مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست

15,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 تصاویر سه بعدی ناموجود
6 ایده و کانسبت طراحی موجود
7 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
9 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
10 روند و متدلوژی طراحی موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 150
 12 قیمت کلی (تومان) 15.000

 

توضیحات

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست

 

بی سرپرستی نه تنها بار بدون سرپرست رابا خود حمل می کند بلکه در پس آن تمامی ابعادشخصیتی ، رفتاري ، روانی واجتماعی شخصرا زیر سئوال می برد.این جمله اي بود که در مقاله اي خواندم و فهمیدم بی سرپرستی یک مسئله بزرگ اجتماعی است .
در پی مطالعات میدانی و کتابخانه اي که براي لمس بهتر واقعیت انجام گرفت به این نتیجه رسیدم کهدو مشکل اصلی کودکان بی سرپرست :
الف ) مشکل اجتماعی
ب ) مشکل هویتی – شخصیتی می باشد
و علت اصلی آن به ترتیب
_
دور بودن از جامعه و مردم
_
دور بودن از نظام خانواده می باشد .
با بررسی این موضوع دریافتم که سیستم شبه خانواده به عنوان سیستمی در جهت نرمال و متعادلسازي این کودکان در حل کردن مشکل دور بودن از نظام خانواده ، کمک کرده اما همچنان مشکل دور بودن از جامعه و مردم در همه مکانهاي ساخته شده در ایران وجود دارد. مرکزي به وجود آمده از شهر و جامعه » . واین آغازگر طرح اولیه و پدید آورنده ایده من شد با توجه به اینکه پروژه آزاده نیز رویکردي مشابه با من که همان جامعه است را داشت ، سایتی را
براي هر دو موضوع انتخاب کردیم و این جامعه بود که سایت را به دو بخش تقسیم کرد .
حجم کلی تاثیر گرفته از این جامعه اي است که با برخورد خطوط جغرافیایی و خطوط ساخت وساز شهري بر گرفته شده است . جایی که مردم را با این کودکان آشتی میدهد .من براي آشتی دادن این دو گروه از معماري کمک گرفتم و به پیش خواهم رفت .و این مسیر ادامه دارد

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

مبانی نظري طراحی معماري

-۱-۱ پدیده بیسرپرستی و علل آن

-۲-۱ انگیزههاي سپردن کودکان به مراکز شبانهروزي

-۳-۱ روند تاریخی پدیدة بیسرپرستی در ایران

-۴-۱ مشکلات و معضلات بچههاي بیسرپرست (شبانهروزي)

-۱-۴-۱ مشکلات هویتی و شخصیتی

-۲-۴-۱ مشکلات اجتماعی بچههاي شبانهروزي

-۵-۱ بیسرپرستی در ایران

-۱-۵-۱ انواع روشهاي نگهداري و تربیت کودکان بیسرپرست (در ایران)

-۲-۵-۱ مشکلات بهزیستی و مراکز شبانهروزي

-۶-۱ برخورد جامعهشناسانه با موضوع

-۱-۶-۱ سیر تاریخی برخورد اجتماعی با بیسرپرستی در ایران

-۲-۶-۱ روشهاي اصولی فرزندپروري

-۳-۶-۱ عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن و رشد شخصیتی

-۴-۶-۱ عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی

-۷-۱ برخورد روانشناسانه با موضوع

-۱-۷-۱ توارث یا محیط

-۲-۷-۱ درونسازي و برونسازي در روان بنه (سازش بامحیط)

-۳-۷-۱ عوامل موثر بر رشد و تکامل

-۴-۷-۱ خصوصیات و رفتارهاي عمومی کودك

-۵-۷-۱ مراحل رشد در کودك (رشد شناختی، روانی و هوشی)

-۶-۷-۱ نیازهاي کودك

-۷-۷-۱ بررسی فضاهاي نگهداري گروهی

فصل دوم

نمونههاي داخلی و خارجی

-۱-۲ نمونههاي داخلی

-۱-۱-۲ شیرخوارگاه شبانهروزي بوشهر

-۲-۱-۲ شیرخوارگاه و شبانهروزي اراك

-۳-۱-۲ شیرخوارگاه و شبانهروزي مناطق معتدل و مرطوب

-۲-۲ نمونه هاي خارجی

-۱-۲-۲ مرکز نگهداري روزانه کودکان، سیرنیکلو

-۲-۲-۲ پارك فرهنگ کودك در مصر:

-۳-۲-۲ خانه هیورویوس

فصل سوم

ضوابطها و استانداردهاي طراحی

-۱-۳ اصول معماري فضاهاي ویژة کودکان خردسال ساختمان

-۲-۳ ابعاد مبلمان ویژه کودك

-۳-۳ خصوصیات ویژه فضاهاي بازي

-۴-۳ تاثیر فرم و رنگ بر کودکان

-۵-۳ طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاري و روانی کودکان.۶

ج

-۶-۳ برنامۀ فیزیکی

فصل چهارم

اقلیم

-۱-۴ ساختار کالبدي شهر تهران …

-۲-۴ الگوي توسعه شهر

-۳-۴ وضعیت توپوگرافی پهنه تهران

-۴-۴ وضعیت توپوگرافی شهر تهران

-۵-۴ زلزله شناسی

-۶-۴ دماي هوا

-۷-۴ رطوبت هوا

-۸-۴ باد

-۹-۴ تابش آفتاب

-۱۰-۴ اهداف عمده ي طراحی اقلیمی

-۱۱-۴ اهداف عمده ي طراحی اقلیمی ساختمان ها

-۱۲-۴ قبله

فصل پنجم

طراحی

۱-۵ تحلیل سایت

-۱-۱-۵ موقعیت شهرك غرب

-۲-۱-۵ دسترسیها به شهرك غرب

-۳-۱-۵ کاربري هاي شاخصدر محدوده شهرك غرب

-۲-۵ شناخت تحلیلی سایت

-۱-۲-۵ موقعیت

-۲-۲-۵ شکل ظاهري و وسعت زمین

-۳-۲-۵ وضعیت توپوگرافی – باد – تابش

-۴-۲-۵ تحلیل دسترسی ها و شبکه هاي اطراف

-۵-۲-۵ نحوه استفاده از اراضی اطراف

-۶-۲-۵ تحلیل دید و منظر

-۷-۲-۵ نشانه هاوشاخصهاي شهري و طبیعی

-۸-۲-۵ پوشش گیاهی

-۹-۲-۵ چگونگی بدنه همجواریها

-۳-۵ روند طراحی

-۴-۵ طرح نهایی

-۵-۵ سازه

-۶-۵ نقشه ها ،تصاویر ومدارك طرح.

منابع:

انگل، هینو ، ۱۳۷۷ ، سیستمهاي سازه.

بابایی، ناصر، ابراهیم شیده چینی ،حسین استاد حسین و طوبی آراء ، زمستان ۱۳۶۹ ، نگرش بر پدیده

بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانواده ، چاپخانه سازمان بهزیستی کشور ،تهران.

پ . دایلیو ، ماسکریو ، ناهید فخرایی ، جامعه شناسی تعلیم و تربیت .

تفضیلی یزدي، افسانه ، ۱۳۷۹ ، من هم در شهر خانه اي دارم ، معماري کارشناسی ارشد ، دانشگاه

شهید بهشتی.

جی سینگر، دورتی، ۱۳۷۶ ، کودك چگونه فکر می کند.

.، HQ سري مقالات دانشگاه بهزیستی و توانبخشی ۱۱ ك

شصتی، شیما، ۱۳۸۶ ، خانۀ موسیقی، معماري کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز.

شهرزادي، رستم، ۱۳۲۸ ، (گرد آورنده و مترجم )، قانون مدنی زرتشتیان ، تهران.

صنعتی نیا، عباسعلی، فروردین ۱۳۷۰ ، در مسیر داوري ،کاوش پیرامون کودکان بی سرپرست و

چگونگی نگهداري از آنان ، انتشارات روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور ، تهران.

عارف نظري، فاطمه ، ۱۳۸۱ شادي سیال، معماري کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکز.

منصور، محمود ، ۱۳۶۹ ، روانشناسی ژنتیک ، چاپ اول ،.

هنري ماسن، یاول ،مهشید یاسایی ، ۱۳۶۸ ، رشد و شخصیت کودك ،نشر مرکز.

یونیسف، رشد و تکامل کودکان خردسال ( پایه گذاري – یادگیري )

______________

توضیحات فایل :

مقطع: کارشناسی معماری

** فرمت این فایل  PDFمی باشد.

هزینه محصول :  ۴۵٫۰۰۰   ۱۵٫۰۰۰

حجم فایل : ۱۱٫۲۰ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

___________________

برچسب ها:

 X اصول طراحي مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستX برنامه فیزیکی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستX پایان نامه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستX خرید مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستX دانلود مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستX رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستX مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرستX مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *