گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

طرح بناي فرهنگسراي موسيقي را علاوه بر سبك و سياق ظاهري معماري اش مي توان از منظر عرفاني و معنوي (در اينجا منظور به موسيقي است)كاويد.

همواره از قديم موسيقي را قلب و الهام از دنياي وحدت مي دانند و معماري را موسيقي جامد.معماران سنتي و معماران امروزي همواره در طراحي هاي خود از موسيقي بسيار استفاده مي كنند زيرا معماري و موسيقي هر دو از درون قلب انسان مي جوشند و يك حسي دروني است.

معماري و موسيقي دو عنصر الهي است و ريشه خود را از دنياي وحدت پيداكرده اند.چون هر دو از 2روزنه سمع و بصر و از دو عنصر كلمه و عدد استفاده مي كنند .

در اين پروژه طراحي شده چون تركيبي از هنر معماري و موسيقي است و هر دو هنر را در بطن خود دارد و چون معماري بطن ساخت خود را در اين عالم يعني عالم كسرت پيدا كرده و نسبت به موسيقي اين جهاني تر و ناقص تر است و با قرار گرفتن موسيقي در كنار خود ، خود را كامل ميبيند يك هارموني كامل و دروني تر ايجاد مي شود.

در اين مجموعه عناصر مشترك بين دو هنر موسيقي و معماري جمع آوري و گنجانده شده كه بيشتر آن در عدد و كلمه است مثل اعداد 7.8.9.تناسبات و …. اشكال منحني كه جلوه گر آرامش دروني است استفاده شده. بخش اعظم استفاده مشترك اين دو هنر سير وسلوكي است كه در كار ها ايجادمي شود و يك نوع رنگ الهي را در كار ايجاد مي كند كه موجب مي شود اين طرح ها و كارها به سوي اصل و هويت خويش باز گردد و با نفي همه عبوديتها و شركهاي دنياي ملك به سمت تعالي و تكامل سير كند.

لذا هنرمند چه موسيقيدان و چه معمار اگر به نواي معنويت درون كه بر خواسته از روح الهي وي كه در مورد آن گفتيم و متابعت آن در جهت بيروني نايل آمد ضميري همچون آفتاب درخشان به اطراف و اكناف نور مي افشاند و موجب مي شود عناصر و روزنه ها را درك ودر مسير سير و سلوك خود حركت كند.

مولوي:            بحث عقلي اگر دُر و مرجان بود              آن دگر باشد كه بحث جان بود

بحث جان اندر مقامي ديگر است             باده ي جان را قوامي ديگر است.

فهرست مطالب

چكيده ………………………………………………………………………………………………..صفحه10

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………..صفحه11

فصل اول: معرفي استان و شهرستان محل پروژه

(1-1)استان محل اجراي پروژه: استان فارس ……………………………………………………..صفحه13

طبيعت استان فارس …………………………………………………………………………………..صفحه13

(2-1) شهرستان محل اجراي پروژه: تاريخنامه شيراز  …………………………………………… صفحه14

(1-2-1) جغرافياي شيراز   …………………………………………………………………………… صفحه15

فصل دوم : ضرورت طرح  ………………………………………………………………………………  صفحه18

فصل سوم : تعريف و تاريخچه موسيقي

(1-3) موسيقي ……………………………………………………………………………………………………………صفحه21

(2-3) موسيقي اصيل ايراني ……………………………………………………………………………………………..صفحه24

(1-2-3) رديف  ………………………………………………………………………………………………………………صفحه25

(2-2-3) گوشه  …………………………………………………………………………………………………………….صفحه25

(1-2-2-3) شور……………………………………………………………………………………………………………..صفحه26

(2-2-2-3) بيات ترك ……………………………………………………………………………………………………….صفحه26

(3-2-2-3) افشاري ………………………………………………………………………………………………………..صفحه27

(4-2-2-3) دشتي ………………………………………………………………………………………………………….صفحه27

(5-2-2-3) همايون …………………………………………………………………………………………………………..صفحه28

(6-2-2-3) چهارگاه ………………………………………………………………………………………………………….صفحه29

فهرست عناوين

(7-2-2-3) سه گاه ……………………………………………………………………………………………………………صفحه30

(8-2-2-3) ماهور  …………………………………………………………………………………………………………….صفحه30

(8-2-2-3) نوا      ……………………………………………………………………………………………………………..صفحه31

(9-2-2-3) راست پنجگاه …………………………………………………………………………………………………….صفحه32

(3-2-3) آواز اصيل ايراني ……………………………………………………………………………………………………..صفحه33

(1-3-2-3) رديف  ………………………………………………………………………………………………………………صفحه34

(2-3-2-3) آوازخواني …………………………………………………………………………………………………………..صفحه35

(3-3-2-3) تصنيف خواني ……………………………………………………………………………………………………….صفحه36

(3-3) موسيقي كلاسيك ………………………………………………………………………………………………………صفحه41

فصل چهارم : معرفي و تجزيه و تحليل سايت انتخابي

(1-4) مكان سايت ………………………………………………………………………………………………………………صفحه45

(1-1-4) دسترسي سايت ……………………………………………………………………………………………………….صفحه46

(2-4) تحليل سايت سازي مجموعه ……………………………………………………………………………………………صفحه47

فصل پنجم : مطالعات تطبيقي

(1-5) نمونه هاي داخلي ……………………………………………………………………………………………………………..صفحه50

(1-1-5) فرهنگسراي سرو …………………………………………………………………………………………………………….صفحه50

(2-1-5) فرهنگسراي شفق …………………………………………………………………………………………………………..صفحه50

(3-1-5) فرهنگسراي نياوران ……………………………………………………………………………………………………………صفحه51

(4-1-5) فرهنگسراي اشراق …………………………………………………………………………………………………………..صفحه51

(5-1-5) فرهنگسراي ابن سينا ……………………………………………………………………………………………………….صفحه51

فهرست عناوين

(6-1-5) فرهنگسراي ارسباران ………………………………………………………………………………………………….صفحه51

(2-5) نمونه خارجي ……………………………………………………………………………………………………………….صفحه52

(1-2-5) تالار كنسرت آمستردام ………………………………………………………………………………………………….صفحه52

(2-2-5) سالن فيلارمونيك پاريس …………………………………………………………………………………………………صفحه53

(3-2-5) شهر فرهنگ گالسيا ……………………………………………………………………………………………………..صفحه58

(4-2-5) تالار جديد كنسرت لوكزامبورگ ………………………………………………………………………………………….صفحه61

(5-2-5) اوديتوريوم موسيقي پاركودلا …………………………………………………………………………………………….صفحه67

(6-2-5) سالن كنسرت سانتا سسپاپيا ………………………………………………………………………………………….صفحه68

(7-2-5) سالن سينويولا  ……………………………………………………………………………………………………………صفحه68

(8-2-5) تالار موسيقي تنزيف  ……………………………………………………………………………………………………..صفحه69

(9-2-5) تالار موسيقي هلند ……………………………………………………………………………………………………….صفحه70

 برنامه ريزي فيزيكي فرهنگ سرای موسیقی

(1-6) سرانه فضاها ………………………………………………………………………………………………………………..صفحه72

(2-6) سرانه فضايي بخش آموزشي ……………………………………………………………………………………………صفحه72

(1-2-6) سرانه فضايي بخش تئوري ……………………………………………………………………………………………..صفحه72

(2-2-6) سرانه فضايي بخش عملي  ……………………………………………………………………………………………صفحه72

(3-2-6) سرانه فضايي بخش كمك آموزشي …………………………………………………………………………………….صفحه77

(4-2-6) سرانه فضايي بخش اداري ……………………………………………………………………………………………..صفحه79

فهرست عناوين

(3-6) سرانه فضايي بخش اجرائي ……………………………………………………………………………………………….صفحه80

(1-3-6) سالن كنسرت موسيقي كلاسيك ……………………………………………………………………………………….صفحه80

(2-3-6) سالن كنسرت موسيقي ايراني و رسيتال ………………………………………………………………………………صفحه82

(3-3-6) لابي ، انتظار و ورودي اصلي ………………………………………………………………………………………………صفحه82

(4-6) سرانه فضايي وسطوح زير بنايي پروژه ………………………………………………………………………………………صفحه83

فصل هفتم : مباني طراحي پروژه فرهنگسراي موسيقي خواجه شهر راز …………………………………………………صفحه86

فصل هشتم : نقشه ها ……………………………………………………………………………………………………………….صفحه94

فصل نهم پرسپكتيو   …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه96

منابع و مأخذ  …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه 99

فرهنگسراي موسيقي

فرهنگسراي موسيقي

 منابع و مأخذ

نويفرت
سايت معماري و شهرسازي، موسيقي اصيل ايراني ، نوشته :محمد حامد
وبلاگ سپيدار سبز
سايت آفتاب

سمینار زیبایی شناسی” موسیقی و معماری” با حضور تنی چند از هنرمندان و صاحب نظران عرصه موسیقی با سخنرانی “حسام الدین سراج “در دانشكده تربیت دبیر فنی شریعتی
گفته هاي دكتر حسام الدين سراج در ارتباط تلفني با استاد
گفته هاي استاد لسان . استاد موسيقي آموزشكده نكيسا
كتاب 50 سال موسيقي اصيل ايران
مجله معماري وشهرسازي
فارس نامه ناصري
تاريخ ادبيات ايران، دكتر ذبيح الله صفا ، ج 2

برای دانلود نقشه های این رساله از لینک زیر استفاده کنید

اینجا

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل 103صفحه می باشد.

هزینه محصول : 19.000 تومان

حجم فایل : 5.08M

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید 

______________________

0

User Rating: 4.55 ( 15 votes )
امتیاز 4.71 ( 34 رای )

راهنما

 • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
 • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
 • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تاکنون 42 نظر ثبت شده است.

 1. Aliiii boood mersiii

 2. ممنون از شما

 3. ALI

 4. سلام مرسی بابت ارسال این فایل

 5. ممنون مهندس ابدالی عزیز

 6. Good day! online-architect.ir

 7. سلام وقت بخیر مهندس تمام عناوینی که بالا گفته شده هست؟چون من بیشتر نمونه موردیا رو میخوام و یجورایی تحقیقات کتبیشو بعدشم کلا لینک خرید غیر فعاله باید هزینه رو کارت به کارت کنم؟

  • سلام وقت بخیر
   بله موجود هست
   پرداخت بصورت دستی
   6037-6974-1061-1377

   بنام؛ مجتبی ابدالی دهدزی

   بعد از پرداخت اعلام کنید یا به تلگرام من پیام بدید .بلافاصله فایل مورد نظر ارسال خواهد شد
   ایدی تلگرام m_abdali@

 8. با سلام و عرض ادب
  چطور میتونم فایل 3d فرهنگسرای موسیقی را دانلود کنم ؟

 9. متشکرم

 10. متشکرم

 11. سلام
  رساله برای من نیامده فقط من پلان و نما و برش فرهنگسرا را دریافت کردم

 12. برنامه فیزیکی و سرانه فضاهای فرهنگسرای موسیقی هم لازم دارم .با تشکر

 13. با سلام و احترام
  من هرچقدر تلاش کردم به درگاه متصل بشم متاسفانه نشد لطفا راهنماییم کنید

 14. با سلام چگونه باید فایل 3d فرهنگسرای موسیقی را خریداری کنم ؟

 15. سلام ….ببخشید من هزینه رو پرداخت کردم…و مطالعات فرهنگسرای موسیقی رو میخواستم…الان از کدوم قسمت باید دانلودش کنم.؟

 16. سلام من برای وارد کردن مبلغ اشتباه کردم یکبار 2 هزار تومن و دفعه ی بعد 18 هزارتومن پرداخت کردم برای گرفتن مطالعات فرهنگسرای موسیقی
  پیگیری کنید ممنون میشم

 17. سلام، من صرفا رساله ی فرهنگسرای موسیقی رو میخوام از چه لینکی میتونم دانلودش کنم؟
  اینجا فقط لینک نقشه هارا میتونم پیدا کنم

 18. سلام
  لینک پرداخت فعال نیست په کار باید انجام بدیم برای گرفتن فایل

 19. سلام
  برای خرید مطالعات چ کار باید بکنم
  لینک درگاه پرداخت رو پیدا نکردم
  لطفا شماره کارت رو ایمیل کنین برام

 20. سلام ببخشید نقشه های این رساله هم موجود هست؟؟؟

 21. ممنون و سپاسگذارم مهندس

 22. سلام ببخشید من فایلو خریدمو اما لینک دانلودش ارور میدهو یعنی چه آخه؟ من الان باید چیکار کنم؟

 23. سلام. ببخشید چرا لینک خرید فعال نیست

 24. سلام خسته نباشید من چجوری میتونم از این پایان نامه شما استفاده کنم؟؟

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است