مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

15,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح موجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 تعداد صفحه هات(pdf) 227
11 قیمت کلی (تومان) 20،000

 

توضیحات

مجموعه فرهنگي آموزشي

چکیده:

آينده و مسائل آن سالهاست كه موضوع تحقيق و تفكر بسياري از دانشمندان معاصر قرار گرفته به معناي تبيين و پيش بيني روندهاي آينده ، چه آن « آينده نگري » است و به طور كلي بخش كه از مدلهاي پيشرفته كامپيوتري و آماري بهره مي گيرد و چه بخش ديگر كه صرفأ به تحليل كيفي مي پردازد ، جايگاه ويژه اي يافته است .

شوك فرهنگي از غوطه ور شدن يك مسافر ناآماده در يك فرهنگ بيگانه حاصل مي شود . به بياني ديگر پيوند و رابطه انسان با افراد ، اشيا ، مكانها ، سازمانها و نهادها ، افكار و جهان اطلاعات ، مدام در حال ناپايدارتر شدن و تنوع خواهد بود . جريان خروشان تغييرات ، جرياني چنان نيرومند كه امروز نهادها را واژگون مي كند ، ارزشهاي ما را دگرگون مي سازد و ريشه هايمان را مي خشكاند ، تند شدن آهنگ جابجايي ، سفر، مهاجرت و تحرك زياد انسانها ديگر فرصتي براي برقراري رابطه اي پايدار با افراد ، اشيا و مكانها باقي نمي گذارد و آن احساس تعهد به پايداري وفاداري و آن توان ريشه دواندن و دلبسته شدن رو به ضعف مي گذارد و به « الزام » انسان مي ماند با روابطي گذرا و الزام دردناك انطباق پذيري كه اندك اندك از يك تبديل مي شود . براي انسان پايبند كهن كه بر وفا و دوستي پايدار و تعلق به « ارزش » يك خاك نسبي بود ، اين تحول چه معنايي دارد ؟

به عقيده نگارنده با توجه به محدوديت هاي ظرفيت فراوان و جسم در جذب تغييرات ، نمي توان انسانها را بدون آمادگي قبلي در برابر الزامي قرار داد كه تاب تح مل آن را ندارد . نمي توان جامعه را در وضعيت تعادل و در حالي حفظ كرد كه افراد بسياري در آن در معرض شوك آينده باشند . بايد ميان آهنگ تغييرات و ظرفيت و توان انسان براي انطباق با آن تعادلي سازنده برقرار كرد . با چنين رهيافتي است كه بحران به فرصتي مناسب و امكاني براي رشد و توسعه تبديل مي شود و اگر انسان چه كارهاي شخصي خود و چه در سطح جامعه ، سرعت آهنگ تغييرات را كنترل نكند ، در انطباق دادن خود با دشواري و شكست همه جانبه اي مواجه خواهد شد .

فهرست مطالب

مقدمه………………………………. ۵

فصل اول : کلیات طرح………………….. ۵

۱-۱ منشا و ریشه پیدایش فضاههای فرهنگی … ۵

۱-۱-۱-درغرب…………………………. ۵

۱-۱-۲-در ایران………………………. ۹

  • سیر تحول فضاهای فرهنگی و عوامل موثر آن ۱۱

– در غرب ………………………….. ۱۱

– در ایران…………………………. ۲۵

  • نتیجه گیری …………………….. ۳۳

فصل دوم : مطالعات محیطی و بررسی وضعیت اقلیمی    ۳۵

مطالعات بستر طرح…………………….. ۳۶

۱ – استان تهران……………………… ۳۶

جمعیت استان تهران……………………. ۳۷

وضعیت اقتصادی استان تهران…………….. ۳۷

۲ – شهر تهران……………………….. ۳۹

۲-۱- ویژگی جغرافیایی شهر تهران………… ۳۹

۲-۲- سابقه تاریخی تهران………………. ۳۹

۲-۳ توپوگرافی……………………….. ۴۵

۲-۴- آبهای سطحی……………………… ۴۶

۲-۵- آبهای زیر زمینی…………………. ۴۷

۲-۶- پوشش گیاهی …………………….. ۴۸

۲-۷- مخاطرات طبیعی ………………….. ۴۸

۲-۸- تاثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی ۵۰

۲-۹- دما……………………………. ۵۲

۲-۱۰- بارندگی……………………….. ۵۳

۲-۱۱- رطوبت…………………………. ۵۴

۲-۱۲- باد…………………………… ۵۵

۲-۱۳- تابش آفتاب ……………………. ۵۸

۲-۱۴- یخبندان……………………….. ۶۰

۲-۱۵- جدول ماهونی……………………. ۶۰

۲-۱۶- نمودار بیو کلیماتیک انسانی………. ۶۱

۲-۱۷- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی……… ۶۲

۲-۱۸- تعیین نوع اقلیه تهران ………….. ۶۴

۲-۱۹- تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان….. ۶۵

۲-۲۰- تعیین عمق سایبان……………….. ۶۶

۲-۲۱- نتیجه گیری و تعین تدابی طراح اقلیمی ۶۹

فصل سوم : مطالعات معماری……………… ۷۱

۳-۱- بررسی آثار و جوانب اقتصادی……….. ۷۲

۳-۲- بررسی بررسی آثار کالبدی یا حجمی…… ۷۲

۳-۲-۱- دید و منظر شهری ………………. ۷۲

۳-۲-۲- سیمای شهری …………………… ۷۲

۳-۲-۳- فضای شهری ……………………. ۷۳

۳-۳- ایمنی در برابر آتش سوزی………….. ۷۳

۳-۴- انسانی کردن ساختمانها……………. ۷۴

۳-۴-۱- با توجه به نور طبیعی…………… ۷۴

۳-۴-۲- با توجه به در جه حرارت و رطوبت….. ۷۴

۳-۵- بررسی نمونه ها………………….. ۷۵

۳-۵-۱-  نمونه های داخلی………………. ۷۵

– فرهنگسرای خاوران ( جوان ) ………… ۷۵

– فرهنگستان بهمن……………………. ۹۵

۳-۵-۲- نمونه های خارجی……………….. ۹۸

– مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو……….. ۹۸

– مرکز هنر هلنیسکی ” فنلاند ” ………… ۹۹

فصل چهارم : مطالعات تحلیلی……………. ۱۰۲

۴-۱-۱- دلایل انتخاب سایت پروژه در تهران…. ۱۰۳

۴-۱-۲- خصوصیات منطقه طرح……………… ۱۰۴

۴-۱-۳-بررسی موقعیت سایت پبشنهادی………. ۱۰۶

۴-۱-۴- سایت پیشنهادی در طرح جامع و طرح پیشنهادی تهران    ۱۰۷

۴-۱-۵- دلایلف انتخاب سایت پبشنهادی……… ۱۰۸

۴-۱-۶- بررسی سایت پیشنهادی در رابطه با نقشه زلزله تهران  ۱۱۱

۴-۱-۷- مقاومت خاک …………………… ۱۱۲

۴-۱-۸- شیب و توپوگرافی زمین…………… ۱۱۳

۴-۱-۹- اولویت استقرار بر اساس شبکه معابر.. ۱۱۴

۴-۱-۱۰- دسترسی ها …………………… ۱۱۴

۴-۱-۱۱- نزدیکی به تسهیلات و خدمات شهری….. ۱۱۵

۴-۱-۱۲- دیدو منظر……………………. ۱۱۵

۴-۱-۱۳- امکان ورود ، توزیع و نفوذ در سایت. ۱۱۷

۴-۱-۱۴- بررسی باد و نور مطلوب…………. ۱۱۷

۴-۱-۱۵- امکان سنجی نواحی قابل ساخت و ساز سایت   ۱۱۷

۴-۲- توصیف و الگو یابی طرح……………. ۱۱۸

۴-۲-۱- تعریف موضوع پروژه……………… ۱۱۹

۴-۲-۲- مخاطبان پروژه…………………. ۱۲۰

۴-۲-۳- خصوصیات و اهداف پروژه………….. ۱۲۰

۴-۲-۴- ایده اصلی طرح…………………. ۱۲۱

۴-۲-۵-زمینه های فعالیت مجموعه…………. ۱۲۲

فصل پنجم : معرفی و عناصر تشکیل دهنده مجموعه ، ضوابط و استاندارد ها………………… ۱۲۴

۵-۱- تئاتر………………………….. ۱۲۵

۵-۲- سینما………………………….. ۱۳۹

۵-۳- ورودی و انتظار………………….. ۱۴۳

۵-۴- تریا ………………………….. ۱۴۶

۵-۵- کتابخانه مرکز فرهنگی – هنری………. ۱۴۷

۵-۶- فضاهای آموزشی…………………… ۱۵۱

۵-۷- بخش اداری………………………. ۱۵۲

۵-۸- پارکینگ………………………… ۱۵۳

۵-۹- سیستم اکوستیک در سالن نمایش ……… ۱۵۳

– برنامه ریزی فیزیکی ………………… ۱۶۰

فصل ششم : ایده های پیشنهادی…………… ۱۶۷

۶-۱- سازه طرح پیشنهادی……………….. ۱۶۸

۶-۲- تاسیسات………………………… ۱۷۴

۶-۳- ضوابط و مقررات طراحی برای معلولین…. ۱۸۷

۶-۴- تمهیدات مقابله در برابر حریق طرح پیشنهادی  ۱۹۰

۶-۵- اصول اکوستیک……………………. ۱۹۷

فصل هفتم : نقشه ها و مدارک معماری …….. ۲۰۳

منابع………………………………. ۲۲۷

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت pdf  وشامل ۲۲۷ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۵٫۰۸M

»  لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

پشتیبانی و قوانین محصول

————————————————————————

 X اصول طراحي مجتمع فرهنگي آموزشيX برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگي آموزشيX پایان نامه مجتمع فرهنگي آموزشيX خرید رساله مجتمع فرهنگي آموزشيX خرید مطالعات مجتمع فرهنگي آموزشيX دانلود مطالعات مجتمع فرهنگي آموزشيX رساله مجتمع فرهنگي آموزشيX مجموعه فرهنگي آموزشيX مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات مجموعه فرهنگي آموزشي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *