باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خانه » محصول » طراحی قطب گردشگری،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

طراحی قطب گردشگری،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

حراج!

طراحی قطب گردشگری،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

9,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

طراحی قطب گردشگری،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی

 

ﭼﻜﻴﺪه

 ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭘﺮروﻧﻖ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮي، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ  ي ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ي اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ي ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ، اﺛﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ اي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺮده  ﻧﻈﺎم زﻳﺴﺘﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲﺷﻮد .ﺧﺮده در   ﻧﻈﺎم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﺎ  ﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ و دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﺷﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﻲ ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدد  . ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮ ﺧﺮده ﺑﺎﻻ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، رﻓ رﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺧﺮده ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  رﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺮده ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮدش را ﺑﺎ  ا ي اﻧﺘﻘﺎل و ارزش ﺷﺘﺮاك ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﻔﻆ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﻣﻲدﻫﺪ

گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار و یادمان‌های مذهبی، انجام اعمال مذهبی، آموزش‌های دینی و گذراندن اوقات فراغت در مکان‌ها و مراکز مذهبی جهان سفر می‌کنند. این پژوهش به نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی می‌پردازد. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری، کلیة گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه شاهزاده حسین (ع) در شهر جوپار است. با توجه به بررسی ها و تحلیل های این پروژه در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند، سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار بالاتر است. در نهایت، راهبردهایی چون تلاش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی در اماکن زیارتی و …  تبلیغات گسترده برای جذب گردشگران و استفاده از درآمدهای مکان‌های زیارتی برای بهسازی و حفاظت از آن‌ها، سبب توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان جوپار می‌شود.

بخش اول

فصل اول : مقدمه ( کلیات تحقیق )

1-1-1- مقدمه ———————————————————————– 1

1-1-2- بیان مسئله  —————————————————————— 3

1-1-3- طرح مساله ——————————————————————- 5

1-1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————————– 6

1-1-5- گزاره های تحقیق  ————————————————————- 7

1-1-5-1- سوالات تحقیق ————————————————————-  7

1-1-5-2- فرضیه تحقیق ————————————————————— 7

1-1-5-3- اهداف تحقیق ————————————————————— 7

1-1-6- روش تحقیق —————————————————————— 8

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع ( پیشینه تحقیق )   

1-2-1- مروری بر ادبیات موضوع  ——————————————————– 8

1-2-2- نتايج مطالعات پيشينه تحقيق —————————————————- 8

1-2-3- تدوین چهارچوب نظری تحقیق ————————————————— 9

1-2-4- معرفی متغیرها و شاخص­ها —————————————————– 11

1-2-5- مبانی و ادبیات نظری تحقیق —————————————————- 11

1-2-6- هدف مطالعه  —————————————————————- 18

فصل سوم : روش انجام تحقیق

1-3-1- روش کلی مطالعه ————————————————————- 19

1-3-2- روش توصیفی  – تحلیلی  ——————————————————-19

1-3-3-روش تحلیلی  – مقایسه ایی  —————————————————– 19

1-3-4- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها ———————————————— 20

1-3-5- روش تحلیل داده ها ———————————————————– 20

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و استخراج یافته های پژوهشی

1-4-1- طرح مسئله —————————————————————– 20

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  

بخش دوم : مطالعات و برنامه ریزی کالبدی

فصل اول : مقدمه ( شناخت موضوع و مسئله یابی )   

2-1-1- مقدمه   

2-1-2- مبانی گردشگری  

2-1-3- پدیده شناسی و گردشگری 

2-1-4- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح  

2-1-5- گردشگری و فضای شهری

2-1-6- تفرج در طبيعت و محيط هاي طبيعي 

2-1-7- شهر و گردشگری 

2-1-7-1- کاربری های گردشگری شهری 

2-1-7-2- گردشگری شهری و فضای شهری  

2-1-7-3- عناصر و فرصت های گردشگری شهری 

2-1-7-4- فرهنگ و گردشگری شهری 

2-1-8- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری  

2-1-9- پایداری

2-1-10- گردشگری پایدار   

2-1-10-1- اهداف گردشگری پایدار   

2-1-11- گردشگری و سرمایه  

2-1-12- گردشگری فرهنگی 

2-1-13- گردشگری شهری  

2-1-14- گردشگری روستایی  

2-1-15- طراحی شهری با توجه کیفیت محیطی   

2-1-15-1- خوانایی

2-1-15-2- سرزندگی   

2-1-15-3- هویت

2-1-15-4- زیبایی

2-1-15-5- مقیاس و تناسب

2-1-15-6- غنای حسی

2-1-15-7-نفوذپذیری

2-1-15-8- تنوع   

2-1-15-9- انعطاف پذیری

2-1-15-10- ماندگاری

2-1-16- نقش مذهب در معماری

2-1-17- گردشگری مذهبی ، تعامل معنویت با اقتصاد

2-1-18- گردشگری مذهبی و دینی

2-1-18-1-گردشگری مذهبی و دینی در ایران 

فصل دوم : معرفی نمونه های شاخص

2-2-1- سیستم گردشگری کلان شهر مشهد

2-2-1-1- روند سيستم گردشگري شهر مشهد در سده اخیر

2-2-2- امامزاده شهید (ع) فراشبند

2-3-2-1- یافته های تحقیق

2-3-2-2- روند شکل گیری و توسعه امامزاده شهید (ع)

2-3-2-3- نقش امامزاده شهید (ع) در رونق اقتصادی منطقه 

2-3-2-4- جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده شهید (ع) فراشبند

2-3-2-5- نتیجه

3-2-6- پیشنهادها

2-2-3- نقش آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم طبس

2-2-3-1- بررسی سیمای مذهبی و توسعه شهری طبس 

2-2-3-2- نقش آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم  بر سیمای مذهبی و توسعه شهری

2-2-3-3- اثرات اجتماعی و فرهنگی

2-2-3-4-  اثرات اقتصادی

2-2-3-5- نتیجه 

2-2-4- امام زاده جعفر (ع) در شهر یزد

2-2-4-1- تحلیل یافته‌ها 

2-2-4-2- مطالعات جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده جعفر (ع)

2-2-4-3- نتیجه گیری

2-2-4-4- پیشنهادها

فصل سوم : استانداردها و شناخت اجزای کالبدی

2-3- 1-گردشگري به عنوان يک سيستم

2-3-2- عناصر گردشگری وانواع گردشگری

2-3-3- مهمترین انواع گردشگری

2-3-4- مباحث نظري

2-3-5- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری

2-3-5-1- ديدگاه سازمان جهانی گردشگری

2-3-5-2- ديدگاه ليپر

2-3-5-3-  ديدگاه گان

2-3-5-4- ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس

2-3-5-5- ديدگاه کاسپار 

2-3-5-6- ديدگاه هولدن

2-3-6- تعاريف و مفاهيم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی

2-3-7- اقامتگاه عمومي گردشگري

2-3-8- گردشگر

2-3-9- موزه

2-3-10- نمايشگاه

2-3-11- هتل

2-3-12- استراتژي قطب رشد گردشگری

2-3-13- استاندارد های فضایی -مجموعه ابعاد انسانی

2-3-14- اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

2-3-14-1-  فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)

2-3-14-2- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی

2-3-14-3- مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها

2-3-14-4- تشکیلات تزئیناتی

2-3-14-5- تشکیلات رفاهی و تفریحی

2-3-14-6- فضاهای سبز غیر فعال

2-3-14-7- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو

2-3-14-8- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو

2-3-14-9- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو

2-3-14-10- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو

2-3-14-11- ضوابط اجرایی کمربند سبز

2-3-14-12-ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها

2-3-14-13- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

فصل چهارم : مطالعه و بستر طراحی

2-4-1- موقعیت سنجی و شرایط اقلیمی 

2-4-1-1- موقعیت جغرافیایی استان کرمان  

2-4-1-2- وضعیت توپوگرافی استان کرمان

2-4-1-3- ویژگی های اقلیمی استان کرمان 

2-4-1-4- بادهای استان کرمان

2-4-1-5- پوشش گیاهی استان کرمان

2-4-1-6- زبان در استان کرمان

2-4-2- شهر ماهان

2-4-3- شهر جوپار

2-4-3-1- پیشینه شهر جوپار

2-4-3-2- جاهاي ديدني شهرجوپار

2-4-3-3- جوپار در تاریخ

2-4-3-4- منطقه حفاظت شده کوه جوپار

2-4-3-5- پوشش گیاهی

2-4-3-6- تعارضات و تهدیدهای منطقه

2-4-3-6- آب و هوای جوپار

فصل پنجم :  نتیجه گیری

——————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 211 می باشد.

از ویژگی های این رساله:

1-مطالعات اقلیمی به درخواست هدیه داده میشود » بعد از خرید به ما اطلاع بدید 

2-منابع اخر هر پاراگراف مطالب ذکر شده » در تمامی صفحات

3-منابع پاورقی ذکر شده »در تمامی صفحات

4-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

5-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

هزینه محصول : 29.000 تومان          ? تنها با پرداخت 9.000 هزار تومان? 

به نظر شما وقت خرید از ما نیست ؟؟

حجم فایل :1.97 مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

اشتراک گذاری
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است