حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » محصول » دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

(دیدگاه 2 کاربر)

3,000 تومان

توضیحات

دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

مقدمـه
سـالیانی اسـت کـه بررسـی مشـکلات محله هـای فرودسـت شـهر و تـلاش در جهـت بهبـود کیفیـت زندگـی مـردم در ایـن محدودههــا، موردتوجــه مدیریــت شــهری قــرار گرفتــه اســت. بااینوجــود مشــکلات فراوانــی هنــوز در اینگونــه محــلات وجـود دارد. بسـیاری ادعـا میکننـد کـه مهمتریـن مشـکل اینگونـه محـلات، نبـود امکانـات کافـی اسـت؛ برخـی دیگـر نیــز معتقدنــد مســالة اصلــی، نبــود شــناخت کافــی تصمیمگیــران و تصمیمســازان نســبت بــه نیازهــای واقعــی ســاکنان
اسـت؛

لیکـن اندیشـمندان ایـن حـوزه بـر ایـن باورنـد کـه کمبـود احسـاستعلق در مـردم نسـبت بـه محیـط زندگیشـان،منجـر بـه تشـدید بسـیاری از مشـکلات شـده اسـت. کمبـود احسـاستعلق بـه محیـط بـه مـوارد متعـددی وابسـته اسـتکـه شـاید اصلیتریـن آنهـا، افـت کیفیـت زندگـی در آن محیـط باشـدازسـوی ً دیگر مدرسـه یکـی از اجـزای اصلـی محلـه اسـت کـه معمـولا اسـتفادهکنندگان آن از سـاکنان همـان محلـه هسـتند.
«طراحـی انعطافپذیـر مدرسـه، مبتنیبـر شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف محلـه، بـرای مـردم و بهوسـیله
یـا مشـارکت-همـان مـردم، میتوانـد بـه مـرور زمـان بـر کیفیـت زندگـی در آن محلـه اثـر بهسـزایی داشـته و درنهایـت احسـاستعلقمــردم را بــه محلــه خــود افزایــش دهــد»( .)Pilloton, 2010لــذا پژوهشهــای جدیــد بســیاری، بــر جنبههــای مختلــف ایـن موضـوع تمرکـز یافتهانـد. ازجملـه میتـوان بـه بررسـی نقـش مدرسـه در جامعـه بهعنـوان محیـط یادگیـری، عامـل ایجـاد رفـاه و ارتقادهنـدة کیفیـت زندگـی و نیـز زمینههـای تاریخـی و روابـط بیـن موضوعـات ذکـر شـده، اشـاره داشـت

بـا توجـه بـه جـای خالـی پژوهشهـای مرتبـط بـا کیفیـت زندگـی در محیـط مصنـوع ازجملـه در معمـاری (:Mohit, 2013)42و ناکافــی بــودن پژوهشهــای بومــی دربــارة چیســتی و چگونگــی رابطــة بیــن مدرســه و جامعــه از حیــث کمــی وکیفـی، انجـام پژوهشـی کاربـردی در موضـوع طراحـی معمـاری مدرسـه و چگونگـی تأثیـر آن بـر ارتقـاء کیفیـت زندگـی،ضـروری بـه نظـر میرسـد. لـذا در ایـن مقالـه تـلاش شـده اسـت تـا بـا تشـریح ایـن ارتبـاط، عـلاوه بـر تبییـن جایـگاه مدرسـه در محلههـای حاشـیه شـهرها، نسـبت بـه تدقیـق عوامـل مؤثـر در بهبـود کیفیـت زندگـی مـردم در ایـن ….

——————————————

دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای 18 صفحه  می باشد.

از ویژگی های این پروژه معماری :

1-بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

2-گارانتی بازگشت وحع شامل این محصول میشود

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : 3.000 تومان

حجم فایل :*** مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

_______________

برچسب ها:

 

2 دیدگاه برای دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

 1. ممنون از سایتتون

  س

 2. س

  ممنون از سایتتون

  • پروژه معماری

   سلام دوست عزیز
   ممنون از دیدگاه شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

2 دیدگاه برای دانلود نمونه موردی مدرسه ابتدایی دخترانه

 1. ممنون از سایتتون

  س

 2. س

  ممنون از سایتتون

  • پروژه معماری

   سلام دوست عزیز
   ممنون از دیدگاه شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است