های نسخه ۲۰۲۰ نرم افزار Revit

بررسی ویژگی های نسخه ۲۰۲۰ نرم افزار Revit بررسی نسخه ۲۰۲۰ نرم افزار Revit – بخش معماری PDF Underlay Support • در سالی که ما ممکن است تصور کنیم فايلهای PDF مطمئنا از بين رفته اند، Revit قطعا در مورد آنها فراموش نشده است. هیچ راه حل دیگری وجود ندارد، شما در نهایت می توانید یک PDF را به طور مستقیم به Revit وارد کنید و از آن به عنوان یک لایه استفاده کنید. PDF Underlay Support Elliptical Walls and Curtain Walls • ۲۰۲۰ Revit یک گام مهم...

ادامه مطلب

دانلود پلاگین مکسول ٤ رویت

دانلود پلاگین مکسول ٤ رویت

دانلود پلاگین مکسول ٤ رویت دانلود جدیدترین پلاگین مکسول رویت رو براتون اماده کردم امیدوارم مورد پسند واقع شود حجم فایل: ۱۴۰mb برای رویت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۱ october مكسول چيست؟ مكسول (Maxwell) كه توليد شركت Nextlimit هست. در حوزه ي گرافيك و CG فعاليت ميكند. براي اغلب نرمافزار هاي ٣ بعدي پلاگين عرضه كرده و خود به تنهايي هم نرمافزار مدلسازي ٣ بعدي داراست.(MaxwellStudio) ?در آخرين نسخه ي مكسول ورژن ٤ ، تغييرات ويژه اي در ساختار اي...

ادامه مطلب

ترفند های جدید افزایش سرعت رندر رویت

ترفند های جدید افزایش سرعت رندر رویت

ترفند های جدید افزایش سرعت رندر رویت  ترفندافزایش سرعت رندر رویت  Revit چند نکته ی کاربردی برای افزایش بازده ی کار و رندر در Revit  چند نکته ی کاربردی برای بهینه کردن سرعت و قدرت کار در رویت و نکات تکمیلی برای افزایش بازده ی سیستم در رندر مقدار مدارک باز را به حداقل برسانید، یعنی موقع کار یک پلان یا یک مدرک سه بعدی فقط باز باشد (Close Hidden Elements) و مدارک باز پشتی بسته می شوند تاحجم کمتری از حافظه ی رم سیستم شما اشغال شود.  ترجیحا اگ...

ادامه مطلب

دانلود فایل نصب ویری ۳ رویت ۲۰۱۷

دانلود فایل نصب ویری ۳ رویت ۲۰۱۷

دانلود فایل نصب ویری ۳ رویت ۲۰۱۷ دانلود ویری ۳ رویت ۲۰۱۷ وقت بخیر خدمت کاربران معمار انلاین در همین اول اموزش خدمتون عرض کنم این اموزش توسط مهندس سجاد جعفریان نوشته شده مهمترین قابلیت های این ورژن : ? سازگاری کامل با رویت ۲۰۱۷ ? اV-Ray Swarm : قابلیت رندر شبکه ای به وسیله ی اینترنت ? اPicture Gallery : امکان ذخیره ی رندر های در فایل پروژه ? آپگرید شدن لایسنس سرور و راحت شدن مراحل لایسنس ? بهبود عملکرد نور ها ? بهبود عملکرد دوربین ...

ادامه مطلب