اصول طراحی سالن موسیقی

30,000 تومان

توضیحات

اصول طراحی سالن موسیقی

فهرست مطالب

فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش

۱- فرهنگ… ۱

پیشگفتار. ۹

فرهنگ، شناخت و بینش : ۹

واژه فرهنگ : ۱۰

مفهوم فرهنگ : ۱۲

اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی : ۱۲

برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی : ۱۳

برابر واژه فرهنگ در زبان عربی : ۱۳

تعریف و تبیین فرهنگ : ۱۳

ویژگیهای فرهنگ : ۱۵

فرهنگ مادی و غیر مادی : ۱۷

عناصر فرهنگی : ۱۸

تغییرات فرهنگی : ۱۸

فرهنگ و تمدن : ۱۸

فرهنگ و شخصیت : ۱۹

فرهنگ و هنرهای زیبا : ۱۹

۲- هنر. ۲۰

تعریف هنر : ۲۰

دسته بندی هنرها : ۲۱

ریشه های هنر : ۲۱

هنرهای زیبا : ۲۲

هنر معماری : ۲۳

نتیجه گیری : ۲۳

تعریف موسیقی. ۲۴

واژه موسیقی : ۲۴

اجرای موسیقی : ۲۴

موسیقی نظری (تئوریک) : ۲۵

علائم ثبت زبان موسیقی : ۲۵

اسامی نتها : ۲۶

نتها در زبانهای گوناگون : ۲۶

صدا و موسیقی : ۲۶

سازها و صداها : ۲۷

انعکاس در موسیقی : ۲۷

شناخت مفاهیم و انواع موسیقی : ۲۷

مفاهیم عمومی موسیقی : ۲۷

اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی : ۳۳

فرم در موسیقی : ۳۳

تم در موسیقی : ۳۳

ایستایی و پویایی در موسیقی : ۳۴

انواع موسیقی : ۳۴

موسیقی محلی : ۳۴

موسیقی ضربی ـ ضربدار : ۳۵

موسیقی کلیسایی یا روحانی : ۳۵

موسیقی مذهبی ایرانی : ۳۶

موسیقی یکنواخت : ۳۶

موسیقی توصیفی : ۳۶

موسیقی دراماتیک : ۳۷

موسیقی سنتی : ۳۷

موسیقی کلاسیک : ۳۷

موسیقی معماری : ۳۷

موسیقی افقی : ۳۸

موسیقی الکترواکوستیک : ۳۸

موسیقی الکترونیک : ۳۸

موسیقی تصادفی : ۳۸

سازهای موسیقی کلاسیک : ۳۹

سازشناسی غربی : ۳۹

معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان : ۳۹

موسیقی و رنگ : ۴۶

نقش موسیقی در زندگی : ۴۷

قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) : ۴۷

صدا یک سلول زنده است : ۴۸

موسیقی و انسان : ۴۹

فصل دوم : مبانی نظری طرح

۱-۲- موسیقی و فرهنگ : ۵۲

موسیقی و معماری : ۵۲

پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی : ۵۲

چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟ ۵۳

جدول پیوندهای موسیقی و معماری : ۵۴

(معماری سبز) ۵۶

-معماری پایدار. ۵۶

کلیات و اهداف در معماری سبز: ۵۸

اصول معماری سبز: ۶۱

اصل اول: حفاظت از انرژی. ۶۱

اصل دوم: کار با اقلیم ۶۱

اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید ۶۲

اصل چهارم: احترام به کاربران. ۶۳

اصل پنجم: احترام به سایت.. ۶۴

اصل ششم:کل گرایی. ۶۵

طراحی پایدار : ۶۵

ساختمان سبز: ۶۶

موضوعات مطرح در معماری سبز : ۶۷

دستورالعمل اجرائی معماری سبز: ۶۸

مصالح سبز : ۶۸

تاسیسات سبز: ۶۹

معماران شاخص: ۶۹

توسعه پایدار: ۶۹

معانی لغوی واژه پایداری: ۷۱

مفهوم توسعه پایدار : ۷۱

مزایای توسعه پایدار : ۷۱

اهداف توسعه پایدار : ۷۲

فصل سوم : صوت

۳- صوت.. ۷۳

انتشار صدا : ۷۳

تاثیر شرایط محیطی بر صدا : ۷۳

تاثیر باد : ۷۴

تاثیر دما : ۷۴

دیوارههای بازدارنده صدا : ۷۵

انعکاس صدا : ۷۷

بازتاب از سطوح مسطح : ۷۸

بازتاب از سطوح منحنی : ۷۸

جذب صدا : ۸۰

انواع جذب کنندههای صوتی : ۸۱

جذبکنندههای متخلخل : ۸۱

جذبکنندههای پوستهای : ۸۳

جذب کنندههای روزنهدار : ۸۵

دیوارهای چند جداره با لایه هوا : ۸۷

تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا : ۸۸

تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای : ۸۹

تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای : ۸۹

کنترل نوفه هوا برد از طریق درها : ۹۱

کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف : ۹۲

فصل چهارم : آکوستیک

۴- آکوستیک در تالار. ۹۴

۱-۴- مقدمه ۹۴

آکوستیک در تالار : ۹۶

بازتابندههای صوتی : ۹۷

پخشایندههای صوتی : ۱۰۰

اشکالات مهم آکوستیکی : ۱۰۱

پژواک ناخواسته : ۱۰۱

پژواک ردیفی : ۱۰۲

امواج ساکن : ۱۰۲

تمرکز صدا : ۱۰۳

فضاهای الحاقی : ۱۰۴

ملاحضات طراحی آکوستیکی : ۱۰۴

شکل سالن : ۱۰۵

حجم سالن : ۱۰۶

فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا

۵- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا ۱۰۷

۱-۵- مقدمه ۱۰۷

میکروفون : ۱۰۸

آمپلی فایر : ۱۰۹

بلندگو : ۱۰۹

تعیین مکان بلندگوها : ۱۱۰

استریوفونیک : ۱۱۱

فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا

طرح فرهنگسراها در ایران. ۱۱۴

نمونه های داخلی: ۱۱۶

خانه موسیقی تهران : ۱۱۶

تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران. ۱۱۶

تئاتر شهر ، تهران : ۱۱۸

پروژه مرکز موسیقی تهران : ۱۱۹

نمونه خارجی: ۱۲۰

خانه اپرای سیدنی. ۱۲۰

خانه اپرای باستیل : ۱۲۱

مرکز موسیقی لس آنجلس : ۱۲۲

فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه

۱-۷- مطالعات عمومی شهر تهران. ۱۲۵

ویژگیهای شهر تهران. ۱۲۵

موقعیت طبیعی شهر تهران. ۱۲۵

ویژگیهای اقلیمی شهر تهران. ۱۲۵

شرایط حرارتی در فضاهای آزاد : ۱۳۰

شرایط حرارتی در فضاهای داخلی. ۱۳۱

توپوگرافی : ۱۳۲

آبهای زیرزمینی : ۱۳۳

زمین شناسی : ۱۳۳

خطر زمین لرزه گسترده تهران : ۱۳۴

جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم : ۱۳۴

تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید ۱۳۵

فرم ساختمان دررابطه با اقلیم : ۱۳۹

سایه بان متناسب: ۱۳۹

سایه بان های طبیعی. ۱۴۲

ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی : ۱۴۳

تهران از دیدگاه آمار جمعیتی : ۱۴۵

منطقه یک تهران. ۱۴۶

اهمیت انتخاب منطقه یک : ۱۴۶

کاربری فرهنگی : ۱۴۷

هویت(شخصیت)  : ۱۴۸

ویژگیهای منطقه یک… ۱۴۸

جمعیت منطقه یک… ۱۴۹

وضع موجود فضای سبز در منطقه ۱۴۹

سلسله مراتب شبکه ارتباطی : ۱۴۹

میدانها و تقاطع های مشکل زا ۱۵۱

مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه : ۱۵۱

سوانح طبیعی منطقه یک : ۱۵۵

فصل یازدهم :معرفی و تحلیل سایت

۱-۸- توصیف سایت.. ۱۶۰

موقعیت مکانی سایت.. ۱۶۰

تعریف هندسه سایت.. ۱۶۲

ابعاد زمین : ۱۶۲

پوشش گیاهی سایت : ۱۶۳

دسترسیها و اطراف سایت.. ۱۶۴

فصل هشتم : بررسی ضوابط و طراحی

پیشگفتار: ۱۶۵

کتابخانه : ۱۶۵

سن (جایگاه): ۱۷۰

ضوابط آکوستیکی در سالن ها: ۱۷۰

نمایشگاه ها و گالری ها: ۱۷۲

اتاقهای اداری: ۱۷۵

نمازخانه: ۱۷۶

پارکینگ: ۱۷۶

نتیجه گیری. ۱۷۹

فصل نهم : برنامه فیزیکی طرح

پیشگفتار: ۱۸۰

دیاگرام فضایی : ۱۸۳

فصل دهم : مباحث فنی پروژه

۱-۱۰- مباحث فنی پروژه ۱۸۸

بررسی سازه طرح: ۱۸۸

سازه فضاکار(سازه فضایی ) : ۱۸۹

بررسی سیستم های تاسیسات.. ۱۹۱

فن کوئل : ۱۹۱

هوارسان: ۱۹۱

تاسیسات آبرسانی. ۱۹۲

تاسیسات فاضلاب.. ۱۹۳

سیستم اعلام حریق. ۱۹۳

سیستم اطفای حریق. ۱۹۴

سیستم صوتی. ۱۹۴

تاسیسات برقی. ۱۹۵

فصل یازدهم : معرفی و تحلیل سایت

۱-۱۱- معرفی و تحلیل سایت.. ۱۹۷

فصل دوازدهم : معرفی طرح معماری

۱-۱۲- معرفی طرح معماری. ۲۰۰

روند طراحی. ۲۰۰

منابع و مأخذ ۲۰۳

 • زیبایی شناسی در معماری-یورگ کورت گروتر-۱۳۸۳
 • اقلیم و معماری- مرتضی کسمایی
 • پهنه بندی اقلیمی ایران مرتضی کسمایی
 • طراحی اقلیمی وحید قبادیان
 • کافی هنر پناهنده کازرانی-۱۳۷۴
 • شهریار عدل، برنارد اورکاد- تهران،پایتخت ۲۰۰ ساله، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تهران،۱۳۵۷
 • مهندسین مشاور پیمایش محیط شهر، ۱۳۸۰
 • تهران قدیم ، بروشور تبلیغاتی ، سازمان جهانگردی
 • درک رفتار سازه ها- دکتر محمود گلابچی -۱۳۸۴
 • سازه در معماری- دکتر محمود گلابچی ۱۳۸۲
 • مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور پژوهش مرکز تحقیقات علمی کشور-۱۳۷۶
 • سالنامه آماری کشور- سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران
 • پایان نامه « بنیاد پژوهش های معماری و شهرسازی ایران»- شیوا وهابی دانشگاه آزاد هنر و معماری مشهد
 • آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • ,

این تنها بخشی از منابع بوده

————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۲۰۳صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۳۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۶٫۰۹ MB

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید 

______________________

 

X اصول طراحی سالن موسیقیX اصول طراحی سالن نمایش و کنسرتX اصول طراحي سالن موسیقیX دانلود مطالعات سالن موسیقیX خرید مطالعات سالن موسیقی و کنسرتX خرید رساله سالن موسیقیX برنامه فیزیکی سالن موسیقیX ضوابط طراحی سالنهای موسیقیX ضوابط طراحي تالارهاي موسيقي

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اصول طراحی سالن موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *