رساله دانشکده معماری

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

18,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 ایده و کانسبت طراحی موجود
6 پیشنهاد سیستم سازه ای موجود
7 پیشنهاد سیستم تاسیسات موجود
9 پیشنهاد سیستم آکوستیک موجود
10 پیشنهاد سیستم كنترل شرايط محيط موجود
11 تعداد صفحه هات(Word) 148
12 قیمت کلی (تومان) 18.000

توضیحات

رساله دانشکده معماری

چکیده:

 

اگر محيط آموزشي بخواهد زمينه اي ثمربخش براي نسل آينده باشد، محيط و ساختمان هايش مي بايست خلاقه باشند، نه تقليد شده. محيطي محرك براي آزاد كردن انديشه و بيان خلاقه، به همان اندازه روش تدريس داراي اهميت است. بدين لحاظ، قدرت و توان در خلق ساختمان هايي كه براي تمركز رشد فرهنگي افراد مناسب اند، مستقيماً به طراحي فضاهاي هدايت كننده به فعاليت فكري مربوط مي شود. مواردي نظير روشنايي و نورپردازي، انتخاب رنگ، ارتباط مناطق گوناگون، خلق حياط هاي داخلي يا مناطق محوطه سازي شده و جز آن، براي به دست دادن نتيجه نهايي معماري‌اي كه گشاده دست بودن با كاربرانش را هدف قرار مي دهد، از جمله جنبه هاي اساسي كار هستند.

لويي دوران : يكي از معماراني كه به فضا در معماري توجهي ويژه كرد، او در سال ۱۸۰۰ ميلادي معماري را چنين تعريف كرد : معماري هنر تركيب فضاست به نحوي كه در تمام ساختمان هاي عمومي و خصوصي قابل تحقق باشد. هدف اصلي دوران از اين تعريف، نظريه پردازي در زمينه ي موضوع هاي طراحي براي آموزش معماري بود كه آن ها را در كتاب معروفش به نام «دقت و تأكيدي بر درس هاي معماري» نشان مي دهد. عنصرهاي معماري كه دوران از آن ها نام مي برد عبارتند از : ديوارها، ستون ها و طاق ها و با اين عناصر به دسته بندي و تحليل آثار معماري دوره هاي مختلف مي پردازد.

هنري سانوف : استاد انيستيتو امريكايي معمار- نظريه پرداز معماري در زمينه فضاهاي آموزشي، او مي گويد : در فضاي آموزشي، محيط فيزيكي به عنوان مربي دوم مطرح است.

پژوهش مورد نظر با توجه به این نیازها و اهمیت ویژه دانشجویان هنر،با هدف پیشرفت در این زمینه شروع به کار کرد که امیدوارم مفید واقع شود.این تحقیق شامل شش فصل به شرح زیر است:

فصل اول شامل کلیات پژوهش از قبیل بیان پژوهش،اهمیت پژوهش،اهداف مورد نظر و تعریف اصطلاحات

پیرامون موضوع می باشد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………الف

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….ب

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………….۱                                                        

۱-۱بيان پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲بدنه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳نتيجه پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۴

۱- ۴ بیان اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴-۱ هدف کلی……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-۲ اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………۴

فصل دوم : روش تحقیق در معماری……………………………………………………………………۶                                                        

۲-۱ تحقیق در رشته معماری چه معنایی دارد…………………………………………………………………..  ۷

۲-۲ ضرورت تحقیق در معماری ……………………………………………………………………………………..۹

۲-۳ تعریف واژه های روش شناختی ، راهبرد ها و تدابیر………………………………………………………..۹

فصل سوم : مبانی نظری……………………………………………………………………………..۱۲                                                        

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۳-۱ تايخچهْ مدارس و دانشگاهها…………………………………………………………………………………۱۴

۳-۲ نگرش به هنر…………………………………………………………………………………………………..۱۵

۳-۲-۱ فعاليت هنر…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۲-۲ طبقه بندي هنر از ديدگاه نيوتن……………………………………………………………………………۱۷

۳-۲-۳ طبقه بندي هنر از ديدگاه هگل بر اساس سبك…………………………………………………………۱۷

۳-۲-۴  انواع هنر از لحاظ شكل……………………………………………………………………………………۱۷

۳-۲-۵  انواع هنر از لحاظ محتوا……………………………………………………………………………………۱۷

عنوان                                                                                                                           صفحه

۳-۲-۶  انواع هنر از لحاظ كاربرد…………………………………………………………………………………….۱۷

۳-۲-۷ انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعي…………………………………………………………………………..۱۸

۳-۳ فضاهای آموزشی……………………………………………………………………………………………….۱۸

۳-۳-۱ کلاس ها……………………………………………………………………………………………………….۱۸

۳-۳-۲ استانداردهای طراحی گالری ها……………………………………………………………………………۲۱

۳-۳-۳ تعريف استانداردها……………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۳-۴طرح وتنظيم كلي…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۴ استانداردها و ضوابط طراحی فضاي سبز…………………………………………………………………….۲۲

۳-۵ استانداردها و ضوابط طراحی فضاهای اداري………………………………………………………………..۲۳

۳- ۶سرانه ها…………………………………………………………………………………………………………۲۴

۳-۷ استاندارد و  ضوابط طراحی قسمت فرهنگی……………………………………………………………… ۲۴

۳-۷-۱  راهروهاي سالن نمايش……………………………………………………………………………………۲۵

۳-۷-۱-۱ مشخصات عمومي……………………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۷-۱-۲   ورودي ها و خروجي هاي سالن اجتماعات………………………………………………………… ۲۶

۳-۷-۲ سالن سخنراني و درس و تئاتر……………………………………………………………………………۲۸

۳-۷-۳ شكل اساسي سالن………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۷-۴ سالن سخنراني و تدريس…………………………………………………………………………………۳۰

۳-۷-۴-۱ انواع جاي نشستن…………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۷-۴-۲ كنفرانس، تدريس………………………………………………………………………………………..۳۱

۳-۷-۵ استوديو طراحي…………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۷-۶ استوديوهاي هنرهاي زيبا و ظريف………………………………………………………………………..۳۲

۳-۸ كارگاه ها………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۹ انباري ها………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۱۰ استوديوهاي رسم فني و غير فني…………………………………………………………………………۳۵

عنوان                                                                                                                                  صفحه

۳-۱۱ كتابخانه……………………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۱۱-۱ كتب مرجع……………………………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۱۱-۲ وسايل………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱۱-۳ واحد هاي قفسه كتاب……………………………………………………………………………………….۳۷

۳-۱۱-۴ قفسه ها……………………………………………………………………………………………………….۳۸

۳-۱۱-۵ خواندن و مطالعه………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۱۲ وسايل بهداشتي………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۱۳ نمايشگاه………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱۴ نوررساني…………………………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۱۵ فضاهاي ورزشي…………………………………………………………………………………………………۴۴

۳-۱۶ انباري………………………………………………………………………………………………………………۴۵

فصل چهارم : شرایط اقلیمی و انتخاب سایت…………………………………………………………۴۶

۴-۱ شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان قم……………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۱-۱ جغرافیای استان قم……………………………………………………………………………………………۴۷

۴-۱-۲ طول و عرض جغرافیایی استان……………………………………………………………………………….۴۸

۴-۱-۳ وضعیت اجتماعی استان……………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۱-۳-۱ جمعیت……………………………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۱-۳-۲ مهاجرت………………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-۱-۳-۳ پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۱-۴ وضعیت طبیعی استان………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۱-۵ ارتفاعات استان………………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۱-۵- ۱نواحی کوهستانی………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۱-۵-۳ دشتها………………………………………………………………………………………………………..۵۱

عنوان                                                                                                                            صفحه

۴-۱-۶ تأثیر عرض جغرافیایی بر اقلیم استان………………………………………………………………………۵۲

۴-۱-۶-۱ منابع آب……………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۶-۲ توده های هوا و سیستم های هواشناسی…………………………………………………………….۵۲

۴-۱-۶-۳ پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۷ زلزله در استان قم…………………………………………………………………………………………….۵۳

۴-۱-۷ کلیات اقلیم استان……………………………………………………………………………………………۵۳

۴-۱-۷-۱ موقعیت خورشید…………………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۱-۷-۲ شیب………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۷-۳ ارتفاع………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۱-۷- ۴  دما………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۱-۷-۵ باران………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۴-۱-۷-۶ رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۱-۷-۷ باد…………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۸ ویژگی های سر پناه در اقلیم گرم و خشک……………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۹ فرم و پلان……………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۱-۱۰ فضا های خارجی………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۱۱ بازشو ها……………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۱-۱۲ دیگر شاخص های اقلیمی و طراحی…………………………………………………………………….۶۳

۴-۲ معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۳ نمونه ها و بررسي كارهاي مشابه…………………………………………………………………………..۷۰

۴-۳-۱ دانشكده هنر هاي زيبا………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۳-۲ دبیرستان دیاموند رنچ ………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۳-۳ دانشگاه کیس وسترن ریزرو………………………………………………………………………………..۷۵

فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………..۷۷

عنوان                                                                                                                                  صفحه

۵-۱ برنامه فیزیکی پروژه……………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۱-۱ رشته ها و مقاطع تحصيلي………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۱-۲ جمعيت ورودي سالانه……………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۱-۳ فضاهاي مورد نياز براي دروس نظري………………………………………………………………………۷۹

۵-۲ گروه معماري…………………………………………………………………………………………………….۸۰

۵-۲-۱ كارگاه شناخت مواد و مصالح……………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۲-۲ كارگاه نجاري…………………………………………………………………………………………………۸۱

۵-۲-۳ كارگاه ماكت سازي……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۳ گروه هنرهاي تجسمي……………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۳-۱ رشته طراحي صنعتي……………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۳-۲ رشته ارتباط تصويري……………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۳-۳ كارگاه چاپ سيلك……………………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۳-۴ كارگاه چاپ دستي (حكاكي)………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۳-۵ كارگاه باتيك (چاپ روي پارچه)…………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۴ رشته عكاسي……………………………………………………………………………………………….۸۴

۵-۴-۱ لابراتوار عكاسي رنگي……………………………………………………………………………………۸۴

۵-۴-۲ لابراتوار عكاسي سیاه و سفید…………………………………………………………………………..۸۴

۵-۴-۳ كارگاه عكاسي……………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۵ رشته مجسمه سازي………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۵-۱ كارگاه مجسمه سازي……………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۵-۲ كارگاه سفال سازي………………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۵-۳ کارگاه قالب سازی……………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۵-۴ کارگاه ریخته گری………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۶ گروه موسيقي………………………………………………………………………………………………. ۸۶

عنوان                                                                                                                         صفحه

۵-۶-۱ استوديوي صداي مستأصل…………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۷ گروه هنرهاي نمايشي………………………………………………………………………………………۸۷

 ۵-۷-۱ آتليه هاي بازيگري و كارگرداني……………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۷-۲ سالن تمرين بازيگري…………………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۷-۳ گرايش كارگرداني………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۷-۴ كارگاه دكور………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۷-۵ گرايش نمايش عروسكي………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۸ تعيين ظرفيت تعداد و سطح فضاهاي كمك آموزشي……………………………………………………. ۸۸

۵-۸-۱ كتابخانه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۸-۲ مجموع مواد کتابخانه……………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۸-۳ نحوۀ سازماندهی مواد……………………………………………………………………………………..۸۹

۵-۸-۴ سالن قرائت عمومی……………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۸-۵ سالن قرائت مرجع…………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۸-۶ سالن مجلات………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۸-۷  سالن اسناد و مدارک (پروژه ها)……………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۸-۸  سالن میکرو فیلم ها……………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۸-۹ واحد خدمات اداری………………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۹ نكات عمده در طراحي كلاسهاي درس دانشگاه…………………………………………………………..۹۲

۵-۹-۱ سكوي جلويي كلاس……………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۹-۲ سيستم هاي نمايش فيلم…………………………………………………………………………………۹۳

۵-۹-۳ جاي نشستن و دامنهْ ديد………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۹-۴ تسهيلات براي گروه هاي بزرگ……………………………………………………………………………۹۴

۵-۱۰ سالن اجتماعات…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۱۰-۱ رعايت نكات زير براي سالن چند منظوره ضروري است……………………………………………….۹۵

عنوان                                                                                                                          صفحه

۵-۱۱ نمايشگاه………………………………………………………………………………………………………۹۶

۵-۱۲ مركز كامپيوتر…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۵-۱۳ پيشنهادات مشخص براي مركز انفورماتيك……………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱۴ فضاهاي اداري………………………………………………………………………………………………….۹۷

۵-۱۵ نمازخانه…………………………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۱۶ فضاهاي كمك آموزشي مربوطهْ هر يك از گروه ها…………………………………………………………۹۸

۵-۱۷ نهار خوري……………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۱۸ فضاي ورزشي…………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۱۹ كادر عملي مورد نياز…………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۱۹-۱ كادر اداري و خدماتي مورد نياز……………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۲۰  فضاهاي ورودي……………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵- ۲۱  پاركينگ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۲۲ ویژگی های فنی طرح………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۲۲-۱ بررسي سيستم هاي مختلف سازه اي…………………………………………………………………۱۰۱

۵-۲۲-۱-۱ سازه………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۲۲-۱-۲ درز انبساط……………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۲۲-۱-۳ سقف كاذب……………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۵-۲۲-۱-۴ عايق كاري………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۲۲-۲ موتور خانه………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲۲-۲-۱ تاسيسات……………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲۲-۲-۲ فن کوئل سقفی……………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲۲-۳ مصالح پیشنهادی…………………………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۲۲-۳-۱ ديوار و سقف پيش ساخته……………………………………………………………………………۱۰۴

۵-۲۲-۳-۱-۱  استانداردهاي رعايت شده در اين نوع پانل ها………………………………………………….۱۰۴

عنوان                                                                                                             صفحه

۵-۲۲-۳-۱-۲  خصوصيات اين نوع پانل…………………………………………………………………………..۱۰۵

۵-۲۳-۳-۲ وینیل تایل…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۲۳-۳-۳  کف پوش…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۲۳-۳-۴ سنگ…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۲۳-۳-۵ آكوستيك………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵-۲۳-۳-۶ انتشار و تباهي صدا در تالار………………………………………………………………………..۱۰۸

۵-۲۳-۳-۷ راهكارهاي طراحي……………………………………………………………………………………۱۰۹

۵-۲۳-۳-۸ سازه فضای آکوستیک شده…………………………………………………………………………۱۰۹

فصل ششم : طرح معماری…………………………………………………………………………۱۱۱

۶-۱ کانسپت (ایدة طراحی)…………………………………………………………………………………….۱۱۲

۶-۲ روند ایده  اولیه طرح ……………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۶-۳  طرح پیشنهادی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………۱۱۹

منابع

۱ـ کامل نیا حامد، دستور زبان طراحی محیط های یادگیری

۲ـ آرناسون ه.ه.  مترجم : مصطفی اسلامیه، تاریخ هنر مدرن (۱۳۸۴)

۳ـ مجله معمار شماره ۴۹

۴ـ عمادی اللهیاری لیلا. استاد راهنما، شادانلو  پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)، مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۸۶)

۵ـ احمدی شاپور آبادی محمد علی ، قم در رهگذر توسعه ، ندای الهی ، قم ،زمستان،(۱۳۸۵)

۶ـ شاه نظری محمد رضا ،معتمد محمد علی ،مصالح ساختمانی ،اسکار، تهران ،چاپ دوم ، پائیز ( ۱۳۷۵)

۷ـ کسمائی ،مرتضی ، اقلیم و معماری ، خاک ، اصفهان، چاپ سوم،(۱۳۸۲)

۸ـ گروت لیندا –وانگ دیوید ،روش های تحقیق در معماری ،دکتر علیرضا عینی فر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،چاپ سوم،(۱۳۸۸)

۹ـ میسمی حسین ، سعیدی سعیده ، حری بهزاد، عناصر و جزئیات ساختمان ، واحد نشر و امور فنی،تهران، چاپ اول،(۱۳۸۸)

۱۰ـ نوبان مهرالزمان ،سیمای میراث فرهنگی قم(سازمان میراث فرهنگی کشور) ،اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی ،بی جا ،زمستان،(۱۳۸۱)

۱۱ـ نویفرت ارنست و پیتر،اطلاعات معماری «نویفرت» ، حسین مظفری ،آزاده، تهران ،چاپ ششم ،(۱۳۷۹)

۱۲-سالنامه آماری استان قم ۱۳۸۷ ، معاونت برنامه ریزی استان قم، قم ،پاییز،(۱۳۸۸)

۱۳ـ شرکت آبخیزان ، طرح منشأ یابی گرد و غبار شهر قم (هواشناسی اداره کل منابع طبیعی استان قم) ، بی جا، جلد اول،(۱۳۸۱)

۱۴ـ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

۱۵ـ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ، مطالعات و تحقیقات بر روی شهر قم

۱۶ـ معماریان،غلامحسین، سیری در مبانی نظری معماری ، سروش دانش ، تهران ، سوم ۱۳۸۷

۱۷ـ عزتي ، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامي، تهران، ۱۳۵۷،

۱۸-سلطان‏زاده، حسين، تاريخ مدارس ايران، تهران، ۱۳۶۴

۱۹ـ واتسون_لبز،دانلدکنت، طراحی اقلیمی(اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان)،دکتر وحید قبادیان،محمد فیض مهدوی،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران،چاپ دهم،۱۳۸۷

۲۰-مبحث ۱۴مقررات ملی ساختمان ایران

۲۱- موسسه پادشاهی معماران انگلستان هندبوک معماری ۲۰۰۷

_______________________

نام محصول :رساله دانشکده معماری

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۱۴۸ صفحه می باشد.

هزینه محصول :۲٫۰۰۰تومان ۳۵٫۰۰۰

ججم فایل : ۱۰٫۲۶ مگابایت

کاربرانی که هر محصولی که از ما خریداری میکنند مطالعات اقلیمی رایگان از ما دریافت میکنند

 baner--me

X اصول طراحي دانشکده معماریX پایان نامه دانشکده معماریX خرید رساله دانشکده معماریX خرید مطالعات دانشکده معماریX دانلود مطالعات دانشکده معماریX رساله دانشکده معماریX مطالعات دانشکده معماری

1 دیدگاه برای رساله دانشکده معماری

  1. نمره 5 از 5

    ببخشید پلان های دانشکده هم موجوده

    • مدیریت سایت

      سلام خیر متاسفانه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *