اطلاعیه سایت

$ جشنواره تابستانهـ معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

تماس با پشتیبانی + ایدی تلگرام

     0939-530-5451 

M_abdali@ 

0916-691-2986

M_abdali_d@

بایگانی برچسب ها: عوامل اقليمي مؤثر در محيط پيرامون

ساخت خانه متناسب با اقلیم

ساخت خانه متناسب با اقلیم

ساخت خانه متناسب با اقلیم ساخت خانه متناسب با اقلیم فهرست گام اول: شناخت عوامل اقليمي فصل اول: عوامل اقليمي مؤثر در محيط پيرامون بخش اول: تابش آفتاب بخش دوم: دما و رطوبت هوا بخش سوم: باد فصل دوم: بررسي تأثير عوامل اقليمي برساختمان‌ها (بافت مجموعه) بخش اول: جهت استقرار ساختمان گام دوم: معماري و اقليم فصل اول: معماري سبز فصل دوم: معماري زمينه‌گرا گام سوم: يافته‌ها مطالب مهم جهت ارزش معماري هر عصر و هر منطقه‌اي، دانستن چگونگي مطابقت ساختمان با اقلي...

ادامه مطلب