دانلود رساله دانشگاه هنر

18,000 تومان

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 فهرست اشکال،جداول موجود
6 طرح جامع فیزیکی موجود
7 برنامه فیزیکی موجود
8 تعداد صفحه هات(Word) 143
9 قیمت کلی (تومان) 18.000

 

توضیحات

دانلود رساله دانشگاه هنر

فهرست مطالب

فصل اول: هنر……………………………………………………………………………………………

۱-۱- تعریف هنر………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۲-شناخت هنر……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲-۱-حس زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۲-تعریف زیبایی………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۳-تمایز هنر و زیبایی………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-مفهوم هنر، هنرمند و اثر هنری………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳-۲-اثر هنری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴-دسته بندی هنر……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۵-ریشه هنر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۶-اصول و ارکان هنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۷-هنر اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۷-۱-هنر و ارتباط………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۷-۲-وضعیت کنونی هنر ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۸-نظریه هنرمندان……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۹-هنر از دید حکما و فلاسفه………………………………………………………………………………………………. ۲۳

فصل دوم: آموزش………………………………………………………………………………………

۲-۱-تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-تعریف تدریس………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۳-انواع هدفهای تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-تابع و متغیر در تدریس…………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-تدریس و روش…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-ارتباط یادگیری و روش تدریس………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷-اصول تدریس خوب…………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۸-آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۹-هدف از آموزش………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۰-تأثیر آموزش بر فرهنگ…………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۱-تأثیر فرهنگ بر جامعه………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۲-آموزش هنر…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۳-هنر اجتماعی و آموزش…………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۴-آموزش عالی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۵-اهداف منطقه ای کردن آموزش عالی…………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۶-جمعیت دانشجویان کشور…………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۱۷-جمعیت دانشجویان استان……………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۸-پراکندگی دانشجویان آموزشی……………………………………………………………………………………… ۵۴

فصل سوم: نهاد هنری………………………………………………………………………………….

۳-۱- تعریف دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۲-تاریخ آموزش عالی در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳-پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۴-دوران اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۵-دوره معاصر………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶-اولین دانشگاه جامع ایران………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۷-تاریخچه دارالفنون ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۸-دوران پهلوی دوم و توسعه………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۹-تاريخچه آموزش معماری در کرمان………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۱۰-تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا…………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۱۱-تاريخچه آموزش معماری در کرمان……………………………………………………………………………… ۶۳

فصل چهارم: بررسی نمونه ها…………………………………………………………………………

۴-۱-مدرسه معماری باهاوس…………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۱-بررسی پلانهای مدرسه……………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۱-۲-معرفی بخشهای مختلف ساختمان……………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-مدرسه معماری ندرلند در شهر رتردام ………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۳-مدرسه هنر سنگاپور………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۴-دانشگاه معماری هاروارد………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فصل پنجم: مطالعات زمینه…………………………………………………………………………….

۵-۱-موقعیت جغرافیایی استان ………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۲- شرایط آب و هوایی منطقه …………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵-۳- ویژگیهای طبیعی استان ……………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۳-۱-کوه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۵-۳-۲-  خـاک ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۴-منابع آب استان ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵-۴-۱-قنـات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۵-نوع اقلیم استان………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۶-بارندگی در استان کرمان…………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۵-۷-بادهای غالب ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۵-۸-رطوبت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۹-جغرافیای سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۱۰-صنایع و معادن………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۱۱-نحوه گسترش شهر کرمان …………………………………………………………………………………………… ۹۲

۵-۱۲-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم…………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۱۳-اقليم گرم و خشك (ساختمان در اين اقليم) ……………………………………………………………… ۹۳

فصل ششم: شناخت سایت……………………………………………………………………………..

۶-۱-نقشه موقعیت سایت………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۶-۲-عوامل موثر در انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………… ۹۷

۶-۳-وضعیت طبیعی زمین………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۶-۴-هندسه سایت……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۶-۵-بررسی جهت گسترش سایت به بیرون……………………………………………………………………………. ۹۹

۶-۶-دسترسیهای سایت ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۶-۷-کاربریهای همجوار سایت…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۶-۸-کاربریهای محدوده سایت………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل هفتم: مطالعات برنامه ریزی……………………………………………………………………

۷-۱-تعاریف فضاها……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۷-۲-بخش آموزش ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۷-۲-۱-فضای آموزش مطلوب…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۷-۲-۲-استاد …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۷-۲-۳-شاگرد …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۷-۲-۴-روش ها………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۷-۲-۵-ملاک های ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۷-۲-۶-محتوای آموزش ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۷-۲-۷-مکان آموزش ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۷-۳-امکانات فضائی لازم ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۷-۴-آموزش عملی ( آتلیه ها  و کارگاهها )……………………………………………………………………………. ۱۰۷

۷-۵-آتلیه نقشه کشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۷-۶-کارگاههای چند منظوره …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۷-۷-کارگاه طراحی  و ساخت ماکت ……………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۷-۸-مشخصات و ابعاد کارگاه ماکت ………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۷-۸-فضای خدماتی کارگاه و آتلیه ………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۷-۸-۱-اتاق مربی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۷-۹-فضای آموزشی نظری………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۷-۱۰-کارگاه طراحی پایه سطح یک ……………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۷-۱۱-کارگاه نقاشی سطح یک ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۷-۱۲-کارگاه نقاشی سطح یک ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۷-۱۳-کارگاه نقاشی سطح دو………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۷-۱۴-کارگاه نقاشی سطح دو ۲……………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۷-۱۵-کارگاه عکاسی پایه ۱…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۷-۱۶-کارگاه عکاسی پایه  ۲…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۷-۱۷-کارگاه تخصصی ۱…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۷-۱۸-کارگاه عکاسی تخصصی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۷-۱۹-فضاهای کمک آموزشی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۷-۱۹-۱-کتابخانه تخصصی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۷-۲۰-قسمت تحقیقات …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۷-۲۱-موقعیت فضاهای مورد نیاز …………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۷-۲۲-آمفی تئاتر وسالن اجتماعات ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۷-۲۳-بخش طراحی کامپیوتری …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۷-۲۴-آتلیه عکاسی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۷-۲۵-سایرفضاهای…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۷-۲۶-قسمت اداری ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۷-۲۶-۱-بخش اداری دانشکده………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۷-۲۷-کارگاههای کمک آموزشی …………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۷-۲۸-مشخصات عمومی کارگاهها …………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۷-۲۹-کارگاه ساختمان …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۷-۳۰-کارگاه سفال و سرامیک ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۷-۳۱-کارگاه چوب ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۷-۳۲-کارگاه فلز ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۷-۳۳-فضاهای خدماتی تسهیلاتی رفاهی ……………………………………………………………………………… ۱۲۴

فصل هشتم: طراحی(پلان و سه بعدی)……………………………………………………………. ….

۸-۱-اهداف طراحی دانشکده………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

منابع :

 

– بحرینی، سید حسین ، ۱۳۸۳ ، تحلیل فضاهاي شهري: در رابطه با الگوهاي رفتاري استفاده کنندگان و ضوابطی براي طراحی، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ سوم

– سلطانزاده ، حسین ، ۱۳۶۴ ، تاریخ مدارس ایران ، تهران : انتشارات آگاه ، چاپ اول

-سمع آذر , علیرضا ، عوامل تئوریک در نارسایی هاي مدرسه کلاسیک ، مجله مدرسه نو ، ۱۳۷۵  ، سازمان توسعه و تجهیز مدارس کشور

– غفاري ، علی ، ۱۳۷۷ ، اصول ومبانی طراحی فضاهاي آموزشی ، سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیزات مدارس کشور ، جلد سوم

–  غروي الخوانساري ، مریم ، مدرسه محله  کانون فرهنگی – اجتماعی سازماندهنده محله  ، نشریه هنرهاي زیبا ، بهار  ۱۳۸۴  ، شماره ۲۱ ، ص ۶۷

– کامل نیا ، حامد ، ۱۳۸۸ ، دستور زبان طراحی محیط هاي یادگیري ، تهران : انتشارات سبحان نور ، چاپ دوم

-. لینچ ، کوین. ۱۳۷۱ ، تئوري شکل خوب شهر.سید حسین بحرینی.انتشارات دانشگاه تهران ، تهران

– اصلانی،ف،”بررسی شیوه هاي موثر طراحی معماري پایدار در صرفه جویی انرژي”،مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی بهینه سازي مصرف سوخت،تهران، ۱۳۸۲

-عینی فرع.، “الگویی برا تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران”، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره. ۱۳ ، ص. ۶۴ ۷۷

-کامل نیا حامد، دستور زبان طراحی محیط های یادگیری

-آرناسون ه.ه.  مترجم : مصطفی اسلامیه، تاریخ هنر مدرن ۱۳۸۴

-مجله معمار شماره ۴۹

-عمادی اللهیاری لیلا. استاد راهنما، شادانلو  پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)، مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۸۶

-احمدی شاپور آبادی محمد علی ، قم در رهگذر توسعه ، ندای الهی ، قم ،زمستان،۱۳۸۵

-شاه نظری محمد رضا ،معتمد محمد علی ،مصالح ساختمانی ،اسکار، تهران ،چاپ دوم ،

پائیز  ۱۳۷۵

-کسمائی ،مرتضی ، اقلیم و معماری ، خاک ، اصفهان، چاپ سوم،۱۳۸۲

-گروت لیندا –وانگ دیوید ،روش های تحقیق در معماری ،دکتر علیرضا عینی فر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،چاپ سوم،۱۳۸۸

-میسمی حسین ، سعیدی سعیده ، حری بهزاد، عناصر و جزئیات ساختمان ، واحد نشر و امور فنی،تهران، چاپ اول،۱۳۸۸

-نوبان مهرالزمان ،سیمای میراث فرهنگی قم(سازمان میراث فرهنگی کشور) ،اداره کل آموزش سازمان میراث فرهنگی ،بی جا ،زمستان،۱۳۸۱

-نویفرت ارنست و پیتر،اطلاعات معماری «نویفرت» ، حسین مظفری ،آزاده، تهران ،چاپ ششم ،(۱۳۷۹

-سالنامه آماری استان قم ۱۳۸۷ ، معاونت برنامه ریزی استان قم، قم ،پاییز،(۱۳۸۸)

-شرکت آبخیزان ، طرح منشأ یابی گرد و غبار شهر قم (هواشناسی اداره کل منابع طبیعی استان قم) ، بی جا، جلد اول،(۱۳۸۱

-مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

-پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ، مطالعات و تحقیقات بر روی شهر قم

-معماریان،غلامحسین، سیری در مبانی نظری معماری ، سروش دانش ، تهران ، سوم ۱۳۸۷

-عزتي ، ابوالفضل، آموزش و پرورش اسلامي، تهران، ۱۳۵۷،

-سلطان‏زاده، حسين، تاريخ مدارس ايران، تهران، ۱۳۶۴

-واسون_لبز،دانلدکنت، طراحی اقلیمی(اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان)،دکتر وحید قبادیان،محمد فیض مهدوی،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران،چاپ دهم،۱۳۸۷

-مبحث ۱۴مقررات ملی ساختمان ایران

-موسسه پادشاهی معماران انگلستان هندبوک معماری ۲۰۰۷

———————–

توضیحات فایل :

فرمت: این فایل Word  وشامل ۱۴۳ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان  ۱۸٫۰۰۰

حجم فایل : ۸٫۱۷ مگابایت

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله دانشگاه هنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *